Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie na stavbu „Novostavba garáže“

 

 

 

Obec Jelka

 

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

 

 Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

 

__________________________________________________________________________

 

Číslo: OcÚJE-588/2022                                                                        V Jelke dňa 02.05.2022

 

TX1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Róbert Varga a manželka Veronika Vargová, obaja bytom Vŕbová 1539/65, 925 23 Jelka

 

_________________________________________________________________________

 

- žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Novostavba garáže“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

 

 

 

 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

 

 

 

 

            Stavebníci Róbert Varga a manželka Veronika Vargová, obaja bytom Vŕbová 1539/65, 925 23 Jelka podali dňa 30.03.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba garáže“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

 

 

 

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

 

Podľa § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona

 

 

 

 

 

povoľuje

 

 

 

 

 

stavbu:                        „Novostavba garáže“

 

 

 

pre stavebníkov:         Róbert Varga a manželka Veronika Vargová,

 

obaja bytom Vŕbová 1539/65, 925 23 Jelka

 

 

 

na pozemkoch s parc. č. 583/9, 587/12 a 586/1 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

 

 

 

            Pozemok s parc. č. 583/9 v kat. úz. Jelka o výmere 392 m2 je vedený na LV č. 4443 ako zastavaná ploch a nádvorie vo vlastníctve stavebníkov.

 

 

 

Pozemok s parc. č. 587/12 v kat. úz. Jelka o výmere 50 m2 je vedený na LV č. 4443 ako záhrada vo vlastníctve stavebníkov.

 

Pozemok s parc. “E” č. 586/1 v kat. úz. Jelka o výmere 115 m2 je vedený na LV č. 3639 ako vodná plocha v spoluvlastníctve stavebníkov Róberta Vargaho a manželky Veroniky Vargovej, obaja bytom Vŕbová 1539/65, 925 23 Jelka -  v podiele 5/8 a Júlie Röthovej, SK -  v podiele 3/8.

 

Správcom vlastníckeho podielu Júlie Röthovej, SK je Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava

 

 

 

Novostavba garáže bude postavená na pozemku s parc. č. 583/9 v kat. úz.  Jelka, ktorý je vo výlučnom vlastníctve stavebníkov.

 

 

 

Na výstavbu rodinného domu je využitá projektová dokumentácia „Novostavba garáže”, ktorú vypracovala spoločnosť ADplan, s.r.o., Mierová 956/14, 925 23 Jelka.

 

Projektovú dokumentáciu situácie osadenia stavby a koordinačných vzťahov vypracovala spoločnosť ADplan, s.r.o., Mierová 956/14, 925 23 Jelka. 

 

 

 

Novostavba garáže

 

Navrhovaný objekt garáže je nepodpivničený, jednopodlažný a zastrešený pultovou strechou so sklonom 12,37°. Pôdorys garáže je obdĺžnikového tvaru. Maximálne pôdorysné rozmery nosnej konštrukcie garáže sú 6,525 m x 4,530 m. Najvyšší bod nosnej konštrukcie objektu je +3,200 m od úrovne ±0,000. Zvislý nosný systém objektu je navrhnutý z murovaných stien . Nosné steny prebiehajú horizontálne na seba. Budova je založená na základových pásoch. Garáž pozostáva z jedného dilatačného celku. Hlavný vstup/garážová brána do garáže je situovaný/á z čelnej strany objektu, do garáže sa vstupuje aj zo zadnej strany objektu.

 

Z hľadiska dispozično – prevádzkového riešenia navrhovaná garáž v plnej miere bude  dostatočné pre parkovanie jedného osobného motorového vozidla.

 

 

 

Dispozičné riešenie garáže je nasledovné:

 

1.NP: garáž.

 

 

Zastavaná plocha:                                        30,00 m2

Úžitková plocha:                                          24,95 m2        

 

Prípojky:

- elektrická prípojka - s napojením na verejný NN rozvod cez existujúcu prípojku RD,

- vodovodná prípojka – bez napojenia,

- kanalizačná prípojka – bez napojenia,

- oplotenie,

- úprava vonkajších plôch,

- bleskozvod.

 

Pre uskutočnenie stavieb sa určujú tieto záväzné podmienky:

 

1.      Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2.      Garáž bude umiestnená na pozemku parc. č. 583/9 v kat. území Jelka, v zastavanom území obce Jelka, osadený od susedných nehnuteľností vo vzdialenostiach:

-          od hranice pozemku parc. č. 583/1                                                   - na min. 3,620 m,

-          od hranice pozemku parc. č. 586/1                                                  - na 0,000 m,

-          od hranice pozemku parc. č. 583/2                                                  - na 14,190 m,

-          od exist. objektu RD so súp. č. 1539 na pozemku parc. č. 583/12- na 4,855 m.

 

Výška podlahy garáže 1.NP ±0,000 bude na + 0,075 m nad úrovňou upraveného terénu. Maximálna výška rodinného domu bude na úrovni +3,200 m od ±0,000.

           

3.      V projektovej dokumentácii je určená maximálna hladina podzemnej vody na úrovni cca. -2,90 m od existujúceho terénu, t.j. nebude zasahovať základovú konštrukciu, ktorá bude opatrená izoláciou proti zemnej vlhkosti.

 

4.      Stavba garáže žiadnou svojou konštrukčnou súčasťou nesmie presahovať hranice pozemkov s parc. č. 583/9, 587/12 a 586/1 v katastrálnom území Jelka.

 

5.     Pri uskutočňovaní stavby sú investori povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

6.     Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia STN 73 4301 Obytné budovy.

 

7.     Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií treba postupovať podľa STN 73 2310.

 

8.     Bleskozvod realizovať v súlade s STN 73 2310.

 

9.    Zrážkové vody zo strechy objektu budú odvedené na vlastný pozemok do novovybudovaných septikov.

 

10.   Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

 

11.   Uskladnenie stavebného materiálu zabezpečia investori na vlastnom pozemku.

 

12.  Nie je prípustný zásah do verejného priestranstva (uskladnenie stavebného materiálu, rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany OcÚ Jelka.

 

13.  Odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou a nebudú využité pri stavebných prácach, je potrebné zneškodniť na povolenej skládke v súlade so zákonom o odpadoch. Doklad o zneškodnení predložia investori pri kolaudačnom konaní.

 

14.  Pred začatím zemných prác pre prípojky inžinierskych sietí zabezpečia investori ich vytýčenie.

 

15.  Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebným dozorom stavby bude: Jozef Duba, Vadonská 228, 925 21 Malá Mača, reg. č. 01280*10-21*.

 

16.  Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č. 521/2001 Z. z. o stavebných výrobkoch.

 

17.  Investori sú povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.

 

18.  Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedajú investori.

 

19.  Súčasťou povoľovanej stavby je aj prislúchajúca dopravná vybavenosť. Parkovacie státia a spevnené plochy budú umiestnené výlučne na pozemku stavebníkov.

 

20.  Všetky vjazdy na pozemok stavebníkov musia byť realizované v zmysle výkresu č.C02 „Koordinačná situácia“, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

 

21.  Pod spevnenými plochami vjazdov a vchodov, musia stavebníci zabezpečiť primerané vodozádržné opatrenia podkladovou vrstvou štrku na odvod dažďovej vody a umiestniť v nej drenážnu rúru s Ø300 mm a presahom min. 300 mm od spevneného vjazdu alebo vchodu a to po oboch jeho stranách. Štrkové lôžko je potrebné realizovať po celej šírke spevnenej plochy tak, aby drenážna rúra na oboch koncoch bola v úrovni existujúceho alebo navrhovaného jarku. Štrkové lôžko je potrebné zakladať a zabaliť do geotextílie s cieľom zabrániť zaneseniu lôžka nečistotami a nánosmi zeminy a zabezpečiť voľný prietok a vsakovanie dažďovej vody. Voľné konce drenážnej rúry je potrebné uzavrieť geotextíliou s cieľom zabrániť upchatiu rúry nečistotami a nánosmi zeminy a zabezpečiť voľný prietok dažďovej vody. Odporúčané riešenia stavebným úradom je možné nahliadnuť na web stránke obce Jelka http://www.jelka.sk/sk/cl/53//Stavebny-urad.

 

 

Vyjadrenia dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii na účely spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania:

 

A/ Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trnave list č. KPUTT-2022/888-132/21275/HOR zo dňa 15.03.2022 pre územné a stavebné konanie.

Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z.z. a § 127 zákona  50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Kontakt na oznámenie nálezu: 033/ 2452111.

 

            Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá.

 

 

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

 

Odôvodnenie

 

          Stavebníci Róbert Varga a manželka Veronika Vargová, obaja bytom Vŕbová 1539/65, 925 23 Jelka podali dňa 30.03.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba garáže“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

Oznámením číslo OcÚJE-588/2022 dňa 31.03.2022 stavebný úrad v zmysle ust. § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámil začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou bolo na úradnej tabuli obce Jelka vyvesené 31.03.2022 a zvesené 14.05.2021.

Zo strany účastníkov neboli predložené žiadne námietky.

            Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

            Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43b, 43d a 43e stavebného zákona.

            Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány: Krajský pamiatkový úrad Trnava.

            Ich pripomienky a stanoviská boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

            Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku v Jelke.

 

 

 

 

                                                                                                                       Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                   starosta obce

Príloha pre stavebníkov:

 - overená dokumentácia stavby

 

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.        Röthová Júlia, SK

 

 

Doručí sa poštou:

1.      Róbert Varga, Vŕbová 1539/65, 925 23 Jelka

2.      Veronika Vargová, Vŕbová 1539/65, 925 23 Jelka

3.      Oľga Vargová, Vŕbová 385/36, 925 23 Jelka

4.      Vincent Nagy, Vŕbová 386, 925 23 Jelka

5.      Rozália Nagyová, Vŕbová 386, 925 23 Jelka

6.      ADplan s.r.o., Mierová 956/14, 925 23 Jelka

7.      Jozef Duba, Vadonská 228, 925 21 Malá Mača

8.      k spisu

 

Na vedomie:

1.      Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

2.      Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor, Ul. 29. augusta 10, 924 01 Galanta – po právoplatnosti

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa:02.05.2022

 

 

 

 

- novinky e-mailom