Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 12.12.2014Prítomní: Ing.Imre Farkas –starosta obce

Členovia OZ: Bohony Š, Farkas P., Mgr.Horváth T., Mészáros L., Ravasz J., Szabó Z., Mgr. I.Kántor Rőth, Budai I., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr.R.Véghová –prednostka úradu

                            Mgr.Tomovičová M. –hlavná kontrolórka obce

                            Mgr.Antal Ladislav

                            a podľa priloženej prezenčnej listiny.

    
Zasadnutie obecné zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas- starosta obce.

Po určení zapisovateľky – Marty Szabóovej a overovateľov zápisnice Igora Budaia a Ing. Eriky Szabóovej pán starosta poprosil Mgr. Ladislava Antala, predsedu miestnej volebnej komisie, aby informoval prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce. Pán Mgr. Antal Ladislav informoval prítomných, že za starostu obce bol znovu zvolený Ing.Imre Farkas, Ďalej  prečítal zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov.

           
Nakoľko osoba predchádzajúceho a novozvoleného starostu je totožná p. Ing. Imre Farkas – starosta obce sľub zložil pred predsedom miestnej volebnej komisie, Mgr. Ladislavom Antalom. Ing. Imre Farkas zložil a so svojim podpisom potvrdil sľub starostu. Po zložení a podpísaní sľubu p. Mgr.Antal Ladislav zavesil starostovi insígnie a odovzdal mu osvedčenie o zvolení za starostu obce. Pán starosta zákonom predpísaný sľub zložil aj v maďarskom jazyku.

            Ďalej už novozvolený starosta prečítal zákonom predpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva.Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva menovite: Igor Budai, Zoltán Deák, Mgr., Imrich Görföl, Ilona Kántor Rőth, Mgr., Gabriel Kiš, Ing., Jozef Kovács, Blanka Kovácsová, Zsolt Oros, Erika Szabóová, Ing., Attila Szüllő, MA., Štefan Tóth zložili a podpísali zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a pán Mgr. Antal Ladislav im odovzdal osvedčenia o zvolení za poslanca OZ. Z radov poslancov-Mgr. Kántor Rőth Ilona, Oros Zsolt, Mgr.Deák Zoltán, MA.Szüllő Attila a Tóth Štefan zložili zákonom predpísaný sľub aj v maďarskom jazyku.

           
Potom nasledoval slávnostný príhovor starostu obce, ktorý vyslovil  svoje poďakovanie všetkým,  ktorí mu znova zdôverili a verili v úspešné pokračovanie.

Poukázal na to,  že v krátkej budúcnosti sa bude realizovať obnova osvetlenia hlavného futbalového ihriska na ŠA v Jelke. Spracováva sa žiadosť o dotáciu na rozšírenie kamerového systému. Podľa dostupných informácií máme šancu na získanie dotácie z MŠ SR na odstránenie havarijného stavu podlahových krytín v budove školy.

           
Zdôraznil potrebu, aby poslanci všetci ťahali jedným smerom na úspešnej ceste.  Je otvorený za každý konkrétny námet, kritiku, je k dispozícii všetkým občanom. Bude naďalej starostom všetkých jelčanov, slúžiť im bez ohľadu na ich národnostnú, politickú a náboženskú príslušnosť.

           
Novozvoleným poslancom poprial korektnú spoluprácu a veľa úspechov.

Po príhovore novozvoleného starostu nasledovalo schválenie programu OZ, ktorý bol nasledovný:

1. Voľba mandátovej a návrhovej komisie    

2. Návrh na zriadenie komisií pri OZ a voľba ich predsedov a tajomníkov

3. Návrh na schválenie sobášiacich

4. Návrh na určenie platu starostu obce

5. Diskusia
6.Záver

Program rokovania bol jednohlasne schválený.


Potom nasledovala voľba členov mandátovej a návrhovej komisie : Za členov mandátovej komisie pán starosta vymenoval : Imricha Görföla a Ilonu Kántor Rőth,Mgr. -9 poslanci hlasovali za, 2 poslanci sa zdržali hlasovania. Za členov návrhovej komisie boli určení: Gabriel Kiš, Ing. a Zoltán Deák, Mgr.   – 9 poslanci hlasovali za, 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

           
Pán starosta informoval prítomných, že podľa Štatútu obce Jelka obecné zastupiteľstvo má zriadiť nasledovné komisie:

a.,komisia pre verejnú bezpečnosť,

b., komisia pre mládež, šport a školstvo,

c., komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu,

d., komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo,

e., komisia pre sociálne veci

f., komisia pre ochranu životného prostredia

g., komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami.

Ďalej informoval prítomných, že každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka a členov komisie. Prečítal návrh, ktorý bol konzultovaný s poslancami zo strany MOST-HÍD, SMK-MKP a s nezávislými kandidátmi.

SMK-MKP do troch komisií volí predsedov a do dvoch komisií tajomníkov,

MOST-HÍD do dvoch komisií volí predsedov a do jednej komisie tajomníka

Nezávislý do dvoch komisií volia predsedov a do jednej komisie tajomníka.

Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jeden krát za tri mesiace.

Ďalej pán starosta dal odsúhlasiť predsedov a tajomníkov jednotlivých komisií:

a., komisia pre verejnú bezpečnosť: predseda: Attila Szüllő, MA.

                                                                 tajomník: ............................

Hlasovalo: 11 , Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1

b., komisia pre mládež, šport a školstvo: predseda: Zoltán Deák, Mgr.

                                                                          tajomník:...............................

Hlasovalo: 11 , Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1

c., komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu: predseda: Gabriel Kiš, Ing

Hlasovalo: 11 , Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1

                                                                                       tajomník:Igor Budai

Hlasovalo: 11 , Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 4

Pán poslanec Jozef Kovács mal námietku, že p. poslanec I.Budai sa chcel venovať kultúre.

 

d., komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo: predseda: Štefan Tóth

Hlasovalo: 11 , Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1

                                                                                               tajomník: Erika Szabóová, Ing.
 Hlasovalo: 11 , Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1
 

e., komisia pre sociálne veci: predseda: Imrich Görföl

Hlasovalo: 11 , Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1

                                               tajomník: Blanka Kovácsová 

Hlasovalo: 11 , Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1

f., komisia pre ochranu životného prostredia: predseda: Zsolt Oros

Hlasovalo: 11 , Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1

                                                                           tajomník: Jozef Kovács

Hlasovalo: 11 , Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1

 

g.,komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami:

                                                                                  predseda: Ilona Kántor Rőth, Mgr.   

Hlasovalo: 11 , Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1

                                                                                  tajomník: .......................................

Pán starosta požiadal predsedov komisií, aby do konca januára 2015 predložili na obecný úrad návrhy na doplnenie členov komisií obecného zastupiteľstva, tak, aby minimálny počet členov bolo 5.

Potom nasledovalo určenie osôb z radov poslancov na poverenie vykonávania sobášnych a pohrebných obradov. Obecné zastupiteľstvo na vykonávanie sobášnych a pohrebných obradov poverilo z radov obecného zastupiteľstva p. poslanca Ing.Gabriela Kiša a p.poslanca Štefana Tótha.

Hlasovalo: 11 , Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 2

           
Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostu obce.

Hlavná kontrolórka obce, Mgr. Tomovičová konštatovala, že na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov bol plat starostu stanovený podľa § 4 ods. 2 cit. Zákona so zvýšením minimálneho platu o 70 %. Na základe platu v národnom hospodárstve vydaný Štatistickým úradom SR zákon ukladá ročne určiť tarifný plat starostu.

Naznačila, že tarifný plat starostu sa určí na základe priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov / od 3001-5000 –koeficient je 2,17 /.


Pán poslanec Štefan Tóth navrhol schváliť plat starostu v pôvodnom znení, ako to bolo v tomto roku v marci a to so zvýšením minimálneho platu o 70 %. Svoj návrh  odôvodnil s tým, že pán starosta bol znovu zvolený, ľudia mu zdôverili , ocenili vykonanú  a oddanú prácu.

Pán poslanec Ing.G.Kiš tiež mal rovnaký názor, navrhol zvýšenie minimálneho platu o 70 %. Pán poslanec Imrich Görföl tiež navrhol ponechať plat v pôvodnom znení s tým, že sa v marci budúceho roka bude znovu predmetom rokovania OZ odsúhlasenie platu starostu obce podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch.

Pán poslanec A.Szüllő, MA. navrhol zvýšenie minimálneho platu o 55 % vzhľadom na to, že sa začína nové volebné obdobie.

So zvýšením minimálneho platu o 70% súhlasilo 8 poslancov, 3 poslanci boli proti – menovite A.Szüllő, MA.,   Zs.Oros, a E. Szabóová, Ing.


So zvýšením minimálneho platu o 55% 3 poslanci súhlasili, 4 poslanci boli proti –menovite:Tóth Š., Mgr. Kántor Rőth I., Ing. Kiš.G. a Budai I. a 4 poslanci sa zdržali hlasovania-menovite: Kovács J. Kovácsová B., Mgr. Deák Z. a Görföl I.


Obecné zastupiteľstvo určilo podľa § 5 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12.12.2014 hrubý plat starostu v celkovej sume 3 040 €, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 70 %.

           
Pán starosta poďakoval doterajším poslancom za ich tvorivú  prácu za uplynulé obdobie.

Bývalý poslanec pán Mészáros Ladislav poďakoval za spoluprácu pánovi starostovi a bývalým poslancom a poprial novému zastupiteľstvu dobrú spoluprácu a prijať konštruktívne rozhodnutia.

           
Keďže neboli vznesené iné pripomienky a návrhy pán Ing.G.Kiš prečítal návrh uznesenia OZ, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

 
                                               U Z N E S E N I A
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka

                                           zo dňa 12.12.2014

 Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

1.      Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

2.      Návrh na zriadenie komisií pri OZ a voľbu ich predsedov a tajomníkov

3.      Návrh na schválenie sobášiacich

4.      Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.

 

Programový bod č. 1. - Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Berie na vedomie:

Uznesením pod č. 1.,/2014/OZ-ustanovujúce:

 a., výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 b., vystúpenie novozvoleného starostu
 
 Konštatuje:

Uznesením pod č. 2.,/2014/OZ-ustanovujúce:

a.,novozvolený starosta obce  Ing. Imre Farkas  zložil zákonom predpísaný sľub starostu      obce

b.,novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

1.      Igor Budai
2.      Zoltán Deák, Mgr.
3.      Imrich Görföl
4.      Ilona Kántor Rőth, Mgr.
5.      Gabriel Kiš, Ing.
6.      Jozef Kovács
7.      Blanka Kovácsová
8.      Zsolt Oros
9.      Erika Szabóová, Ing.
10. Attila Szüllő, MA.
11. Štefan Tóth
 

Programový bod č. 2. - Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a tajomníkov komisií

 

Obecné zastupiteľstvo v Jelke v zmysle Štatútu obce Jelka zo dňa 15.10.2010

zriaďuje:

Uznesením pod č. 3.,/2014/OZ-ustanovujúce:  nasledovné komisie:

a.,Komisia pre verejnú bezpečnosť
b.,Komisia pre mládež, šport a školstvo
c.,Komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu
d.,Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo
e.,Komisia pre sociálne veci
f.,Komisia pre ochranu životného prostredia

g., Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami

 
 volí:

Uznesením pod č. 4.,/2014/OZ-ustanovujúce.

a.,  predsedov a tajomníkov komisií
 

1.Komisia pre verejnú bezpečnosť: predseda: Attila Szüllő MA.

                                                         tajomník: ........................................

Hlasovalo :11, Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1
 

2.Komisia pre mládež, šport a školstvo: predseda:Zoltán Deák, Mgr.

                                                      tajomník:.................................

Hlasovalo :11, Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1
 

3.Komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu: predseda: .Gabriel Kiš, Ing.

Hlasovalo :11, Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1

                                                                                               tajomník: Igor Budai

Hlasovalo :11, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 4
 

4.Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo: predseda:Štefan Tóth

 Hlasovalo :11, Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1

 

                                                                                                         tajomník: Erika Szabóová, Ing.

Hlasovalo :11, Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1
 

 5.Komisia pre sociálne veci: predseda:Imrich Görföl

Hlasovalo :11, Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1
 

                                                    tajomník:Blanka Kovácsová

Hlasovalo :11, Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1
 

6.Komisia pre ochranu životného prostredia: predseda: Zsolt Oros

Hlasovalo :11, Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1
                                                                          tajomník: Jozef Kovács
Hlasovalo :11, Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1
 
 

 7.Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami: predseda: Ilona Kántor Rőth, Mgr.

Hlasovalo :11, Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 1

                                                                                                                           tajomník: .....................

                                           
 
Programový bod č. 3 -   Návrh na schválenie sobášiacich.
 Obecné zastupiteľstvo v Jelke
 Poveruje: 

Uznesením pod č. 5.,/2014/OZ-ustanovujúce:  poslancov z radov obecného zastupiteľstva v Jelke vykonávať sobášne obrady a zároveň aj vykonávať pohrebné obrady

Ing.Gabriela Kiša a Štefana Tótha.
Hlasovalo :11, Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 2

                                                                                                                          

Programový bod č. 4 - Určenie mesačného platu starostu

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

určuje:
 Uznesením pod č. 6.,/2014/OZ-ustanovujúce:

Podľa § 5 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od   12.12.2014                

hrubý plat starostu v celkovej  sume 3 040 € , ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 70 %.    

            Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Overovatelia zápisnice: Budai I.                                                      Ing. Imre Farkas

                                           Ing.Szabóová E.                                          starosta obce

Zapisovateľka: Szabóová M.


zápisnica vo formáte .docx
- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU