Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Vtáčia chrípka A(H5N8) – informácia pre obyvateľstvo

 

Vírus vtáčej chrípky A(H5N8) bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku boli tiež potvrdené ochorenia u hydiny a vtákov vo viacerých oblastiach. Postupne sú evidované viaceré ohniská u voľne žijúceho vtáctva a v chovoch hydiny, či chovoch iného vtáctva.

Vírusy vtáčej chrípky môžu potenciálne vyvolať ochorenia aj u ľudí, tak ako to bolo aj v minulosti zaznamenané napr. vírus A(H5N1). Ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A(H5N8) (ktorý v súčasnosti cirkuluje medzi vtáctvom v Európe) doposiaľ zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka. Z uvedeného dôvodu je nutné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizáciu tohto rizika.

 

Preto v prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo, je nutné:

  • vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom,
  • čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu,
  • ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť, je nevyhnutné používať osobné ochranné pomôcky tak, aby bolo zabránené vírusu dostať sa na nechránenú pokožku alebo sliznice (ochranné rukavice, tvárová maska, okuliare, ochranný plášť, nepremokavá obuv).

 

Pri chove domácej hydiny je potrebné dodržiavať:

  • zásady osobnej hygieny, dôkladné umývanie rúk,

v prípade pozorovania zmeneného chovania hydiny okamžite kontaktovať štátnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS Galanta, Hodská 353/19, tel.č.031/7807109, e-mail: Riaditel.GA@svps.sk)

 

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom, musia:

  • sledovať svoj zdravotný stav, merať si 2x denne telesnú teplotu po dobu 10 dní od posledného priameho kontaktu s chorým vtákom,
  • v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

S najväčšou pravdepodobnosťou aj v takomto prípade pôjde o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi ľuďmi). Potrebné je realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto v prípade objavenia sa príznakov svedčiacich pre možnú chrípku je potrebné vyhľadať lekársku pomoc!

 

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky zo strany dýchacích ciest (kašeľ, nádcha).

 

Bližšie informácie o výskyte vtáčej chrípky a opatreniach nájdete na webových stránkach: www.uvzsr.sk, www.svps.sk.

 

 

- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU