Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a nariadenie ústneho konaniaObec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

__________________________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-TX1/1425/2019                                                              V Jelke dňa: 19.12.2019

                                                              OZNÁMENIE

o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a nariadenie ústneho konania

 

Stavebníci Róbert Varga a Veronika Vargová, bytom Vŕbová 385/36, 925 23 Jelka, podali dňa 18.12.2019 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní na stavbu:

„Rodinný dom“

na pozemkoch s parc. č. 583/9, 583/7, 586/1 a 587/2 v kat. území Jelka, v obci Jelka.

            Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebným konaním podľa § 39 a ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

            Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s ust.§ 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

oznamuje


 začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje prejednanie predloženej žiadosti v ústnom pojednávaní spojeného s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční

 

dňa 13.01.2020 (pondelok) so začiatkom o 9.00 hod. na Obecnom úrade v Jelke.

 

            Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Obecnom úrade v Jelke, na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku a pri ústnom pojednávaní.

            Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

Vybavuje: Ing.arch. S. Varjú, tel.č. 031/7020894.

 

 

 

                                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                          starosta obce

 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.      RÖTHOVÁ Júlia, SK

 

Doručí sa poštou:

1.      Róbert Varga, Vŕbová 385/36, 925 23 Jelka

2.      Veronika Vargová, Vŕbová 385/36, 925 23 Jelka

3.      Oľga Vargová, Vŕbová 385/36, 925 23 Jelka

4.      Vincent Nagy, Vŕbová 386, 925 23 Jelka

5.      Rozália Nagyová, Vŕbová 386, 925 23 Jelka

6.      Ladislav Rőth, Mlynská 442/33, 903 01 Senec

7.      Eva Rőthová, Mlynská 442/33, 903 01 Senec

8.      Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava

9.      ADplan s.r.o., Mierová 956/14, 925 23 Jelka

10.    Jozef Duba, Vadonská 228, 925 21 Malá Mača

11.    Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava

12.    spisu

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: 20.12.2019                                                    Zvesené dňa: ................................................

 

 

 

 

- novinky e-mailom