Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Zápisnica z 4. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 14.10.2015Prítomní
: Ing.Imre Farkas-starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Mgr.Kántor Rőth I., Ing. Kiš G., Kovács J.,

                        Kovácsová B., Tóth Š.

Další prítomní: Mgr. Véghová R., - prednostka úradu

                            Mgr. Tomovičová M. – kontrolórka obce

                            Viď. podľa priloženej prezenčnej listiny.

           
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas, ktorý konštatoval, že je prítomných 8 poslancov, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli určení Ing. Kiš Gabriel a Kovácsová Blanka- jednohlasne schválené. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Budai I., a Tóth Š. – jednohlasne schválené.

           
Pán starosta oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

 1.  
 2. Zahájenie
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Správa o činnosti
 6. Súčasný stav projektov, verejné obstarávania:
 • obnova podlahových krytín ZŠ Jelka
 • rozšírenie kamerového systému
 • zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Jelka
 • rozšírenie kapacity MŠ Jelka
 1. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jelka
 2. Schválenie predaja osobného automobilu Opel Astra 1,6 GA317CA
 3. Schválenie nákupu osobného automobilu pre obec Jelka
 4. Rôzne: žiadosti
 5. Diskusia
 6. Návrh uznesenia
 7. Záver
 8.  

Predložený program bol jednohlasne schválený.

V zmysle programu pán starosta predniesol prítomným poslancom správu o činnosti od posledného plenárneho zasadnutia.

Pán starosta naznačil, že od posledného plenárneho zasadnutia sa uskutočnilo 2x pracovné stretnutie s poslancami.

Boli dokončené spevnené plochy v areáli  MŠ Jelka- dotácia 10 000 eur, obec prispela so sumou 11 000 eur.


Obec Jelka na základe poverenia OZ zo dňa 17.8.2015 realizovala nasledovné verejné obstarávania:

 • VO na vypracovanie projektovej dokumentácie „ Zníženie  energetickej náročnosti budovy obecného  úradu v Jelke – dotácia z environmentálneho fondu Ministerstva   životného prostredia.
 • VO na vypracovanie dokumentácie „ Doplnenie územného plánu obce Jelka
 • VO na obnovu podlahových krytín v ZŠ Jelka – II.etapa. Žiadosť bola podaná na KŠÚ Trnava a postúpená na Ministerstvo školstva SR.


Dňa 19.8.2015 pán starosta sa zúčastnil na rokovaní na Okresnom úrade v Galante s pánom Remišom ohľadne Zákona o cestnej zelene. Pán starosta poznamenal, že verejná zeleň / predovšetkým tuje a kríky vysadené pred rodinnými domami/  zasahovala  do cestného telesa. Tento stav ohrozoval  bezpečnosť cestnej premávky a robil veľké problémy v zimnom období pri odprataní snehu. Najhoršia situácia bola na ul. Februárového víťazstva. Z toho dôvodu v zmysle zákona o cestnej zelene obec vykonala potrebné opatrenia –výrub stromov, konárov, ktoré presahovali do elektrického vedenia a do cestného telesa.


Dňa 20.8.2015 Obec Jelka podpísala zmluvu na Okresnom úrade Trnava na projekt: Rozšírenie kamerového systému v Jelke.  Dotácia od MV SR vo výške 9 tisíc eur, spoluúčasť obce do 5 tisíc eur.


Dňa 21.8.2015 riešila poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku s organizáciou Prvá komunálna finančná, ktorá vyhrala verejnú súťaž v rámci ZMOŽO na poistenie majetku. Obec Jelka je členom ZMOŽO.


Neustále problémy sa naskytli s osobným autom Opel Astra 1,6 obce Jelka pri štartovaní. Osobné auto bolo odvezené do servisu, ale to je len dočasné riešenie.


V budove Materskej školy boli vykonané opravné práce na podzemných  vodovodných a kanalizačných vedení. Vplyvom fyzického opotrebovania týchto vedení došlo k podmývaniu podláh a pri stavebných otváracích prácach sa zhoršili a prepadli podlahy v ploche 70 m2 / t. j. chodba a miestnosti/. Tento havarijný stav bolo nutné odstrániť.  Z uvedeného dôvodu zahájenie školského roka v MŠ bolo neskoršie.


Dňa 4.9.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie poslancov, na ktorom prehodnotili nevyhovujúci technický stav osobného auta obce Jelka. Poslanci navrhovali zabezpečenie osobného auta nízko-strednej kategórie s nízkou spotrebou PHM. Vykonanie verejného obstarávania na dodávku osobného auta v rámci čoho dodávateľ  osobného auta má zabezpečiť odkúpenie vozidla OPEL  ASTRA 1,6.

V zmysle zákona bolo vykonané úradné oceňovanie obecného osobného auta Opel Astra 1,6 , rok výroby 2007- na 1600 eur.


Dňa 14.9.2015 obec Jelka zabezpečila  prepravu 65 osôb / žiaci + učitelia/ do Galanty na prezentáciu činnosti vojakov, polície, požiarnikov pri krízových situáciách.

 
Dňa 16.9.2015 pán starosta sa zúčastnil folklórneho festivalu speváckych zborov dôchodcov v Orechovej Potôni, kde vystúpil aj spevokol Strieborná jeseň z Jelky.


Bola vypracovaná projektová dokumentácia na  Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy OcÚ Jelka s obsahom: výmena výplne otvorov, zateplenie fasády a strechy, rekonštrukcia vykurovania a elektrickej inštalácie , rekonštrukcia toaliet, bezbariérový prístup.


Dňa 17.9.205  zástupcovia z kancelárie splnomocnenca vlády pre rómske menšiny sa informovali o živote miestnych rómov, p. Herák vykonal osobnú obhliadku v rómskej osade, v Išpite – mal  taký názor, že naši rómovia žijú vo  veľmi dobrých podmienkach v porovnaní s východom Slovenska.


Dňa 5.10,2015 bolo zasadnutie komisie pre verejnú bezpečnosť, na ktorom sa zúčastnila Mgr.Véghová-prednostka úradu.


Obec Jelka požiadala Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky  o zaradenie obecného DHZ do kategórie A.


Dňa 6.10.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s poslancami  a za účasti spracovávateľa Územného plánu obce Ing. Dudášovej, ktorá informovala poslancov so všetkými náležitosťami ohľadne vypracovania nového- doplnenie územného plánu obce Jelka. Na  pracovnom stretnutí boli prerokované ďalšie témy: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, súčasný stav projektov, cestovný poriadok SAD D.S, 1-izbový nájomný byt v 6 b. j. na ul. Hlavná.


Dňa 9.10.2015 bola odovzdaná žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond na budovu Obecného úradu – výmena výplní otvorov a rekonštrukcia vykurovania ako 1.etapa zvyšovania energetickej účinnosti budovy OcÚ Jelka.

Ďalej pán starosta informoval prítomných, že boli započaté práce na vybudovanie prístupnej cesty do ZŠ s výjazdom cez novovytvorenú bránu na ul. Ravaszová.

 
Boli vybudované bezbariérové prístupy pri OZS – obvodný lekár + detský lekár.

V ďalšom bode pán starosta informoval prítomných o súčasnom stave projektov.

 
Obec Jelka podpísala zmluvu na Okresnom úrade Trnava na projekt: Rozšírenie kamerového systému v Jelke.  Plánuje umiestniť v obci  ďalších 6 nových kamier – 1 kameru pri Dome smútku, 2 kamery na ul.Mierová – pred OcÚ, MŠ, a 3 kamery vo vnútri areály ZŠ.


Bolo uskutočnené verejné obstarávanie na realizáciu „ Obnovy podlahových krytín v ZŠ Jelka – II.etapa.

Spracováva sa výzva na verejné obstarávanie na projekt „ Rozšírenie kapacity MŠ“.


V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo opatrenia, projekty a aktivity za obec Jelka ako súčasť Programu sociálneho rozvoja pre mikroregión Horný Žitný ostrov na programové obdobie 2014-2022. Tento prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí za obec Jelka tvoria prílohu  zápisnice. K opatreniu č.1 –Rozvoj cykloturistiky – vybudovanie cyklotrasy  z obce k mlynu –Jelka v dĺžke 2 km pán starosta dodal, že v rámci integrovaného operačného programu  IROP nie je možné realizovať cyklotrasu, nakoľko nespĺňame kritériá, ktoré zahŕňa projekt. Ku cieľu denne musí prejsť minimálne 300 ľudí a ďalší problém je to, že pozemky, na ktorých sa plánuje vybudovanie cyklistických trás, sú v súkromnom vlastníctve. Štátny fond na podporu vybudovania cyklistických trás neexistuje.

           
Ďalej pán starosta informoval prítomných, že sa uskutočnilo verejné obstarávanie vo veci predaja obecného osobného vozidla OPEL ASTRA 1,6   GA317CA a nákup nového osobného vozidla pre obec Jelka. Predajcom nového motorového vozidla ako aj kupujúcim vozidla OPEL ASTRA 1,6 je BOAT a.s. Bratislava.

           
Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie výsledky verejného obstarávania vo veci predaja obecného osobného vozidla OPEL ASTRA 1,6 GA317CA a nákupu nového osobného vozidla pre obec Jelka.

            
OZ  jednohlasne schválilo nákup nového motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA 1,6 TDI v cene 18 975,00 eur vrátane DPH a súčasne predaj osobného motorového vozidla  OPEL ASTRA 1,6 –GA317CA v cene 2 000,00 eur vrátane DPH. Dodávateľom ako aj odberateľom je BOAT a.s. Bratislava.

           
V ďalšom bode boli prerokované došlé žiadosti.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú podporu pre ZŠ L.G. s VJM Jelka na výdaj ročenky v sume 500 eur. Pán poslanec Deák Z. k tomu dodal, že  ZŠ L.G.s VJM s touto ročenkou by chcela propagovať ich prácu, doteraz dosiahnuté výsledky a úspechy.


Ďalej poznamenal, že finančnú podporu na lyžiarsky zájazd a na Školu v prírode ZŠ nebude žiadať, nakoľko náklady budú hradiť zo štátnej dotácie.


Ďalšiu žiadosť  o finančnú podporu sme obdržali od Stolnotenisového klubu v Jelke. Na zasadnutie sa dostavil p. Ing. Ruman Tomáš, doterajší tréner, ktorý informoval poslancov, že v malej telocvični v budove ZŠ týždenne trénujú. Majú  2 mužstvá – A dospelí a družstvo B – dospelí s deťmi. Najstarší člen mužstva má 76 rokov, detí majú 8-10 rokov. Už piaty rok chodia na Okresné súťaže, kde dosiahli druhé miesto. Doteraz deti trénoval on, ale v súčasnosti sú už na takej úrovni, že potrebujú kvalifikovaného trénera.  Novým trénerom je pán Štefan Bardon.  Doteraz všetko hradili z vlastných finančných prostriedkov- prepravu, dopravu detí, na športové potreby,  atď.  Na úhradu nákladov trénera by potrebovali finančnú podporu.

           
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú podporu pre Stolnotenisový klub STK Jelka vo výške 120,00 eur mesačne od 01.11.2015 do 31.12.2016. Uvedená čiastka bude  slúžiť na úhradu nákladov trénera STK Jelka. Pán Ing. Ruman T. poďakoval za kladný prístup poslancov.               

           
V diskusii vystúpil poslanec p. Kovács J.,  ktorý žiadal o riešenie problémov s bezdomovcami, ktorí robia neporiadok na autobusových zastávkach. Pán starosta poznačil, že polícia bola viackrát privolaná.

Pán poslanec, Tóth Š.  poukázal na opakované  zničenie dopravných značiek. Pán poslanec Ing. Kiš navrhol zvolať komisiu pre verejnú bezpečnosť za účasti poslancami a zástupcov polície a spoločne nájsť vhodné riešenie.

           
Keďže  program rokovania bol vyčerpaný a neboli vznesené žiadne pripomienky pán Ing. Kiš  prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

 

                                                 U Z N E S E N I A

                zo 4. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

                                            v Jelke zo dňa 14.10.2015

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

 Berie na vedomie:

Uznesením pod č. 8a.,/2015/OZ-4:  správu o činnosti starostu obce

Uznesením pod č. 8b.,/2015/OZ-4:  výsledky verejného obstarávania vo veci predaja obecného osobného vozidla OPEL ASTRA 1,6 GA317CA a nákupu nového osobného vozidla pre obec Jelka.

S c h v a ľ u j e:

Uznesením pod č. 9a.,/2015/OZ-4:  opatrenia, projekty a aktivity za obec Jelka ako súčasť  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mikroregión Horný žitný ostrov na programové obdobie 2014-2022.

Hlasovalo: 8          Za: 8              Proti : 0          Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 9b.,/2015/OZ-4: nákup nového motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA 1,6 TDI v cene 18 975,00 eur vrátane DPH a súčasne predaj osobného motorového vozidla OPEL ASTRA 1,6- GA317CA v cene 2 000,00 eur vrátane DPH.  Dodávateľom-predajcom nového motorového vozidla a odberateľom –kupujúcim vozidla OPEL ASTRA 1,6 je BOAT, a. s. Bratislava.

 Hlasovalo: 8          Za: 8              Proti : 0          Zdržal sa: 0

 Uznesením pod č. 9c.,/2015/OZ-4: finančnú podporu pre ZŠ L.G. s VJM Jelka na výdaj ročenky v sume 500 eur.

Hlasovalo: 8          Za: 8              Proti : 0          Zdržal sa: 0

 Uznesením pod č. 9d.,/2015/OZ-4:  finančnú podporu pre Stolnotenisový klub STK Jelka vo výške 120 eur mesačne, od 01.11.2015 do 31.12.2016. Uvedená čiastka slúži na úhradu nákladov trénera STK Jelka.

  Hlasovalo: 8          Za: 8              Proti : 0          Zdržal sa: 0

                        Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Budai  I.,                                          Ing. Imre Farkas

                                           Tóth Š.                                              starosta obce

Zapisovateľka: Szabóová M.

 


- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU