Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania na stavbu "Prístavba k ZŠ"

 

OBEC JELKA

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mierová ul. č. 959/17, 925 23 Jelka

 

 

 

Číslo: OcÚJE-561/2021                                                                                          V Jelke, dňa 21.04.2021

          

 

 

    

OZNÁMENIE

o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

 

 

 

   Stavebník Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, v zastúpení primátorom mesta Ing. Antonom Szabóom, podal dňa 15.04.2021 na Obec Jelka žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby :

 

„Prístavba k ZŠ“,

 

na pozemku parc.č. 677/1, kat. úz. Sládkovičovo (areál Spojenej školy Sládkovičovo).

 

   Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebným konaním podľa § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.   

 

   Navrhovaná prístavba bude nepodpivničená, jednopodlažná. Pôdorys prístavby bude obdĺžnikového tvaru o rozm. 37,23 x 9,20 m. Budova bude zastrešená plochou strechou s max. výškou +4,00 m.

 

   Obec Jelka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na základe určenia Okresného úradu Trnava, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-TT-OVBP2-2021/010956-002 zo dňa 06.04.2021 a podľa § 2 písm. a) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona

 

                                                          oznamuje                                                           

 

začatie spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2  a § 142h (prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19)

 

u p ú š ť a

 

od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

   Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne.

 

   Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Sládkovičovo, webovej stránke mesta Sládkovičovo (www.sladkovicovo.sk) a na úradnej tabuli obce Jelka, webovej stránke obce Jelka  (www.jelka.sk) (15. deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia). 

 

 

   Do podkladov pre vydanie stavebného povolenia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Jelke, na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, v termíne vopred dohodnutom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.  

 

   Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc.

 

  

 

                                                                                                         Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                           starosta obce

 

 

Oznámenie sa doručí:

1. Mesto Sládkovičovo, odbor výstavby a ŽP, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo

2. Ing. Roman Hanák, HR-PROJECT, s.r.o., Budovateľská 1159/10, 925 72 Selice

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta

4. OR Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta

5. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o ŽP, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta

6. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava

7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. o.z. Galanta, Pázmaňa 4, 927 00 Šaľa

8. Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o., Fučíkova 460/254, Sládkovičovo

9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

10.SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

11.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 

Vybavuje : Ing. Enikő Morovik Eššek, tel.č. 031/7876132, email : stavebnyurad@jelka.sk

 

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom stavebného konania podľa § 59 ods. 1 písm. b)  stavebného zákona. (Účastníkmi stavebného konania sú osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté).

Účastníkmi stavebného konania podľa § 59 ods. 2 stavebného zákona nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov.

 

 

Vyvesené dňa : 21.04.2021

 

- novinky e-mailom