Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Zverejnenie návrhu VZN č. 3/2020 a návrhu VZN č. 4/2020


V zmysle ustanovenia § 6  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.


Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Obecné zastupiteľstvo v Jelke prerokuje návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Pripomienky k týmto návrhom môžete  zasielať do termínu: 17.10.2020

      -    písomne na adresu Obecný úrad Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka

      -    elektronicky na adresu: obec@jelka.sk

      -    ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Jelke.


Pre znenie návrhu VZN č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Jelka kliknite sem
Pre znenie návrhu VZN č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka kliknite sem
- novinky e-mailom