Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 13.11.2014.


Prítomní: Ing.Imre Farkas
Členovia OZ: Bohony Š., Budai I., Farkas P., Mészáros L., Ravasz J., Mgr.Kántor Rőth I., Szabó Z., Tamás A., Tóth Š.
Ďalší prítomní: Mgr.Rita Véghová-prednostka úrad
Mgr. Tomovičová M.- hlavná kontrolórka obce
podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Imre Farkas –starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 9 poslancov, takže OZ je schopné uznášania vo všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli určení: Tamás A., a Budai I.- 7 poslanci boli za a 2 poslanci sa zdržali hlasovania. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Farkas P., a Ravasz J. Hlasovalo 9, za : 9, proti :0 a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

Pán starosta predniesol poslancom program rokovania, ktorý bol nasledovný.
1.Zahájenie
2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3.Schválenie programu zasadnutia
4.Správa o činnosti
5. Odsúhlasenie rozpočtu obce Jelka na roky 2015-2017
6. Schválenie VZN o dani z nehnuteľností na rok 2015
7.Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015
8. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
9. Rôzne: žiadosti
Informácie
10. Diskusia
11.Návrh uznesenie
12.Záver

Program rokovania bol jednohlasne schválený

V zmysle programu pán starosta predniesol prítomným poslancom správu o činnosti od posledného plenárneho zasadnutia.
Dňa 26.8.2014 bol vykonaný odchyt túľavých psov v počte 23 ks.
Dňa 27.8.214 bola kontrola na projektovú dokumentáciu od MPSVAR SR.
Dňa 2.9.2014 pán starosta sa zúčastnil na zahájení školského roka v ZŠ a ZŠ s VJM.
Pokračovali opravy výtĺkov na miestnych komunikáciách. Vytvorili asfaltový koberec na basketbalovom ihrisku športového areálu.
Dňa 09.09.2014 sa uskutočnilo taktické modelované cvičenie hasičov pri kolovom vodnom mlyne za účasti ORHaZZ Galanta, DHZ Jelka a DHZ Veľké Úľany.
Dňa 10.09.2014 sa začala obnova verejného osvetlenia obce Jelka.
V dňoch 12. a 13.09.2014 obecný divadelný súbor sa zúčastnil v Budapešti na festivale víťazov festivalov . Divadelný súbor obdržal finančnú podporu za reprezentáciu SR od TTSK Trnava a finančnú podporu poskytlo aj združenie Rákóczi Szövetség./ MR/.
13.9.2014 bola vyhlásená meteorologická výstraha II.stupňa – prívaľové dažde zasiahli aj našu obec. Dažďovú vodu odčerpávali z nového sídliska, na ul. Trhová, ul.Štermenská,ul. Jamová, ul. Nová cesta, ul. Mostová, ul. Novojelčanská, ul. Vrbová, ul. Hlavná pomocou dvoch cisternových vozidiel a za aktívnej účasti členov ORHaZZ Galanta a DHZ Jelka do skorých ranných hodín v nedeľu. / plávajúce čerpadlá a požiarne vozidlo Iveco Daily/.
Dňa 15.9.2014 sa uskutočnil dobročinný koncert v kostole Rímskokatolíckej cirkvi v Jelke za účelom zbierky na opravu kostola. Vystúpili operné speváčky Zuzana a Viktória Ballánové a operný spevák Ján Mészáros z Maďarska.
V Obvodnom zdravotnom stredisku v Jelke bol vybudovaný samostatný hlavný prívod elektrickej energie pre lekáreň, bola vykonaná rekonštrukcia elektrickej inštalácie, nakoľko pôvodná elektrická inštalácia bola opotrebovaná a poruchová.
Dňa 24.9.2014 pán starosta sa zúčastnil na konferencii v Bratislave – Využitie Malého Dunaja na turistické účely –rekreačnú plavbu.
Dňa 26. – 28.9.2014 obec Jelka sa zúčastnil v družobnej obci Somberek na oslavách vinobrania. V Sombereku vystúpil aj jelčiansky divadelný súbor s veselohrou LILIOMFI.
Na obecnom úrade sa uskutočnilo rokovanie s MUDr. Szakácsovou ohľadne zlepšenia podmienok pre pacientov pri vyšetreniach a vypisovaní receptov.
Dňa 7.7.2014 bolo rokovanie s Pamiatkovým úradom SR ohľadne opravy –obnovy Rímskokatolíckeho kostola-národnej kultúrnej pamiatky v Jelke.
Dňa 11.10. 2014 bol organizovaný Tekvicový festival pri budove MKS Jelka. Bolo veľa záujemcov, predajcov, o kultúrny program sa postaral spevokol Strieborná jeseň.
Dňa 13.10.2014 bola ukončená obnova verejného osvetlenia v Jelke.
Dňa 19.10.2014 členovia spevokolu Strieborná jeseň sa zúčastnili na festivale ľudových piesní v PATE- kam ich odprevadil aj pán starosta.
V októbri sa uskutočnilo vybudovanie bezprašnej spevnenej komunikácie – spojnica ulíc Štermenská a Nová cesta a odvodňovacích járkov na dažďovú vodu.
Dňa 17.10.2014 Rockové divadlo z Maďarska predstavil v MKS v Jelke rockový musical MADE IN HUNGARIA.
Dňa 29.10.2014 pán starosta sa zúčastnil na valnom zhromaždení združenia Podunajsko v Senci.
Dňa 30.10.2014 sa uskutočnil odvoz opotrebovaných pneumatík zo separovacieho dvora odpadov v objeme 17 ton.
V mesiaci október sa uskutočnilo verejné obstarávanie na obnovu osvetlenia hlavného futbalového ihriska na športovom areáli Jelka.
Dňa 7.11.2014 bolo tradičné stretnutie obecnej samosprávy s dôchodcami v MKS Jelka
Dńa 11.11.2014 sa uskutočnila verifikácia obnovy verejného osvetlenia v Jelke za účasti Mgr. Ciupeka – všetko podľa pravidiel.
Dňa 12.11.2014 bola odovzdaná 3.monitorovacia správa na Obecnú požiarnu zbrojnicu – projekt EÚ.
V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo a jednohlasne schválilo rozpočet obce Jelka na roky 2015-2017. Pani prednostka úradu Mgr.Véghová informovala poslancov, že pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2015 sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2014, z predpokladaných príjmoch, plánovaných výdavkov, z potrieb obce a jej príspevkových a rozpočtových organizácií. Viacročný rozpočet na roky 2016-2017 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele  spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pani prednostka úradu poznamenala, že podľa nového zákona VZN o miestnych daniach, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka musia byť osamostatnené na dve časti.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2015. Sadzby za daň z nehnuteľností ostávajú nezmenené. Sadzby sa menia len za užívanie verejného priestranstva.
Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka na rok 2015. Toto VZN ostáva nezmenené.

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I.polrok 2015. Hlavná kontrolórka obce, Mgr. Tomovičová informovala prítomných, že rozsah kontrolnej činnosti v zmysle zákona je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Predmet kontroly zvolí operatívne hlavná kontrolórka podľa potreby a uváženia. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.
Ďalej boli prejednané došlé žiadosti.

Pán starosta informoval prítomných, že od obyvateľov ulice Dunajská sme obdržali petíciu na výstavbu cesty od domu č.887/11 po domu č. 1253/35. Apelujú na fakt, že po vybudovaní kanalizácie sa na druhej strane Dunajskej ulice vybudovala nová cesta takmer až na koniec ulice.Vzhľadom na to, urýchlene žiadajú rekonštrukciu cesty na tomto úseku. Pán starosta uviedol, že disponabilné finančné prostriedky obce neboli postačujúce na vybudovanie bezprašnej komunikácie na uvedenom úseku ulice Dunajská. Riešenie tohto stavu bude predmetom nasledujúceho obdobia.

V diskusii vystúpil poslanec Szabó Z., ktorý žiadal upozorniť občanov, ktorí majú pred svojimi domami vysoké stromy, kríky, okrasné rastliny, ktoré zasahujú do elektrického vedenia, aby ich odstránili. Poslanec Tamás A. poukázal na zafarbené, zamaľované dopravné značky a žiadal o ich očistenie s pomocnými pracovnými silami.
Keďže program rokovania bol vyčerpaný a neboli vznesené žiadne pripomienky pán Tamás A. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

U Z N E S E N I E z 4. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 13.11.2014

Obecné zastupiteľstvo v Jelke:

Berie na vedomie:
Uznesením pod č. 12.,/2014/OZ-4: správu o činnosti starostu obce
S c h v a ľ u j e:
Uznesením pod č. 13a.,/2014/OZ-4: rozpočet obce Jelka n roky 2015-2017
Uznesením pod č. 13b.,/2014/OZ-4: VZN o dani z nehnuteľností a miestnom poplatku obce Jelka na rok 2015
Uznesením pod č. 13c.,/2014/OZ-4: VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka na rok 2015
Uznesením pod č. 13d.,/2014/OZ-4: Plán práce hlavného kontrolóra obce Jelka na I.polrok 2015.

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.Overovatelia zápisnice: P.Farkas

Ing.Imre Farkas
 starosta obce

zápisnica vo formáte .doc
- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU