Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

OBEC JELKA

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mierová ul. č. 959/17, 925 23 Jelka

___________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-310/2021                                                                          V Jelke dňa 01.03.2021

TX2

 

 

 

 

Gábor Ravasz, bytom Školská 463/65, 925 23 Jelka, a manželka Kristína Ravaszová, bytom Štúrova 1115/7, 925 23 Jelka

 

-          žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

 

 

POVOLENIE ZMENY STAVBY

pred jej dokončením

 

 

          Stavebníci Gábor Ravasz, bytom Školská 463/65, 925 23 Jelka, a manželka Kristína Ravaszová, bytom Štúrova 1115/7, 925 23 Jelka, požiadali dňa 26.02.2021 o povolenie zmeny stavby „Rodinný dom“ pred jej dokončením, na ktorú Obec Jelka vydala stavebné povolenie pod číslom OcÚJE-TX1/127/2018 dňa 15.02.2018 s právoplatnosťou dňa 20.02.2018.

 

            Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade s ust. § 68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinnosti účastníkov stavebného konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy a rozhodol takto:

podľa § 68 ods. 2 stavebného zákona

 

povoľuje

 

pre stavebníkov:         Gábora Ravasza a Kristínu Ravaszovú,

                                 bytom Školská 463/65, 925 23 Jelka a bytom Štúrova 1115/7, 925 23 Jelka

zmenu stavby:            „Rodinný dom“

 

pred jej dokončením, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. 528/3, 528/4 a 528/5 v katastrálnom území Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka, a je vedený na LV č. 4344.

 

Zmena stavby pred jej dokončením sa povoľuje v tomto rozsahu:

 

1.   Bod číslo 11. stavebného povolenia sa mení takto:

Stavba bude dokončená najneskôr do 01/2023.

 

Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného Obcou Jelka pod č. OcÚJE-TX1/127/2018 zo dňa 15.02.2018 zostávajú nezmenené.

 

Odôvodnenie

 

            Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle § 68 ods. 2 stavebného zákona a zistil, že zmenou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnení záujmy účastníkov. Nakoľko základné údaje charakterizujúce stavbu sa nemenia, Obec Jelka upustila od zvolania konania.

 

Poučenie

 

            Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku v Jelke.

 

 

 

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.    Budayová Terézia, SK

2.    Budayová Veronika, SK

3.    Budayová Karolina, SK

4.    Buday Ján, SK

5.    Bedecsová Mária, SK

 

Doručí sa poštou:

1.    Gábor Ravasz, Školská 463/65, 925 23 Jelka

2.    Kristína Ravaszová, Štúrova 1115/7, 925 23 Jelka

3.    Ing. József Lapos, CSc., Súmračná 3259/16, 821 02 Bratislava

4.    Alžbeta Krausová, Krásnohorská 3163/18, 811 07 Bratislava

5.    Karol Putz, Boldocká cesta 404/5, 903 01 Senec

6.    Gáspár Ozsvald, Štúrova 1108/1, 925 23 Jelka

7.    Tibor Ravasz, Školská 463/65, 925 23 Jelka

8.    Erika Ravaszová, Školská 463/65, 925 23 Jelka

9.    Ladislav Varjú – CROW-LINE, Mierová 950/8, 925 23 Jelka

10.  Ing. Pavol Száraz, SZING-EX-PROJEKT Slovakia, Hlavná 1554, 925 22 Veľké Úľany

11.  k spisu

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa:01.03.2021

- novinky e-mailom