Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Starosta obce Jelka

 

v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 1. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční:

 

dňa 09.03.2021 (utorok) o 18:00 hod. v podnikateľskom inkubátore v Jelke (2. poschodie).

 

Návrh programu zasadnutia:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Správa hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2020

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov

8. Správa o vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky, ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 36.,/2020/OZ-3 zo dňa 18.09.2020 a predĺžená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 47.,/2020/NZ OZ-3 zo dňa 27.10.2020

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Návrh uznesení

12. Záver

 

V Jelke dňa 04.03.2021

 

S úctou                                                                                                                                

 

                                                                                               Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                 starosta obce


Zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka od: 04.03.2021

Zverejnené na webovom sídle obce Jelka, www.jelka.sk od: 04.03.2021

 

- novinky e-mailom