Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Pozvánka  Týmto zvolávam 4. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 26.09.2012 /streda/ o 16,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom:

1 Zahájenie
2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3 Schválenie programu zasadnutia
4 Kontrola plnenia uznesení
5 Správa o činnosti
6 Prejednanie preklenovacieho úveru na stavbu „ Podnikateľský inkubátor v Jelke“
7 Prejednanie žiadostí
8 Rôzne
9 Diskusia
10. Záver

                 v.r. Ing. Imre Farkas
                          starosta obce

Pozývam poslankyňu a poslancov na tlačovú a otváraciu konferenciu „ Podnikateľský inkubátor v Jelke“, ktoré sa budú konať 27.9.2012 t.j. vo štvrtok od 8,00 v MKS Jelka.
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU