Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Verejná  vyhláška: Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevinyUPOVEDOMENIE

o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

Obec Jelka oznamuje, že dňa 10.01.2020 začalo správne konanie vo veci:

 

vydania súhlasu na výrub dreviny – tuja západná v počte 6 ks s obvodmi kmeňa

50, 55, 53, 60, 62 a 59 cm

podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z..

 

Dreviny rastú na pozemku parc. č. 130/5 v k. ú. Nová Jelka, druh pozemku je zastavaná plocha a nádvorie.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. je do 20.01.2020.

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Jelke počas úradných hodín alebo na ústnom pojednávaní.

 

Poštová adresa na doručenie podania: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka.

E-mailová adresa na doručenie podania: stavebnyurad@jelka.sk.

 

 

Dátum zverejnenia: 13.01.2020

- novinky e-mailom