Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

OBEC JELKA

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mierová ul. č. 959/17, 925 23 Jelka

___________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-297/2021                                                                          V Jelke dňa: 19.03.2021

TX3

OZNÁMENIE

o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania

a nariadenie ústneho konania

 

            Stavebník Andrej Kolesík, bytom Borodáčová 4, 821 03 Bratislava, podal dňa 25.02.2021 na Obecný úrad Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby:

 

„Rekreačný objekt, sklad náradia a mólo“.

 

Stavba je realizovaná na pozemkoch parc. č. 3178/2, 3178/5 a 3178/6 v kat. území Jelka, ktorý je vo vlastníctve stavebníka.

Stavba je dokončená.

            Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočné povolenie užívania stavby.

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade s ust. § 88, ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

oznamuje

 

začatie konania o dodatočné povolenie užívania stavby „Rekreačný objekt, sklad náradia a mólo“ na pozemkoch parc. č. 3178/2, 3178/5 a 3178/6 v kat. území Jelka a súčasne nariaďuje prejednanie predloženej žiadosti v ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční

 

dňa 31.03.2021 (streda) so začiatkom o 09.00 hod. na mieste stavby.

 

            Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade v Jelke, na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku a pri ústnom konaní.

            Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

Vybavuje: Ing. Enikő Morovik Eššek, tel. č. 031/7876132, stavebnyurad@jelka.sk

 

 

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou:

  1. Plutzerová Etela, SK

  2. Plutzer Karol, SK

 

Doručí sa poštou:

1.      Andrej Kolesík, Hlavná 490/51, 925 23 Jelka

2.      Ing. Kristián Farkaš, F-Project, s.r.o., 925 07 Mostová 644

3.      GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín

4.      k spisu

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: 19.03.2021

- novinky e-mailom