Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Zápisnica z 3. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 25.08.2014

 
 

Prítomní: Ing.Imre Farkas-starosta obce

Členovia OZ: Budai i., Farkas P., Fellinger K., Mgr.Horváth T., Mészáros L., Ravasz J., Mgr.Kántor Rőth I., Szabó Z., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr. Véghová R. – prednostka úradu, Mgr.Tomovičová M.-hlavná kontrolórka obce, Ing.Anna Farkasová.

                        Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Imre Farkas-starosta obce , ktorý konštatoval, že je prítomných 9 poslancov, takže OZ je schopné uznášania vo všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli určení: Szabó Z. a Mészáros L., hlasovalo 9 poslancov, za:7, proti :0 a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Budai I. a Horváth T.- hlasovalo 9, za:9, proti:0 a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

 Pán starosta predniesol poslancom program rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Správa o činnosti

5. Schválenie 1.zmeny rozpočtu obce Jelka za rok 2014

6.Rôzne:žiadosti informácie
7.Diskusia

8.Návrh uznesenia

9. Záver

            Program rokovania bol jednohlasne schválený.

           
V zmysle programu pán starosta predniesol prítomným poslancom správu o činnosti od posledného plenárneho zasadnutia.

 • Dňa 1.7.2014 bolo dokončené verejné obstarávanie na Rekonštrukciu verejného osvetlenia –víťazom sa stala GREP SLOVAKIA , s.r.o.
 • Dňa 2.7.2014 sa uskutočnilo slávnostné uvedenie nového duchovného pastiera Rímskokatolíckej cirkvi v Jelke PhDr. Kristiána Bozayho do funkcie.
 • Dňa 5.7.2014 sa konal súťaž pre deti v rybolove o pohár starostu obce pri Malom Dunaji, pri Ranči pána Mikécza .Bola početná účasť detí aj dospelých na podujatí aj napriek nepriaznivého počasia.
 • Dňa 16.7.2014 bolo dokončené verejné obstarávanie na opravy výtlkov v obci a bola podpísaná zmluva s víťazom - DANAŠ s.r.o. Veľké Zálužie
 • Dňa 17.7.2014 bola podpísaná zmluva s firmou Grep s.r.o.na Obnovu verejného osvetlenia v Jelke.
 • V mesiaci júl bola vypracovaná a podaná  žiadosť na MŽP  SR –Envirofond na projekt „Rekonštrukcia MŠ v Jelke“ na získanie finančných prostriedkov.
 • Uskutočnilo sa postupné odstraňovanie ilegálnych skládok odpadov v katastri Jelka, Ereč. Tieto ilegálne skládky odpadov vznikali aj napriek tomu, že na triediacom dvore odpadov za cintorínom je možné bezplatné uloženie zmiešaného odpadu do veľkokapacitných kontajnerov s ich následným odvozom na legálnu skládku pre obyvateľov Jelky.
 • Dňa 28.7.2014 bolo rokovanie so zástupcami EBRD v Bratislave ohľadne projektu MUNSEFF –grant na obnovu verejného osvetlenia.
 • Uskutočnilo sa verejné obstarávanie na rekonštrukciu izolácie strechy MKS a asfaltérske práce.
 • Dňa 4.8.2014 sa uskutočnilo spracovávanie a zasielanie žiadostí cestujúcej verejnosti z Jelky na zmenu cestovných poriadkov SLOVAK LINES a SAD Dunajská Streda.
 • Dňa 4.8.2014 bol pohreb duchovného pastiera Rímskokatolíckej cirkvi v Jelke p.  Mgr.Jozefa Czuczora. 
 • Začiatkom augusta sa začal ROEP ( Register obnovenej evidencie pozemkov) pre kataster obce Jelka – Jelka, Nová Jelka, Ereč.
 • Začali sa prípravy na rekonštrukciu spojovacej cesty Štrková.
 • Obec vykonala odvoz odpadov z rómskej osady z pozemku Vojtecha Tanka. Bolo podané trestné oznámenie.
 • Dňa 18.8.2014 bolo rokovanie so zástupcom firmy ENVIROS z ČR, ktorá sa podiela na kontrole vstupných materiálov obnovy verejného osvetlenia v Jelke –spolupráca s VÚB.
 • V auguste bol vykonaný odchyt túľavých psov v katastri obce jelka v počte 23 psov.
 • Bola vybudovaná bezprašná cesta na ul.Štrková.


V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo I.zmenu rozpočtu obce Jelka na rok 2014. Pani prednostka úradu, Mgr.Véghová informovala prítomných, že zo zákona vyplýva, že rozpočet obce Jelka musí byť do konca augusta upravený na základe skutočných údajov. Hlavné zmeny, ktoré sa   nastali v rozpočte je  zapracovanie úveru do rozpočtu na Obnovu verejného osvetlenia v obci Jelka a spoluúčastnícky podiel na Rekonštrukciu Materskej školy -  z pôvodných  39 000 Eur sa zvyšuje na 54 000 Eur na základe verejného obstarávania. Pri ostatných položkách boli zohľadnené zaúčtované príjmy a výdavky k 30.7.2014 a v  pomere k zaúčtovaným položkám očakávané výdavky a príjmy do konca roka 2014.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo I.zmenu rozpočtu obce Jelka na rok 2014.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo realizáciu investičného projektu „ Obnova verejného osvetlenia v obci Jelka“, ako aj rozpočet tohto projektu v sume 239 877,00 EUR vrátane DPH.


Ďalej jednohlasne schválilo prijatie investičného úveru v sume 239 877,00 EUR od VÚB, a.s. zo zdrojov EBRD MUNSEFF na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie miest a obcí, na obdobie 48 mesiacov a konkrétne na realizáciu investičného projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Jelka.


Ďalej jednohlasne schválilo zabezpečenie investičného úveru v sume 239 877,00 EUR vo forme vystavenia blankozmenky obcou a podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke
.


V ďalšom bode boli prerokované došlé žiadosti.                                


Členovia OZ jednohlasne schválili žiadosť Mgr.Beaty Halasi Banákovej bytom, Dolný Bar 224 o  odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Jelka parc. 79/10, v kat.úz. Jelka o výmere 1226 m2 do osobného vlastníctva vo výške 25,00 Eur/m2.

Obecné zastupiteľstvo taktiež jednohlasne schválilo žiadosť Márie Turániovej, bytom Jelka, Mierová 964 o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Jelka parc.č.432/1 v kat.úz. Jelka o výmere 292 m2 do výlučného vlastníctva vo výške 25,00 Eur/m2.


Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s umiestnením 20 ks stoličiek v priestoroch Domu smútku a ich použitím počas smútočných pohrebných obradov s podmienkou, že žiadateľ Denisa Rajcsányiová, bytom Jelka, ul.Vŕbová 1324/61 si nenárokuje od obce Jelka finančnú úhradu za uvedené predmety resp. od obyvateľov za ich
použitie počas pohrebného obradu.


Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zriadenie tretieho oddelenia školského klubu detí Základnej školy v Jelke od 1.9.2014 vzhľadom na vysoký počet detí ( 88 detí) prihlásených do školského klubu detí.


Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili finančnú výpomoc vo výške 7 000 Eur pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Jelka, Kostolná 689/10 na vypracovanie odbornej analýzy a projektovej dokumentácie na opravu Rímskokatolíckeho  kostola Svätého Jána Krstiteľa  v Jelke.

           
Keďže program rokovania bol vyčerpaný a neboli vznesené žiadne pripomienky pán Szabó Z. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

 

U Z N E S E N I E
z 3. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Jelke zo dňa 25.08.2014
 

Obecné zastupiteľstvo v Jelke:  

s c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 9a.,/2014/OZ-3: realizáciu investičného projektu „ Obnova verejného osvetlenia v obci Jelka“, ako aj rozpočet tohto projektu v sume 239 877,00 EUR vrátane DPH.

Hlasovalo:9, Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Uznesením pod č .9b.,/2014/OZ-3: prijatie investičného úveru v sume 239 877,00 EUR od VÚB, a.s. zo zdrojov EBRD MUNSEFF na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie miest a obcí, na obdobie 48 mesiacov a konkrétne na realizáciu investičného projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Jelka

Hlasovalo: 9, Za:9, Proti:0, Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 9c.,/2014/OZ-3: zriadenie tretieho oddelenia školského klubu detí Základnej školy v Jelke od 1.9.2014 vzhľadom na vysoký počet detí ( 88 detí) prihlásených do školského klubu detí.

Hlasovalo: 9, Za: 9, proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesením pod č. 9d.,/2014/OZ-3:  1.zmenu rozpočtu obce Jelka na rok 2014.
Hlasovalo: 9, Za: 9, proti: 0, Zdržal sa: 0

Uznesením  pod č. 9e.,/2014/OZ-3: odpredaj pozemku –KN „C“ parc.č. 79/10 o výmere 1226 m2-orná pôda, v kat.úz. Jelka, vedenom na LV č. 1301 vo vlastníctve obce Jelka. Predajná cena je v súlade so znaleckým posudkom vypracovaným pod č. 171/2014 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov v intraviláne podľa LV č. 1301, parc.č. 79/10 v kat.úz. Jelka, v obci Jelka – zo dňa 14.07.2014. Predajná cena pozemku o celkovej výmere 1226 m2 je odsúhlasená za 30 650 Eur, t.j. 25 Eur/m2 do výlučného vlastníctva Mgr. Beaty Halasi Banákovej, bytom 930 14 Dolný Bar č. 224.

Hlasovalo: 9, Za: 9, proti: 0, Zdržal sa: 0

 Uznesením pod č. 9f.,/2014/OZ-3:  odpredaj pozemku –KN „C“ parc.č. 432/1 o výmere 292 m2 – zastavané plochy a nádvoria, v kat.úz. Jelka, vedenom na LV č. 1301 vo vlastníctve obce Jelka. Predajná cena je v súlade so znaleckým posudkom vypracovaným pod č. 177/2014 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov v intraviláne podľa LV č. 1301, parc.č. 432/1 v kat. úz. Jelka, v obci Jelka zo dňa 21.07.2014. Predajná cena pozemku o celkovej výmere 292 m2 je odsúhlasená za 7 300 Eur, t.j. 25 Eur/m2 do výlučného vlastníctva Márie Turániovej, bytom 925 23 Jelka, Mierová ul č. 964/22.

 Hlasovalo: 9, Za: 9, proti: 0, Zdržal sa: 0
                                  

 Uznesením pod č. 9g.,/2014/OZ-3: zriadenie tretieho oddelenia školského klubu detí Základnej školy v Jelke od 1.9.2014 vzhľadom na vysoký počet detí ( 88 detí) prihlásených do školského klubu detí.

Hlasovalo: 9, Za: 9, proti: 0, Zdržal sa: 0
 

 Uznesením pod č. 9h.,/2014/OZ-3:  finančnú výpomoc vo výške 7 000 Eur pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Jelka, Kostolná 689/10 na vypracovanie odbornej analýzy a projektovej dokumentácie na Opravu Rímskokatolíckeho farského kostola Svätého Jána Krstiteľa v Jelke.

Hlasovalo: 9, Za: 9, proti: 0, Zdržal sa: 0
 
s ú h l a s í :

Uznesením pod č. 10.,/2014/OZ-3: s umiestnením 20 ks stoličiek v priestoroch Domu smútku a ich použitím počas smútočných pohrebných obradov s podmienkou, že žiadateľ Denisa Rajcsányiová, bytom Jelka, ul.Vŕbová 1324/61 si nenárokuje od obce Jelka finančnú úhradu za uvedené predmety resp. od obyvateľov za ich použitie počas pohrebného obradu.

Hlasovalo: 9, Za: 9, proti: 0, Zdržal sa: 0
 
berie na vedomie:

Uznesením pod č. 11.,/2014/OZ-3:  správu starostu obce o činnosti za uplynulé obdobie.

Hlasovalo: 9, Za: 9, proti: 0, Zdržal sa: 0
 

            Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Overovatelia: Budai I.                                                                       Ing.Imre Farkas

                        Horváth T.                                                               starosta obce

           
 
 
- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU