Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením ....

04.04.2020
Ohlasovňa pobytu v Jelke na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.....

01.04.2020

Krízový štáb v Jelke po zasadaní dňa 10.03.2020 rozhodol nasledovne: Oznamujeme občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 zasadal dňa 13. 3. 2020 o 9,00 hodine Krízový štáb obce Jelka (ďalej len „KŠ“), ktorý prijal nové opatrenia. Žiadame všetky dotknuté právnické a fyzické osoby v obci o dôsledne dodržiavanie prijatých opatrení KŠ.Krízový štáb v Jelke po zasadaní dňa 10.03.2020 rozhodol nasledovne:...

13.03.2020
Sociálna poisťovňa vyzýva: O ošetrovné žiadajte mailom a poštou! 12.03.2020 Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, ktorí žiadajú o dávku ošetrovné, aby prednostne využívali elektronický spôsob podávania žiadostí o túto dávku (mailom)...

13.03.2020

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu prijala Sociálna poisťovňa preventívne opatrenia vo svojich pobočkách a na vysunutých ...

10.03.2020
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma opatrenia na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu.

10.03.2020

Oznamujeme občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 zasadal dňa 10. 3. 2020 o 9,30 hodine Krízový štáb obce Jelka (ďalej len „KŠ“), ktorý prijal a potvrdil prvotné bezpečnostné opatrenia ...

10.03.2020
Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor a Obec Jelka v zmysle § 24 ods.1 zák. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov...

09.03.2020

Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenie komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28.februára príslušného kalendárneho roka.

05.03.2020
zámer predaja novovytvoreného pozemku parc. č. 824/2 k. ú. Jelka o výmere 95 m2, ktorý vznikol oddelením pozemku reg. KN“C“ parc. č. 824 k. ú. Jelka, vedeného na LV č. 1301 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka, pre Rigó Mareka a Marcelu Rigovú, obaja trvale bytom 925 23 Jelka, Hlboká 297/21.

04.03.2020

- novinky e-mailom