Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Pozvánka na 1. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 18.12.2018 / utorok/ o 18,30 hod.

 Týmto zvolávam 1. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 18.12.2018 / utorok/ o 18,30 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom:

                      1. Zahájenie

                      2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                      3. Schválenie programu zasadnutia

                      4. Prerokovanie návrhu VZN o miestnych daniach

                      5. Prerokovanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným

                          stavebným odpadom na území obce Jelka

                      6. Úprava rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových

                          organizácií ku dňu 31.12.2018 podľa skutočného účtovného stavu.

                      7. Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 

                          2019

                      8. Prerokovanie zapojenia sa do projektu prestupného bývania

                      9. Prerokovanie zapojenia sa do projektu komunitného centra

                     10.Voľba zástupcu starostu

                     11.Rôzne: žiadosti

                                      Informácie

                     12.Diskusia

      13.Záver

v.r. Ing. Gabriel Kiš

    starosta obce

- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU