Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie na stavbu

„Vytvorenie nového parku v obci Jelka (za obecným úradom)“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC VEĽKÉ ÚĽANY 925 22

 

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

 

 

ul. Hlavná č. 578, Veľké Úľany

 

 

Číslo: 428/2022                                                                                             Vo Veľkých Úľanoch dňa: 06.05.2022

 

TX1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Jelka, 925 23 Jelka, Mierová 959/17, IČO: 00306011

 

___________________________________________________________________________

 

-          žiadosť o stavebné povolenie stavby – súboru stavieb:

 

      „Vytvorenie nového parku v obci Jelka (za obecným úradom)“

 

 

 

 

 

 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

 

 

 

 

Investor Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011, podal dňa 20.07.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu : „Vytvorenie nového parku v obci Jelka (za obecným úradom)“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

 

 

 

V zmysle § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Krajský stavebný úrad v Trnave, odbor stavebného poriadku, listom č. 75URČ/205/Kos zo dňa 29.03.2005 určil za príslušný stavebný úrad Obec Veľké Úľany.

 

 

 

Obec Veľké Úľany, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky posúdila návrh podľa § 62 a 63 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol takto:

 

 

 

Podľa § 66 stavebného zákona

 

 

 

povoľuje

 

 

 

stavbu:                         „Vytvorenie nového parku v obci Jelka (za obecným úradom)“

 

 

 

pre investora:              Obec Jelka, 925 23 Jelka, Mierová 959/17, IČO: 00306011

 

 

 

na pozemku reg. KN“C“ parc. č. 429/3, 430/9 a 430/17 v kat. území Jelka, v obci Jelka.

 

 

 

         Pozemok s parc. č. 429/3 v kat. úz. Jelka o výmere 1104 m2 je vedený na LV č. 3636 ako orná pôda vo vlastníctve investora.

 

         Pozemok s parc. č. 430/9 v kat. úz. Jelka o výmere 85 m2 je vedený na LV č. 3636 ako záhrada vo vlastníctve investora.

 

         Pozemok s parc. č. 430/17 v kat. úz. Jelka o výmere 1967 m2 je vedený na LV č. 3636 ako zastavaná plocha nádvorie vo vlastníctve investora.

 

         

 

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, vydal stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby stavby „Environmentálne centrum Jelka“ na poľnohospodárskej pôde listom č.  OU-GA-PLO-2022/004619-02 zo dňa 16.03.2022, v zmysle ktorého súhlasí so zámerom využitia poľnohospodárskej pôdy v  katastrálnom území Jelka na výstavbu stavby „Environmentálne centrum Jelka“ v nasledovnom rozsahu:

 

 

 

 

 

 

LV č.

 

 

 

Parcela C KN

 

 

 

Výmera parcely v m2

 

 

 

Druh pozemku

 

 

 

Navrhovaný záber v m2

 

 

 

 

 

3636

 

 

 

429/3

 

 

 

1104

 

 

 

orná pôda

 

 

 

170

 

 

 

 

 

430/9

 

 

 

85

 

 

 

záhrada

 

 

 

 

 

 

          Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom na poľnohospodárskej pôde za dodržanie týchto podmienok:

 

- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie zámeru, najmä pred zaburinením a porastom samonáletu drevín,

 

- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti vyššie uvedenej parcele,

 

- za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať po realizácii stavby Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor o zápis zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku „orná pôda“ resp. „záhrada“ na „zastavaná plocha a nádvorie“ s predložením geometrického plánu a tohto stanoviska.

 

 

 

 

 

POPIS STAVBY „Environmentálne centrum - Jelka“:

 

 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

 

 

 

Miesto stavby:                        Jelka, 925 23, parc. č. 429/3, 430/9 a 430/17 k. ú. Jelka

 

                                               LV č. 3636

 

Okres:                                     Galanta

 

Kraj:                                       Trnavský

 

Investor:                                 Obec Jelka, 925 23 Jelka, Mierová 959/17, IČO: 00306011

 

Spracovateľ PD:                     Ladislav Varjú – CROW-LINE, Mierová 950/8, 925 23 Jelka

 

Dodávateľ stavby:                  bude určený verejným obstarávaním

 

 

 

Základné údaje

 

Bilancie plôch:

 

Plocha pozemkov (parc. č. 429/3, 430/9) spolu:                   1189,00 m2                 100,0 %

 

 

 

Spevnená plocha                                                                   165,00 m2                   100,0 %

 

INDEX SPEVNENEJ PLOCHY (ISP):                               0,140                          (14,0%)

 

 

 

Plochy zelene:                                                                       1024,00 m2                 100,0 %

 

KOEFICIENT ZELENE (KZ):                                            0,860                          (86,0%)

 

 

 

zÁKladné údaje stavby

 

Projetková dokumentácia rieši návrh parku v Jelke. Pozemky, ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce Jelka, sú nezastavané a sú čiastočne oplotené. Pozemky boli doteraz využívané pre rastlinnú výrobu, na ktorých sa pestovali obilniny, zeleniny a iné poľnohospodárske plodiny. Nakoľko sa pozemky nachádzajú v priamom susedstve námestia obce Jelka, navrhovaný park bude len obohacovať túto časť obce. Projektová dokumentácia rieši vytvorenie spevnených plôch, realizáciu verejného osvetlenia, oplotenie pozemku a odstránenie existujúceho oplotenia, vonkajšie vybavenie parku (parkové lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle) a rozšírenie potrebných vnútroareálových inžinierskych sietí (pre závlahový systém, kamerový systém a pre verejné osvetlenie parku).

 

Súčasťou parku bude aj jazierko a výsadba domácich druhov drevín (na vyčlenených plochách budú vysadené dreviny, ktorých výber bude cielený tak, aby spĺňali požiadavky potenciálnej prirodzenej vegetácie, požiadavky ekologické ako aj nároky vyplývajúce z meniacej sa klímy a podmienok, ktoré sú pre využívanú krajinu charakteristické.), avšak tieto záležitosti sa budú riešiť v ďalšej etape v rámci riešeného parku.

 

 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

 

1.      Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

 

 

1.      Objekt „Vytvorenie nového parku v obci Jelka (za obecným úradom)“ bude umiestnený na pozemkoch parc. č. 429/3, 430/9 v kat. území Jelka, v zastavanom území obce Jelka, osadený od susedných nehnuteľností vo vzdialenostiach:

 

-          od hranice pozemku parc. č. 383/3                                      - na min. 3,85 m

 

-          od hranice pozemku parc. č. 429/35                                   - na min. 2,78 m,      

 

-          od hranice pozemku parc. č. 383/1                                     - na min. 7,46 m.

 

 

 

2.      V projektovej dokumentácii je určená maximálna hladina podzemnej vody na úrovni cca. -2,90 m od existujúceho terénu, t. j. nebude zasahovať základovú konštrukciu, ktorá bude opatrená izoláciou proti zemnej vlhkosti.

 

 

 

3.      Stavba „Vytvorenie nového parku v obci Jelka (za obecným úradom)“ žiadnou svojou konštrukčnou súčasťou nesmie presahovať hranice pozemkov s parc. č. 429/3, 430/9, 430/17 v katastrálnom území Jelka

 

 

 

4.    Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

 

 

5.      Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia STN 73 4301 Budovy na bývanie.

 

 

 

6.    Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií treba postupovať podľa STN 73 2310.

 

 

 

7.    Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti stavebného povolenia.

 

 

 

8.    Uskladnenie stavebného materiálu zabezpečí investor na vlastnom pozemku.

 

 

 

9.    Nie je prípustný zásah do verejného priestranstva (uskladnenie stavebného materiálu, rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany OcÚ Jelka.

 

 

 

10.  Odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou a nebudú využité pri stavebných prácach, je potrebné zneškodniť na povolenej skládke v súlade so zákonom o odpadoch. Doklad o zneškodnení predloží investor pri kolaudačnom konaní.

 

 

 

11.  Pred začatím zemných prác pre prípojky inžinierskych sietí zabezpečí investor ich vytýčenie.

 

 

 

12.   Všetky vjazdy na pozemok investora musia byť realizované v zmysle výkresu č. C „Celková situácia, koordinačný výkres, širšie vzťahy, navrhované parkové úpravy“, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

 

 

 

13.  Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude určený na základe verejného obstarávania.

 

 

 

14.  Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č. 521/2001 Z. z. o stavebných výrobkoch.

 

 

 

15.  Investor je povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.

 

 

 

16.  Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedá investor.

 

 

 

Vyjadrenia dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii na účely spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania:

 

 

 

A/ Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trnave list č. KPUTT-2022/888-134/22227/HOR zo dňa 17.03.2022 pre územné a stavebné konanie.

 

Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z.z. a § 127 zákona  50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Kontakt na oznámenie nálezu: 033/ 2452111.

 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

 

 

 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá.

 

 

 

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

 

 

 

Odôvodnenie

 

 

 

Investor Obec Jelka, 925 23 Jelka, Mierová 959/17, IČO: 00306011, podal dňa 13.04.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu – súbor stavieb: „Vytvorenie nového parku v obci Jelka (za obecným úradom)“  v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

 

Obec Veľké Úľany oznámila dňa 21.04.2022 začatie stavebného konania stavby – súboru stavieb a upustila od ústneho konania. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Obci Veľké Úľany neboli doručené žiadne námietky.

 

Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

 

            Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43b, 43d a 43e stavebného zákona.

 

            Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány: Krajský pamiatkový úrad Trnava, a Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor.

 

Ich pripomienky a stanoviská boli zahrnuté do podmienok územného rozhodnutia.

 

            Projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné konanie vypracoval: Ladislav Varjú – CROW-LINE, Mierová 950/8, 925 23 Jelka.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

 

 

Poučenie

 

 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad vo Veľkých Úľanoch, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. František Gőgh, DBA

 

                                                                                                                       starosta obce

 

 

 

Príloha pre stavebníka:

 

 - overená dokumentácia stavby

 

 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou:

 

1 . Kolláthová Mária, SK

 

 

 

Doručí sa:

 

1.      Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka

 

2.      Ladislav Varjú – CROW-LINE, Mierová 950/8, 925 23 Jelka

 

3.      Pavol Štrichovanec, Mierová 961/19, 925 23 Jelka

 

4.      Alžbeta Štrichovancová, Mierová, 961/19, 925 23 Jelka

 

5.      Lehel Morvai, Štermenská 576, 925 23 Jelka

 

6.      Helena Mészárosová, Štermenská 576/34, 925 23 Jelka

 

7.      Mgr. Imrich Madarász, 925 23 Jelka 928

 

8.      Mgr. Estera Cséplőová, Mierová 1042/46, 925 23 Jelka

 

9.      k spisu

 

 

 

 

 

Na vedomie:

 

1.      Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

 

2.      Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Ul. 29. augusta 10, 924 01 Galanta

 

3.      Okresný úrad Galanta, Katastrálny odbor, Ul. 29. augusta 10, 924 01 Galanta – po právoplatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

Vyvesené dňa:13.05.2022 

- novinky e-mailom