Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie na stavbu "Rodinný dom"Obec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

 Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

___________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-TX1/1288/2019                                                               V Jelke dňa 02.12.2019

 

 

 

 

 

Vec:  Peter Dej a Ing. Enikő Dejová Meszárošová, bytom Veľká 1201/67, 925 23 Jelka ___________________________________________________________________________

-          žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Rodinný dom“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

 

          Stavebníci Peter Dej a Ing. Enikő Dejová Meszárošová, bytom Veľká 1201/67, 925 23 Jelka, podali dňa 13.11.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

 

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Podľa § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona

 

povoľuje

 

stavbu:                                    „Rodinný dom“

pre stavebníkov:         Petra Deja a Ing. Enikő Dejovú Meszárošovú

                                   bytom Veľká 1201/67, 925 23 Jelka

 

na pozemkoch s parc. č. 1122/8, 1122/9 a 1122/10 v kat. území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

         Pozemok s parc. č. 1122/8 v kat. úz. Jelka o výmere 109 m2 je vedený na LV č. 4429 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve stavebníkov.

         Pozemok s parc. č. 1122/9 v kat. úz. Jelka o výmere 22 m2 je vedený na LV č. 4429 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve stavebníkov.

         Pozemok s parc. č. 1122/10 v kat. úz. Jelka o výmere 605 m2 je vedený na LV č. 4429 ako orná pôda vo vlastníctve stavebníkov.

 

          Výstavba rodinného domu bude realizovaná na pozemku parc. č. 1122/10 v kat. úz. Jelka. Prístupová komunikácia k rodinnému domu z ulice Veľká bude vybudovaná na pozemku parc. č. 1122/8 v kat. úz. Jelka

            Vodovodná a elektrická prípojka budú vybudované cez pozemok parc. č. 1122/8 v kat. úz. Jelka. Kanalizačná prípojka bude vybudovaná cez pozemok parc. č. 1122/9 v kat. úz. Jelka.

 

          Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, vydal stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby rodinného domu na poľnohospodárskej pôde listom č. OU-GA-PLO-2019/013753-02 zo dňa 4.10.2019, v zmysle ktorého súhlasí so zámerom využitia poľnohospodárskej pôdy v  katastrálnom území Jelka, nachádzajúcom sa v hraniciach zastavaného územia  obce na výstavbu rodinného domu v nasledovnom rozsahu:

 

 

LV č.

Parcela C KN

Výmera parcely v m2

Druh pozemku

Navrhovaný záber v m2

4429

1122/10

605

Orná pôda

             605

 

          Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, súhlasí s navrhovaným zámerom na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok:

- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením a porastom samonáletu drevín.

- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti vyššie uvedených parcelách.

- za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať po realizácii stavby Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor o zápis zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku „orná pôda“ na „zastavaná plocha a nádvorie“ s predložením geometrického plánu a tohto stanoviska.

 

                Na výstavbu rodinného domu je využitý projekt „Rodinný dom“, ktorý vypracoval Ing. Peter Új, Cankova záhrada 3135/2, 924 01 Galanta.

            Projektovú dokumentáciu situácie osadenia stavby a koordinačných vzťahov vypracoval Ing. Peter Új, Cankova záhrada 3135/2, 924 01 Galanta.

 

Rodinný dom

 

Podľa predloženej projektovej dokumentácie rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci, nepodpivničený, jednopodlažný objekt. Strešná konštrukcia je navrhnutá z priehradových drevených zbíjaných väzníkov so styčníkovými plechmi.

Hlavný vstup do rodinného domu je situovaný na čelnej strane objektu.

 

Zastavaná plocha celkom:                                      160,00 m2

Zastavaná plocha bez terasy a závetria:                129,96 m2

Úžitková plocha:                                                      103,22 m2

Obytná plocha:                                                        87,27 m2

 

 

 

Dispozičné riešenie rodinného domu je nasledovné:

Prízemie: predsieň, WC, sklad, kúpeľňa, chodba, 2x izba, spálňa, obývacia izba + kuchyňa, terasa.

 

Prípojky:

- elektrická prípojka - s napojením na NN rozvod,

- vodovodná prípojka - s napojením na verejný vodovod,

- kanalizačná prípojka - s napojením do verejnej kanalizácie,

- bleskozvod,

- úprava vonkajších plôch

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

2. Rodinný dom bude umiestnený na pozemku parc. č. 1122/10 v kat. území Jelka, v zastavanom území obce Jelka, osadený od susedných nehnuteľností vo vzdialenostiach:

 

-          od hranice pozemku parc. č. 1122/7     -   na  11,500 m,

-          od hranice pozemku parc. č. 1121        -   na    9,050 m,

-          od hranice pozemku parc. č. 1122/11   -   na    4,000 m,

-          od hranice pozemku parc. č. 1122/6     -   na    2,000 m.

 

Výška podlahy I. nadzemného podlažia + 0,00 bude na +0,020 m nad úrovňou upraveného terénu. Maximálna výška  rodinného domu bude na úrovni + 5,390 m od + 0,00.

 

            V projektovej dokumentácii je určená maximálna hladina podzemnej vody na úrovni cca 2,90 m od existujúceho terénu nebude zasahovať základovú konštrukciu, ktorá bude opatrená izoláciou proti zemnej vlhkosti.

 

3. Pri uskutočňovaní stavby stavebníci sú povinní dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

4. Stavba rodinného domu žiadnou svojou konštrukčnou súčasťou nesmie presahovať hranice pozemku s parc. č. 1122/10 v kat. území Jelka.

 

5. Zásobovanie objektu pitnou vodou bude zabezpečené z verejného vodovodu cez vodovodnú prípojku DN 25 (d32x4,4 - 1). Meranie spotreby vody bude riešené osadením vodomera DN 20 do vodomernej šachty.

Vodovodná prípojka bude realizovaná dodržaním nasledovných podmienok určených vyjadrením ZsVS, a.s. Nitra, OZ Galanta značky č. 78817/2019 zo dňa 24.10.2019.

 

S pripojením navrhovanej stavby na verejný vodovod PVC DN 100 a s dodávkou vody súhlasíme za nasledovných podmienok:

·      Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník.

·      Dimenzia navrhovanej vodovodnej prípojky: existujúca, materiál HDPE, DN 25 (d32 x 4,4– 1“), dĺžka cca 3,3 m.

·      Spôsob určenia dodaného množstva vody: určeným meradlom – novým navrhovaným vodomerom prevádzkovateľa verejného vodovodu, dimenzie DN 20, umiestneným v navrhovanej vodomernej šachte na pozemku stavebníka.

·      Vodovodnú prípojku a vodomernú šachtu realizovať v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia“ ZsVS, a.s., s uverejnenými na http://www.zsvs.sk/zakaznici/nastiahnutie.

·      Vodovodná prípojka a vodomerná šachta nie sú súčasťou verejného vodovodu, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.

·      Podľa § 4, ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom (navŕtavací pás s uzáverom) je súčasťou verejného vodovodu.

·      V zmysle § 27 ods. 7 zákona 442/2002 Z. z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

·      Údaje o množstve dodávanej vody:

 Qp  = 0,00625 l/s                  Qm = 0,00875 l/s                  Qp = 197,1 m3/rok

 

6. Splaškové vody budú odvádzané  dodržaním nasledovných podmienok určených vyjadrením ZsVS, a.s. Nitra, OZ Galanta značky č. 78817/2019 zo dňa 24.10.2019:

S pripojením stavby na verejnú kanalizáciu PVC DN 300 a s odvádzaním odpadových vôd súhlasíme za nasledovných podmienok:

·         Vlastníkom kanalizačnej prípojky je stavebník.

·         Dimenzia navrhovanej kanalizačnej prípojky: DN 150, materiál PVC, gravitačná, dĺžka 1,8 m.

·         Domovú časť kanalizačnej prípojky žiadame napojiť cez navrhovanú revíznu šachtu do navrhovanej kanalizačnej prípojky PVC DN 150.

·         Spôsob určenia množstva odvedenej vody: na základe nameraného množstva dodanej vody vodomerom prevádzkovateľa verejného vodovodu.

·         Kanalizačnú prípojku a revíznu šachtu realizovať v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia“ ZsVS, a.s., s uverejnenými na

www.zsvs.sk/zakaznici/.

·         Kanalizačná prípojka a revízna šachta nie sú súčasťou verejnej kanalizácie, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.

·         Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané.

 

Pokyny pre stavebníka

·         Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ak spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom.

·         Pred začatím výkopových prác na verejnom priestranstve stavebník zabezpečí na svoje náklady vytýčenie podzemných inžinierskych sietí ich správcami, vrátane  verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, a rozkopávkové povolenie od príslušného správcu verejného priestranstva resp. cesty. Spätné úpravy zabezpečuje stavebník na vlastné náklady.

·         Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného  vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie s podáva na predpísanom tlačive v zákazníckom centre ZsVS, a.s. OZ GA, 927 01 Šaľa, Pázmanya č. 4. Tlačivo žiadosti o uzatvorenie zmluvy je zverejnené na internetovej stránke ZsVS, a.s. http://www.zsvs.sk/zakaznici/ziadosti/ .

·         Žiadosť o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky sa podáva na predpísanom tlačive na ZsVS, a.s. OZ GA, 927 01 Šaľa, Pázmanya č. 4.

·         Po doručení žiadostí, žiadateľ kontaktuje príslušné výrobno – prevádzkové stredisko za účelom dojednanie termínu kontroly splnenia technických podmienok pripojenia. Po splnení technických podmienok zákaznícke centrum pripraví zmluvu o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd. Po podpísaní zmluvy príslušné stredisko pristúpi k napojeniu prípojky na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu a namontuje vodomer.

·         U novej vodovodnej prípojky hradí žiadateľ: prípojné potrubie s vyhľadávacím vodičom, všetky armatúry a tvarovky vodomernej zostavy, vodomernú šachtu, montážne práce, zemné práce (ak ich nevykoná sám), preplach a dezinfekciu.

·         Náklady spojené s napojením kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu a revíznu šachtu hradí stavebník.

·         Vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia bude podaná najneskôr do 24.10.2021, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať ZsVS a.s. o vydanie nového vyjadrenia.

 

Zrážkové vody zo strechy objektu budú odvedené na vlastný pozemok do novovybudovaných septikov.

 

7.  Elektrická prípojka bude vybudovaná v zmysle Vyjadrenia k projektu pre stavebné povolenie – 1 kV el. prípojka – Rodinný dom vydaného Západoslovenskou distribučnou, a.s., Bratislava dňa 06.11.2019:

 

Nároky na el. energiu:          Pi = 15,00 kW

                                               Ps = 13,50 kW

Plánovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity miesto spotreby: 25A/3f

Plánovaná prípojka z vzdušného NN distribučného vedenia z PB 165 káblom NAYY-J 4x16mm2 cez istiacu skriňu SPP bude ukončená v elektromerovom rozvádzači umiestnenom na verejne prístupnom mieste na hranici pozemku.

S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami:

- 1 kV elektrickú prípojku žiadame riešiť podľa PD káblom NAYV-J 4x16mm2,

- meranie spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku 1122/10 a doporučujeme použiť celoplastový elektromerový rozvádzač podľa platných štandardov ZSD, a.s., umiestnených na stránke: http://www.zsdis.sk/sk/O-spoločnosti/Predpisy-prevádzkovateľa,

- hlavný istič pred elektromerom žiadame dimenzovať k požadovanému výkonu, t.j. max. In=25A s charakteristikou B,

- deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadateľa a zariadeniami Prevádzkovateľa budú poistkové spodky v istiacej a prípojkovej skrini na podpernom bode vzdušného vedenia PB č. 165,

- žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromerovom rozvádzači,

- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, § 45,

- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,

- zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity a zabezpečenie možnosti pripojenia do sieti energetiky pre miesto potreby bude zmluvne riešené s našou a.s. uzatvorením zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. Návrh predmetnej zmluvy o pripojení bude vystavený našou stranou a predložený žiadateľovi o pripojenie po obdŕžaní záväznej žiadosti o pripojenie,

- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

 

8. Bleskozvod realizovať v súlade s STN 34 1390 a STN 33 2050.

 

9. Vykurovací systém rodinného domu je navrhnutý ako elektrické podlahové vykurovanie, vykurovacími káblami Caleo. Na prípravu teplej úžitkovej vody bude slúžiť elektrický zásobníkový ohrievač vody ELÍZ typu EURO 150 – umiestnený v kúpeľni.

 

10. Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia STN 73 4301 Obytné budovy.

 

11. Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií treba postupovať podľa STN 73 2310.

 

12. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

 

13. Uskladnenie stavebného materiálu zabezpečí stavebník na vlastnom pozemku.

 

14. Nie je prípustný zásah do verejného priestranstva (uskladnenie stavebného materiálu, rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany OcÚ Jelka.

 

15. Odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou a nebudú využité pri stavebných prácach je potrebné zneškodniť na povolenej skládke v súlade so zákonom o odpadoch. Doklad o zneškodnení predloží investor pri kolaudačnom konaní.

 

16. Pred začatím zemných prác pre prípojky inžinierskych sietí zabezpečí stavebník ich vytýčenie.

 

17. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne, stavebným dozorom bude Ing. Peter Új, Cankova záhrada 3135/2, 924 01 Galanta.

 

18. Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č. 521/2001 Z. z. o stavebných výrobkoch.

 

19. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.

 

20. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedá stavebník.

 

21 Stavebník je povinný zabezpečovať činnosť na stavbe a splniť povinnosti ustanovené Krajským pamiatkovým úradom v Trnave listom č. KPUTT-2019/23924-2/89439/HOR zo dňa 31.10.2019:

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky od dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

1.     Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický kontakt.

2.       V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

 

22. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava listom číslo 6611924197 zo dňa 27.08.2019 vydal nasledovné v y j a d r e n i e  s platnosťou do 27.02.2020:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade, ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875.

4. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

            Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

            Všeobecné podmienky ochrany SEK

            Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

 

23. SPP-distribúcia, a.s., listom č. TD/NS/0244/2019/Šč zo dňa 22.10.2019 vydala nasledovné vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavieb z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

-        Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

-          v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m

-        stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-        stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

-        stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

-        ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-          prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

-          odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

-          stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-          každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,

-          upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu všeobecného ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

-          stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 90601, TPP 700 02,

-          stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-          stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01,

-          stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

 

Osobitné podmienky:

-          dbať hlavne na križovanie plynovodu podľa TPP 906 01, BP a OP.

 

 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá.

 

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

 

Odôvodnenie

 

Oznámením číslo OcÚJE-TX1/1288/2019 dňa 18.11.2019 stavebný úrad spojil podľa § 39 a ods. 4 stavebného zákona územné konanie o umiestnení stavieb so stavebným konaním a nariadil na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 02.12.2019.

Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

            Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43b, 43d a 43e  stavebného zákona.

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány: Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Galanta, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trnava, SPP-distribúcia, a.s., Bratislava. Ich pripomienky a stanoviská boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

 

Poučenie

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku v Jelke.

 

 

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                      starosta obce

 

Príloha pre stavebníka:

 - overená dokumentácia stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.      Hidvégi Pavel, SK

 

Doručí sa poštou:

1.      Peter Dej, Veľká 1201/67, 925 23 Jelka

2.      Ing. Enikő Dejová Meszárošová, Veľká 1201/67, 925 23 Jelka

3.      Ladislav Meszároš, Veľká 1201/67, 925 23 Jelka

4.      Alžbeta Meszárošová, Veľká 1201/67, 925 23 Jelka

5.      Veronika Ravaszová, Veľká 47, 925 23 Jelka

6.      Beáta Ravaszová, Novojelčanská 918/102, 925 23 Jelka

7.      Ingrid Ravaszová, Novojelčanská 918/102, 925 23 Jelka

8.      Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava

9.      František Vörös, Veľká 56/56, 925 23 Jelka

10.  Alica Vörösová, Veľká 56/56, 925 23 Jelka

11.  Ing. Peter Új, Cankova záhrada 3135/2, 924 01 Galanta

12.  spisu

 

Na vedomie:

1.      Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor - po právoplatnosti

2.      Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: 2.12.2019                                                         Zvesené dňa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- novinky e-mailom