Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Obec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

 Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

___________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-153/2021                                                                          V Jelke dňa 22.02.2021

TX1

 

 

 

 

Jozef Dömötör a manželka Silvia Dömötörová, bytom Novojelčanská 847/65, 925 23 Jelka

___________________________________________________________________________

-          žiadosť o dodatočné stavebné povolenie na legalizáciu začatej stavby

„Prístavba garáže“

 

 

DODATOČNÉ STAVEBNÉ POVOLENIE

 

 

Stavebníci Jozef Dömötör a manželka Silvia Dömötörová, bytom Novojelčanská 847/65, 925 23 Jelka, podali dňa 01.02.2021 na Obecný úrad Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o dodatočné stavebné povolenie začatej stavby „Prístavba garáže“.

Garáž so skladom bez označenia súpisným číslom, ku ktorému sa prístavba realizuje, je postavený na pozemku parc. č. 95/9 v kat. území Nová Jelka, ktorý je vo vlastníctve stavebníkov.

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, vykonala dňa 17.02.2021 miestne šetrenie na pozemku parc. č. 95/9 k. ú. Nová Jelka s konštatovaním, že stavba bola začatá bez stavebného povolenia.

Na legalizáciu hore uvedenej začatej stavby Obec Jelka začala konanie o legalizácii stavby. Uvedená stavba je dokončená.

 

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov v súlade s ustanovením § 88 ods.1 písm. b/ a § 88 ods. 4 stavebného zákona a rozhodol takto:

 

dodatočne povoľuje

 

stavbu:                        „Prístavba garáže“

 

pre stavebníkov:         Jozefa Dömötöra a Silviu Dömötörovú,

                                 bytom Novojelčanská 847/65, 925 23 Jelka

 

na novovytvorenom pozemku s parc. č. 95/9 v kat. území Nová Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

 

         Pozemok parc. č. 95/9 v kat. území Nová Jelka bol vytvorený Geometrickým plánom č. 14-11/2020 zo dňa 26.11.2020, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 17.12.2020 pod č. 1662/2020.

 

          Pôvodný pozemok parc. č. 95/1 v kat. úz. Nová Jelka o výmere 767 m2, a pozemok parc. č. 95/6 v kat. úz. Nová Jelka o výmere 247 m2, sú vedené na LV č. 1208, vo vlastníctve stavebníkov ako zastavaná plocha a nádvorie.

            Na legalizáciu uvedenej stavby bola využitá projektová dokumentácia „Prístavba garáže“, ktorú vypracoval Ladislav Varjú – CROW-LINE, Mierová 950/8, 925 23 Jelka.

            Projektovú dokumentáciu situácie osadenia stavby a koordinačných vzťahov vypracoval Ladislav Varjú – CROW-LINE, Mierová 950/8, 925 23 Jelka.

 

Prístavba garáže

 

            Objekt je samostatne stojaca konštrukcia, bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím. Pôdorysný tvar garáže má tvar obdĺžnika. Celková šírka prístavby je 5,48 m a dĺžka 8,30 m. Obvodová nosná časť stavby je vytvorená z drevených nosných stĺpov, ktoré sú obalené z vonka aj z vnútra s dreveným tatranským profilom. Tieto stĺpy sú kotvené do základových pätiek. Zrealizovaná strešná konštrukcia nad prízemím pozostáva z klasicky viazanej krovovej konštrukcie. Strecha je charakteru pultovej konštrukcie so sklonom 7°.

            Vstup do garáže je riešený cez garážovú bránu. Objekt je napojený na existujúce rozvody elektrickej energie rodinného domu so súp. č. 847.

            Objekt nie je zásobovaný vodou, kanalizáciou a je nevykurovaný.

 

Maximálna výška objektu: + 2,830 m

Výškové osadenie objektu: +0,000 = 0,50 nad úrovňou upraveného terénu.

 

Zastavaná plocha:                45,48 m2

Úžitková plocha:                   40,39 m2

Obostavaný priestor:           cca. 150,00 m3

 

Dispozičné riešenie objektu: garáž, sklad záhradných doplnkov.

 

Stavba je dokončená, pripravená ku kolaudácii.

 

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods.2 stavebného zákona určuje tieto podmienky: garáž bude slúžiť na parkovanie osobných automobilov a prislúchajúci sklad pre skladovanie záhradných doplnkov rodinného domu so súp. č. 847.

Pri miestnom zisťovaní na stavbe neboli zistené žiadne nedostatky.

V zmysle § 81a, ods. 2 stavebného zákona bol o priebehu konania vyhotovený jednoduchý záznam.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

 

Odôvodnenie

 

Jozef Dömötör a manželka Silvia Dömötörová, bytom Novojelčanská 847/65, 925 23 Jelka, realizoval prístavbu garáže bez stavebného povolenia. Stavba je dokončená.

Obec Jelka, ako príslušný stavebný úrad, začala ohľadne tejto stavby konanie podľa § 88 ods.1, písm. b) stavebného zákona spojené s miestnym zisťovaním. Na základe tohto ustanovenia skúmala, či existencia stavby je v rozpore so záujmami spoločnosti.

Oznámením číslo OcÚJE-153/2021 zo dňa 01.02.2021 bolo nariadené ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 17.02.2021.

Na legalizáciu uvedenej stavby bola využitá projektová dokumentácia Prístavba garáže“, ktorú vypracoval Ladislav Varjú – CROW-LINE, Mierová 950/8, 925 23 Jelka.

Projektovú dokumentáciu situácie osadenia stavby a koordinačných vzťahov vypracoval Ladislav Varjú – CROW-LINE, Mierová 950/8, 925 23 Jelka.

           Stavba je dokončená.

           Spolu s predloženými dokladmi bola žiadosť preskúmaná z hľadiska stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v §§ 43b, 43d a 43e stavebného zákona.

Stavebný úrad v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona preskúmal návrh žiadateľov aj na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 17.02.2021 v rámci legalizácie stavby.

V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.

Užívaním stavby „Prístavba garáže“ nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

 

V rámci dodatočného povolenia stavby Obec Jelka povoľuje aj užívanie stavby.

 

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods.2 stavebného zákona určuje tieto podmienky: garáž bude slúžiť na parkovanie osobných automobilov a prislúchajúci sklad pre skladovanie záhradných doplnkov rodinného domu so súp. č. 847.

 

Poučenie

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku v Jelke.

 

 

 

                                                                                               Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                          starosta obce

 

Príloha pre stavebníka:

- overená dokumentácia stavby

 

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.    Poloma Eugen, SK

2.    Világiová Blanka, SK

 

Doručí sa:

1.      Jozef Dömötör, Novojelčanská 847/65, 925 23 Jelka

2.      Silvia Dömötörová, Novojelčanská 847/65, 925 23 Jelka

3.      Klučár Peter, Nová cesta 100/70, 925 23 Jelka

4.      Halajová Mária, Nová cesta 100/70, 925 23 Jelka

5.      Katarína Krátká, Nám. SNP 185/6, 929 01 Dunajská Streda

6.      Ladislav Varjú – CROW-LINE, Mierová 950/8, 925 23 Jelka

7.      Zsolt Nágel, Štermenská 578/36, 925 23 Jelka

8.      k spisu

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: 01.03.2021

- novinky e-mailom