Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Verejná vyhláška: Určenie lehoty na odstránenie závad a prerušenie konania vo veci dodatočného stavebného povolenia

 

OBEC JELKA

Úsek územného rozhodovanie a stavebného poriadku

Mierová ulica č. 959/17, PSČ 925 23

Číslo: OcÚJE-TX6/1251/2019                                                                V Jelke dňa 19.12.2019

 

                                                                                              Iľja Majda a manželka

                                                                                              Irena Majdová

                                                                                              Mostová 1285/26

                                                                                              925 23 Jelka

 

Vec:    Určenie lehoty na odstránenie závad a prerušenie konania vo veci dodatočného stavebného povolenia

___________________________________________________________________________

 

Dňa 06.11.2019 podali stavebníci na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:

„Záhradný dom s prístreškom“ na pozemku s parc. č. 304/3 v kat. území Nová Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

            Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

            Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade s ust.§ 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov dňa 28.11.2019 Oznámením č. OcÚJE-TX6/1251/2019 nariadila prejednanie predloženej žiadosti v ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním na deň 12.12.2019.

V rámci konania sa zistilo, že podľa geometrického plánu č. 265/2019 zo dňa 9.9.2019, úradne overeného Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 20.09.2019 pod č. 1252/2019, časť stavby záhradného domu s prístreškom je postavená na vlastnom pozemku stavebníkov, na novovytvorenom pozemku parc. č. 304/7 k. ú. Nová Jelka a časť stavby je postavená na novovytvorenom pozemku parc. č. 309/18 k. ú. Nová Jelka, ktorý je vo vlastníctve vlastníkov pozemku parc. č. 309/1 k. ú. Nová Jelka, uvedených v Liste vlastníctva č. 1559.

Stavebníci z vyššie uvedených dôvodov sú najskôr povinní stavebnému úradu preukázať, že sú vlastníkmi uvedeného pozemku pod časťou stavby umiestneného na novovytvorenom pozemku parc. č. 309/18 k. ú. Nová Jelka, alebo majú k nemu iné právo podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona.

Obec Jelka podľa § 81 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov konanie o dodatočnom povolení stavby

p r e r u š u j e

 

na 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia a žiada predloženie dokumentov preukazujúcich vlastnícke právo k novovytvorenému pozemku parc. č. 309/18 k. ú. Nová Jelka.

 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nemožno odvolať.

 

 

 

                                                                                                                     Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                          starosta obce

 

 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.      PÓNYA Alexander, SK

2.      NÉMETHOVÁ Mária r. Kásová, SK

 

Ostatní vlastníci pozemku parc. č. 309/1 k. ú. Nová Jelka vedení na LV č. 1559

 

Doručí sa poštou:

1.      Iľja Majda, 925 23 Jelka, Mostová 1285/26

2.      Irena Majdová, 925 23 Jelka, Mostová 1285/26

3.      Ing. Radoslava Andruchová, 925 23 Jelka, Mostová 799/7

4.      Ľuboš Mišáni, 925 23 Jelka, Mostová 1286/27

5.      ADplan, s.r.o., 925 23 Jelka, Mierová 956/14

6.      Slovenský pozemkový fond, 817 15 Bratislava, Búdkova cesta 36

7.      k spisu

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: 20.12.2019                   Zvesené dňa: ................................................

 

 

 

- novinky e-mailom