Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a nariadenie ústneho konania Stavebníci Peter Dej a Ing. Enikő Dejová Meszárošová, bytom Veľká 1201/67, 925 23 Jelka, podali dňa 13.11.2019 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní na stavbu: „Rodinný dom“ na pozemkoch s parc. č. 1122/8, 1122/9 a 1122/10 v kat. území Jelka, v obci Jelka. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebným konaním podľa § 39 a ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

20.11.2019
Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku povolľuje stavbu „Rodinný dom s garážou“ pre stavebníkov: Denisa Madarásza, bytom 925 23 Jelka, Mierová 1047/50 a Anikó Ravaszovú, bytom 925 23 Jelka, Hlavná 175/17 na pozemku parc. č. 3426/41 a 3426/42 v kat. území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

19.11.2019

Stavebné povolenie na novovytvorených pozemkoch s parc. č. 580/12 a 580/13 v katastrálnom území Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka na stavbu: „Novostavba rodinného domu s rekreačným domom“ stavba obsahuje nasledovné stavebné objekty: SO-01: Rodinný dom SO-02: Rekreačný dom SO-03: Oplotenie SO-05: Vodovod SO-06: Splašková kanalizácia pre stavebníčku: Ing. Ninu Pavolovú, bytom 953 01 Zlaté Moravce, Obrancov Mieru 2005/10

18.11.2019
Obec Jelka oznamuje, že dňa 31.10.2019 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny – smrek obyčajný v počte 6 ks s obvodmi kmeňa 2 ks 78,5 cm, 2 ks 64 cm a 2 ks 48 cm podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z..

18.11.2019

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v termíne do 07.01.2020.

15.11.2019
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

14.11.2019

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad v podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol takto: podľa § 39 a) stavebného zákona v y d á v a rozhodnutie o umiestnení stavby na stavbu: „ILKA PARK – JELKA, Novostavba 2 rodinných domov so 4-mi bytovými jednotkami“ pre investora: T-ZONE s.r.o., Mierová 956/14, 925 23 Jelka, IČO: 3673562 na pozemkoch s parc. č. 868/1, 883, 882/2, 882/1, 882/3 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

11.11.2019
R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 4. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

07.11.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky ...

07.11.2019
UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

07.11.2019

- novinky e-mailom