Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Zverejnenie návrhov VZN na rok 2018


Návrh všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach      Návrh v .PDF
Návrh všeobecného záväzného nariadenia  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka      Návrh v .PDF
Návrh všeobecného záväzného nariadenia o poskytovaní elektronických služieb      Návrh v .PDF
Návrh rozpočtu obce na roky 2018 -2020  Návrh vo formáte MS EXCEL
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU