Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu a

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu a žiadosť o spoluprácu.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky informuje o zámere zaradiť lokalitu nacháduzajúcu sa v katastrálnom území obce do národného zoznamu území európskeho významu (ÚEV). Ide o navrhované ÚEV SKUEV0822 Malý Dunaj. Po schválení národného zoznamu vládou SR a EK sa uvedené územie stane súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000.

Rokovanie sa uskutoční 18.05.2017  v zasadacej miestnosti Okresného úradu Dunajská Streda o 9:30 hod.

Rokovania by sa mali prednostne zúčastniť vlastníci, správcovia a nájomcovia dotknutých pozemkov, účasť ostatných zainteresovaných subjektov však nie je vylúčená.

Mapa Maly dunaj
Kompletné znenie oznámenia aj s prílohami sa nachádza tu:

Oznámenie zámeru
Pozvánka
Príloha register C a E
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU