Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Sčítanie obyvateľov domov a bytov Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili. Tak ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo sčítanie domov a bytov v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 % bytov, čo vysoko prekračuje slovenský priemer.

24.09.2020
Stavebníčka Lenka Ősziová rod. Ősziová, bytom 925 32 Veľká Mača, Krásna 930, požiadala dňa 07.09.2020 o povolenie zmeny stavby „Nadstavba a stavebné úpravy na rodinnom dome so súp. č. 1250“ pred jej dokončením, na ktorú Obec Jelka vydala stavebné povolenie pod číslom OcÚJE-TX1/798/2017 dňa 08.09.2017 s právoplatnosťou dňa 08.09.2017.

23.09.2020

Stavebníci Anton Baros a Marta Barosová, obaja bytom Záhradnícka 187/2, 925 23 Jelka, podali dňa 16.09.2020 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom, 0271“ na pozemkoch s parc. č. 964/1 a 965 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

23.09.2020
Magdaléna Tanková, bytom 925 23 Jelka, Ravaszová 243/3 a Simona Tanková, bytom 925 23 Jelka, Ravaszová 243/3, podali dňa 18.09.2020 na Obecný úrad Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku žiadosť o povolenie odstránenia stavby: „Rodinný dom so súp. č. 243“ na pozemku parc. 707/6 v kat. území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

22.09.2020

Stavebníci Vincent Makácsek, bytom Školská 442/42, 925 23 Jelka a Monika Andrásiová, bytom Novojelčanská 1210/113, 925 23 Jelka, podali dňa 16.09.2020 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom s garážou - novostavba“ na pozemkoch s parc. č. 497/6 a 497/5 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

17.09.2020
Starosta obce Jelka zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 3. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční: dňa 18.09.2020 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.

07.09.2020

Obec Jelka podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto zverejňuje zámer predať nasledovný majetok obce: novovytvorený pozemok, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 54/2017, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6928 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, pre k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok“).

03.09.2020
Cestovné poriadky platné od 01. 09. 2020.

28.08.2020

Zverejnenie návrhu VZN č. 1/2020, návrhu VZN č. 2/2020 a návrhu VZN č. 3/2020

26.08.2020
Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ GA PLO“), ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“), v súlade s § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol podľa § 4 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách mení obvod projektu pozemkových úprav vykonávaných formou jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len „JPÚ“) v časti katastrálneho územia Nová Jelka, „areál hospodárskeho dvora“.

31.07.2020

- novinky e-mailom