Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

POZVÁNKATýmto zvolávam 1. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce
Jelka na deň 29.02.2012 / streda/ o 17,00 hod do budovy Kultúrneho
domu v Jelke s nasledovným programom: 

1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa o činnosti
6. Kultúrne podujatia obce Jelka
7. Investičné projekty obce
8. Zdravotníctvo
9. Prejednanie žiadostí
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver


v.r. Ing. Imre Farkas
      starosta obce
- novinky e-mailom