Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  
    

                              R O Z H O D N U T I E  
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 zo 4. novembra 2019  o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky   

                                

                                                                  ZBIERKA    ZÁKONOV
                                                               SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                                                                         Ročník 2019
  

Vyhlásené: 5. 11. 2019                                                               Časová verzia predpisu účinná od:

                                             5.11.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný.

                                                                               351

                                                                   R O Z H O D N U T I E
                                           PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                                                                
zo 4. novembra 2019

                                        o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republikyPodľa  čl.  89  ods. 2  písm.  d)  Ústavy  Slovenskej  republiky  a § 20  a § 56  ods. 1  zákona   č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

     v y h l a s u j e m

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a

    u r č u j e m

  • deň ich konania na sobotu 29. februára 2020,
  • lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 29. novembra 2019,
  • lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8. januára 2020 a lehotu na ich prvé zasadanie do 22. januára 2020.


                                                                        Andrej Danko v. r.Strana 2                                    Zbierka zákonov Slovenskej republiky   
                                                351/2019 Z. z.
Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 888 91 131, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.
- novinky e-mailom