Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  
                                                                P O Z V Á N K A

Týmto zvolávam 2. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 30.05.2016 /pondelok/ o 17,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným

1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa o činnosti
5. Odsúhlasenie „ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Mikroregión Horný Žitný ostrov na programové obdobie 2014 – 2022“
6. Odsúhlasenie „ Záverečného účtu obce Jelka za rok 2015“
7. Odsúhlasenie „ Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jelka od 01.07.2016
8. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
9. Rôzne: témy na prerokovanie:

- cyklotrasy
- zberný dvor
- detské ihriská
- územný plán
- projekt Malý Dunaj
žiadosti
informácie
13. Diskusia
14. Návrh uznesenia
15. Záver

                            v.r. Ing. Imre Farkas

                             starosta obce
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU