Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Zápisnica z 2. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 22.5.2015


 
 Prítomní: Ing. Imre Farkas – starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Ing.Kiš G., Kovács J., Kovácsová B., Oros Zs.,

                        Ing.Szabóová E., MA. Szüllő A., Tóth Š.

                       Kántor Rőth I.- ospravedlnená pre chorobu   

Ďalší prítomní: Mgr. Tomovičová M., - kontrolórka obce

                            Mgr. Rita Véghová – prednostka obecného úradu

                            Viď. podľa priloženej prezenčnej listiny.

             Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli určení Ing. Gabriel Kiš a Jozef Kovács- 8 poslanci hlasovali za a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Mgr. Deák Z., a Görföl I. – 8 poslanci hlasovali za a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

Pán starosta oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.      Zahájenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Povinnosti OZ v rámci civilnej ochrany

5.      Správa o činnosti
6.      Schválenie záverečného účtu  Jelka za rok 2014

7.      Prerokovanie platu starostu obce

8.      Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na II. polrok 2015

9.      Rôzne: žiadosti- informácie
10. Diskusia
11. Návrh uznesenia
12. Záver
 
Predložený program bol jednohlasne schválený.

Poslanci OZ boli oboznámení s povinnosťami obecného zastupiteľstva v rámci civilnej ochrany. Prednášku viedol Ing. Jozef Bábik- externý pracovník obce v oblasti civilnej ochrany, obrany, hospodárskej mobilizácie a krízového riadenia.

V zmysle programu pán starosta predniesol prítomným poslancom správu o činnosti od posledného plenárneho zasadnutia.

Dňa 19.2.2015 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Jelka. Riaditeľkou bola zvolená Mgr. Zuzana Kuldová.

 
 

Bola spracovaná žiadosť na Rozšírenie kapacity Materskej školy v Jelke / prístavba jedného pavilóna-murovaná budova/ a žiadosť bola odovzdaná na MŠ SR do 25.2.2015.    

Dňa 23.2.2015 bolo rokovanie starostov obcí okresu Galanta na Úrade práce na ktorom sa jednalo o možnostiach  prijatia nezamestnaných na dobrovoľnícku službu.

V mesiaci február sa uskutočnila obnova podlahových krytín v objekte škôl do 1000 m2 – 36 tisíc eur.

Dňa 3.3.2015 Mgr. lona Kántor Rőth-predsedníčka komisie pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami zvolala zasadnutie komisie.

V marci boli rozposlané dotazníky ohľadne vypracovávania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvojaobce do vyše tisíc rodín.

Ďňa 9.3.2015 bola vstupná prednáška s témou PHSR obce Jelka, ktorú predniesol Mgr. Lajos Tuba. Zo strany obyvateľov bola nízka účasť.

Dňa 13.3.2015 pán starosta sa zúčastnil na vstupnej prednáške v Trnave na eurofondy – Integrované regionálne operačné programy – podpora prevažne menších obcí do 2 500 obyvateľov. Na prednáške sa zúčastnil minister pôdohospodárstva Jahnátek a spol.

Dňa 14.3.2015 sa konala výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Jelka.

Dňa 15.3.2015 sa uskutočnila v cintoríne Slávnostná spomienka na revolúciu z roku 1848.

Dňa 16.3.2015 sa uskutočnila návšteva čestného občana našej obce Dr. Pála Hegyiho v Jelke.

Bola spracovaná žiadosť na MF SR – na Odstránenie havarijného stavu spevnených plôch na území MŠ Jelka a odovzdaná do konca mesiaca.

Dňa 18.3.2015 pán starosta sa zúčastnil na školení  CO pre starostov v Galante.

Dňa 21.3.2015 bol organizovaný Deň otvorených dverí v MKS. Takmer nulová účasť členov zastupiteľstva. Predstavili sa všetky skupiny účinkujúce v oblasti kultúry: Totalica, Dychový súbor obce, Orientálna tanečná skupina, Spevokol Strieborná jeseň, Divadelný súbor obce Jelka, citarové súbory CIDRUS a PENGETTYÜ, účasť citarového súboru z maďarského Szilu, a účasť Csemadoku.

Účasť veľkého počtu detí s rodičmi - pripravovali darčeky súvisiace s blížiacou sa Veľkou nocou. Všetky miestnosti boli prístupné pre verejnosť.

Dňa 23.3.2015 sa konala VČS organizácie Jednota Jelka.

Dňa 24.3.2015 zasadala Rada školy v ZŠ Jelka.

Dňa 25.3.2015 pán starosta sa zúčastnil na prednáške na Okresnom úrade v Trnave  o ochrane pre pôvodňami – výklad nového zákona.

Dňa 26.3.2015 Ministerstvo vnútra SR darovacou zmluvou odovzdala do majetku obce Jelka požiarne vozidlo IVECO Daily, nakoľko počas piatich rokov pridelené vozidlo bolo u nás v prenájme.

Dňa 26.3.2015 bolo zasadnutie komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo – predseda Štefan Tóth.

Dňa 27.3.2015 sa uskutočnila oslava dňa pedagógov-učiteľov v MKS v Jelke. Bolo im poskytnuté občerstvenie a darčeky.

Dňa 28.3.2015 v MKS sa konal koncert obecnej dychovej skupiny. Mali veľký úspech.

Dňa 29.3.2015 Obecný divadelný súbor vystupoval v Žihárci.

Dňa 11.4.2015 pán starosta a veliteľ DHZ Jelka sa zúčastnili na rokovaní okresného výboru DHZ v Galante.

Dňa 12.4.2015 Obecný divadelný súbor vystupoval v Okoči.

Dňa 13.4.2015 na obecnom úrade sa uskutočnilo prerokovanie žiadostí uchádzačov o pridelenie uvoľneného nájomného bytu v 6 b.j. na ul. Hlavná. Sociálna komisia – predseda a tajomníčka podporovali uchádzača – rodinu MUDr. Márie Hoffer – zubnej lekárky v Jelke.

14.4.2015 sa konalo zasadnutie komisie pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu - predseda Ing. G. Kiš.

Z počtu vyše 1000 ks rozposlaných dotazníkov na vypracovanie PHSR obce Jelka došlo na obecný úrad 22 ks vyplnených dotazníkov.

Dňa 19.4.2015 Obecný divadelný súbor vystupoval v Gabčíkove.

Koncom apríla sme nahlásili krádež chladiacich  kompresorov s pohonmi z domu smútku.

Dňa 27.4.2015 zasadala komisia pre životné prostredie obce Jelka.

30.4.2015 sa uskutočnilo na námestí ILKA slávnostné podujatie – stavanie mája. Vystupovali citarové súbory Cidrus s Pengettyű, spevokol Strieborná jeseň, nostalgický koncert rockovej skupiny TOTALICA. Zo strany obyvateľov a milovníkov kultúry bol veľký záujem.

Dňa 3.5.2015 došlo kladeniu vencov ku soche sv. Floriána- obec Jelka + DHZ Jelka.

Dňa 6.5.2015 pán starosta sa zúčastnil na rokovaní Rady ZMOŽO v Dunajskej Strede.

Obdržali sme oznámenie o schválení dotácie na rozšírenie kapacity MŠ Jelka –kapitálové výdavky vo výške 50 tis. Eur + bežné výdavky 5 tis eur.

Dňa 7.5.2015 bola dokončená obnova chladiacich systémov na katafalky v Dome smútku – náklady činili do 3 tisíc eur. Bola vyžiadaná cenová ponuka na elektrický zabezpečovací systém – alarm. / cca 600-700 eur/.

Dňa 9.5.2015 v telocvičniach školy sa konal turnaj mladých stolných tenistov za účasti hráčov z Rakúska.

Dňa 9.5.2015 v MKS sa konal už tradičný Večer ľudových piesní za účasti veľkého počtu milovníkov ľudového spevu.

Dňa 10.5.2015 Obecný divadelný súbor vystupoval   Janíkoch.

Dňa 11.5.2015 sa uskutočnila kontrola pohotovosti členov miestneho DHZ zo strany KR HaZZ. Bol vyhlásený poplach a zmeral sa čas príchodu členov DHZ k objektu požiarnej zbrojnice.

Dňa 12.5.2015 obec Jelka  za účasti riaditeliek Mgr. Kovács a Mgr. Kuldová prerokovala vytvorenie tzv. dielne pre žiakov oboch škôl na 1. poschodí v sekcii ZŠ s VJM.

Pán starosta predložil poslancom nákres na riešenie bezbarierového vstupu pri OZS Jelka – pred obvodným a pred detským lekárom.

Dňa 15.5.2015 na ulici Kostolná pri objekte IŠPITA bol vykonaný štátny stavebný dohľad vzhľadom na tzv. čierne stavby. Obyvatelia tohto objektu boli predvolaní na obecný úrad a boli upozornení na dodržanie stavebného zákona.

Bola vykonaná povinná kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov obce Jelka.

Dňa 15.5.2015 zasadala komisia pre verejnú bezpečnosť – predseda MA.

Szüllő Attila.

Dňa 16.5.2015 Obecný divadelný súbor vystupoval v Diakovciach.

Dňa 19.5.2015 bolo zasadnutie komisie pre sociálne veci- predseda Imrich Görföl.

Uskutočnila sa oprava drevených plošín pri vodnom kolovom mlyne Jelka.

Dňa 20.5.2015 na Úrade vlády SR bolo koordinačné stretnutie starostov a primátorov obcí a miest- úspešných žiadateľov o dotáciu na rozšírenie kapacít MŠ. Pred podpisom zmluvy sa budú preverovať-kontrolovať, či žiadateľ je v stave spĺňať všetky indikátory projektu-demografická udržateľnosť po dobu 7 rokov, atď.

Na stretnutí sa zúčastnil pán premier Robert Fico, minister školstva a vedúci pracovníci pre regionálne školstvo na MŠ SR.

Dňa 21.5.2015 Okresný úrad Trnava  vykonala kontrolu na nájomných bytov obce Jelka. Fyzický stav + dokumentačná agenda.

Pán starosta informoval prítomných, že pred obecným dňom bude stretnutie OZ ohľadne organizácie vzhľadom na návštevy zo zahraničia.

            V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo  záverečný účet obce Jelka.

Mgr. Tomovičová –hlavná kontrolórka obce informovala poslancov, že záverečný účet obce Jelka za rok 2014 bol spracovaný podľa ustanovení § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2013. Rozpočet bol upravovaný dňa 25.08.2014.

Pred vypracovaním záverečného účtu obec zabezpečila overenie účtovnej závierky za rok 2014 audítorom. Audit prebieha.

            K záverečnému účtu mal dotaz poslanec Kovács J., ktorý sa zaujímal o to, že položka verejná zeleň v sume 32 050 Eur čo zahŕňa. Táto položka zahŕňa platy, odvody zamestnancov, ktorí sa starajú o verejnú zeleň, PHM, výdavky na nákup kosačiek, na opravu a údržbu kosačiek, rôzne náradia pre zamestnancov.

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo záverečný účet obce Jelka a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad.

            V ďalšom bode členovia OZ prejednali plat starostu obce. Hlavná kontrolórka obce, Mgr. Tomovičová konštatovala, že na základe zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov bol plat starostu stanovený podľa § 4 ods. 2 cit. zákona so zvýšením minimálneho platu o 70%. Na základe platu v národnom hospodárstve vydaný Štatistickým úradom SR zákon ukladá ročne určiť tarifný plat starostu.

Poslanec pán Kovács J. mal pripomienku, že pán starosta by mal častejšie zvolať plenárne zasadnutia OZ, aspoň raz za mesiac. Taký názor mala aj poslankyňa Kovácsová B., ktorá k tomu dodala, že pán starosta by mal zvolať viackrát pracovné / informačné / stretnutia poslancov. Poslanec, Tóth Š. poznamenal, že zákon predpíše zvolať plenárne zasadnutie  minimálne 4 x ročne. Ďalej k tomu dodal, že zasadnutia komisií sa rovnajú plenárnym zasadnutiam, riešia rôzne problémy, ktoré sa týkajú obce. Pán starosta sa zúčastní aj na zasadnutiach jednotlivých komisií.

Komisie by mali podať na zasadnutie OZ písomné návrhy, námety na riešenie problémov.

Poslanci Ing.G.Kiš a I.Görföl mali rovnaký návrh k platu starostovi- navrhovali nechať 70%  zvýšenie minimálneho platu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo podľa § 5 ods.2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.5.2015 plat starostovi v sume 3165 € / hrubá mzda/, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 70% t. j. sumu 1303 €. 7 poslanci hlasovali za a 3 poslanci sa zdržali hlasovania.

            Ďalej  Mgr. Tomovičová kontrolórka obce predniesla poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. Rozsah kontrolnej činnosti je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Predmet kontroly zvolí operatívne hlavná kontrolórka podľa potreby a uváženia. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na II.polrok 2015 tvorí prílohu zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh plánu hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.

            V ďalšom bode boli prejednané došlé žiadosti.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú pomoc v sume 500 eur ako príspevok obce Jelka pre žiakov Základnej školy v Jelke na školu v prírode, ktorá sa uskutočnila v rekreačnom stredisku Rajecké Teplice – Kunerád v termíne od 13.4.2015 do 17.4.2015.

            Ďalšiu žiadosť sme obdržali od ZŠ Jelka na vytvorenie 4. oddelenia školského klubu detí, nakoľko sa zvýši počet žiakov, ktorí majú nárok na ŠKD a o financovanie pracovnej sily ŠKD .

 Pani Mgr. Véghová, prednostka úradu podrobne informovala prítomných o finančnej situácii obce, nakoľko obec okrem povinného príspevku na jedno dieťa už teraz prispieva oveľa vyššou finančnou čiastkou, ako je zákonom daná povinná čiastka. Po uzávierke II. kvartálu obec musí vypracovať zmenu rozpočtu, vyčleniť finančné prostriedky pre pracovnú silu na polovičný úväzok a pre 4. triedu ŠKD podľa možnosti, a to do konca júla 2015.

Obecné zastupiteľstvo schválilo dané riešenie a o žiadosti rozhodne po uzavretí I. polroku 2015  po stránke zúčtovania t.j. do konca júla 2015. 9 poslanci hlasovali za, 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

            Ďalej obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom 6 b.j. na ul. Hlavná 1353 p. Editou Antalovou. Termín nástupu nového uchádzača je odporúčaný najneskôr do 1.9.2015. Uvoľnenie nájomného bytu bude oznámené občanom prostredníctvom obecného rozhlasu, bude zverejnená na webovej stránke obce.

            V diskusii vystúpil poslanec Ing. G. Kiš, ktorý informoval poslancov, že na zasadnutí komisie pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu prejednali problematiku o parkovaní pri základnej škole. Hľadali také riešenie, aby vytvorenie parkovacieho miesta nebolo finančne náročné. Navrhovali vytvoriť parkovacie miesto v areáli ZŠ pri treťom vchode so smerovaním na Ravaszovú ulicu, ako je vchod k telocvični a medzi školami vytvoriť chodník.

Poslanec MA.Szüllő A. navrhol zriadiť parkovacie miesto na pozemku pri kaplnke. Doporučil  umiestniť dopravné značenie- zákaz parkovania na ceste.

Poslanec Tóth Š. doporučil prijať návrh poslanca Ing. G. Kiša.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo, aby bol vypracovaný zámer vytvorenia parkovacích miest pre rodičov žiakov v areáli ZŠ pri treťom vchode so smerovaním na Ravaszovú ulicu.

Poslanec MA. Szüllő  A. informoval prítomných, že krádež v Dome smútku je objasnený.

Pán Rajcsányi mal pripomienku k vybudovaniu bezbariérového prístupu k hlavnému vchodu Rímskokatolíckeho kostola. Pán starosta informoval pána Rajcsányiho, že sociálna komisia preberala túto problematiku. Podotkol, že budova podlieha do vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Jelka, takže vybudovanie bezbariérového prístupu by mala vyriešiť cirkev, avšak konať sa môžu až po súhlase Krajského pamiatkového úradu, nakoľko budova kostola je kultúrnou pamiatkou- registrovaná v zozname SR.

            Poslankyňa Kovácsová B. žiadala pána starostu, aby podal informácie ohľadne žiadosti užívateľov podnikateľského inkubátora na prízemí. Žiadala o vysvetlenie,  prečo nesúhlasí s tým, aby užívatelia Podnikateľského inkubátora na prízemí mali voľný vstup do budovy a aby umožnil zamestnancom využiť výhody flexibilnej pracovnej doby. Pán starosta poznamenal, že podnikateľský inkubátor bol realizovaný s veľkou finančnou pomocou EÚ a má slúžiť na podporu začínajúcich podnikateľov. Nakoľko sa jedná o stavebný objekt s veľkou hodnotou v zmysle zmluvy s riadiacim orgánom urobili všetko, aby ho chránili a udržiavali v stave, ktorý zodpovedá kritériám súčasnej doby. Preto je tam aj dozorovacia služba. Počas jedného týždňa užívatelia majú možnosť využívať objekt v trvaní 61 hodín. To znamená, že počas tohto časového intervalu je daná možnosť riešenia flexibilného pracovného času. Obec Jelka aj doteraz bola nápomocná. Monike Jakušovej umožnila prístup do priestorov inkubátora vo vopred určenom časovom intervale po dobu takmer 2 mesiacov so zabezpečením dozorovacej služby. Pán starosta zdôraznil, že naďalej trvá na dodržiavaní určených otváracích hodín podnikateľského inkubátora za prítomnosti dozorovacej služby.    

            Keďže program rokovania bol vyčerpaný a neboli vznesené žiadne pripomienky pán Ing. Gabriel Kiš prečítal návrh uznesenia , ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

 
 
 
 
                                                 U Z N E S E N I A

                        z 2. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

                                               zo dňa 22.5.2015

 

 Obecné zastupiteľstvo v Jelke

 
Berie na vedomie:
 Uznesením pod č. 3 a.,/2015/OZ-2:  prednášku Ing. Bábika o CO
 

 Uznesením pod č. 3b., /2015/OZ-2:  správu o činnosti samosprávy od 17.2.2015 do 22.5.2015

 
 S c h v a ľ u j e :

 Uznesením pod č. 4a.,/2015/OZ-2: finančnú pomoc v sume 500 eur ako príspevok obce Jelka pre žiakov Základnej školy v Jelke na školu v prírode, ktorá sa uskutočnila v rekreačnom stredisku Rajecké Teplice – Kunerád v termíne od 13.4.2015 do 17.4.2015.

 

Hlasovalo : 10    Za: 10: Proti: 0   Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 4b.,/2015/OZ-2:  záverečný účet obce Jelka za rok 2014 bez výhrad

 

Hlasovalo : 10    Za: 10: Proti: 0   Zdržal sa: 0

 
 

 Uznesením pod č. 4c.,/2015/OZ-2:  plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2015

 

Hlasovalo : 10    Za: 10: Proti: 0   Zdržal sa: 0

 

Uznesením pod č. 4d.,/2015/OZ-2:

podľa § 5 ods.2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.5.2015 plat starosti v sume 3165 € / hrubá mzda/, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 70% t. j. sumu 1303 €.

 

Hlasovalo : 10    Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 3

 
 Uznesením pod č. 4e.,/2015/OZ-2:

riešenie 4.oddelenia ŠKD a financovanie pracovnej sily na polovičný úväzok po vypracovaní zmeny rozpočtu a po uzavretí I. polroku 2015 po stránke zúčtovania, t.j. do konca júla 2015.

 

Hlasovalo : 10    Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 1

 
 Uznesením pod č. 4f.,/2015/OZ-2:

aby bol vypracovaný zámer vytvorenia parkovacích miest pre rodičov žiakov v areáli ZŠ pri treťom vchode so smerovaním na Ravaszovú ulicu.

 

Hlasovalo : 10    Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 3

 
Berie na vedomie:

Uznesením pod č. 5 a.,/2015/OZ-2: výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom 6 b. j. na ul. Hlavná 1353 p. Editou Antalovou. Termín nástupu nového uchádzača je odporúčaný najneskôr do 1.9.2015. Uvoľnenie nájomného bytu bude oznámené občanom prostredníctvom obecného rozhlasu, bude zverejnená na webovej stránke obce.

Hlasovalo : 10    Za: 10: Proti: 0   Zdržal sa: 0

 

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 
 
                    

               Overovatelia zápisnice:                                                   Ing. Imre Farkas

               Mgr.Deák Z.                                                                                  starosta obce
                Görföl I.
                Zapisovateľka: M.Szabóová


zápisnica vo formáte .doc
- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU