Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Vzdanie sa mandátu poslanca a nástup náhradníka na voľné poslanecké miesto v JelkeObec Jelka, dňa 19.12.2016 obdržala doporučený list (evidovaný pod č. Al1/1398/20 16) poslanca obecného zastupiteľstva v Jelke Jozefa Kovácsa, bytom Jelka, Štúrova 1113, v ktorom oznamuje, že sa vzdáva mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Jelke.

Na uvoľnené poslanecké miesto OZ Jelka poradie náhradníkov bolo nasledovné:
1/ Ladislav Prokša, bytom Jelka, Trhová 321/9,
2/ Ing. Anna Mészárosová, rod. Rablánska, bytom Jelka, Nová cesta 104/74,
3/ Ladislav Király, bytom Jelka, Stoličná 121/3,
4/ Ing. Tomáš Ruman, bytom Jelka, Nová cesta 1358/119.

Náhradníci Ladislav Prokša, Ing. Anna Mészárosová, rod. Rablánska a Ladislav Király neprijali poslanecký mandát, čo potvrdili čestným prehlásením.
V zmysle zákona Č. 346/1990 Zb. a zákona č. 180/2014 Z.z. na uvoľnené poslanecké miesto podľa získaných hlasov vo voľbách do miestnej samosprávy v roku 2014 ako náhradník nastupuje kandidát Ing. Tomáš Roman, bytom Jelka, Nová cesta 1358/119.

Prílohy:
Zápisnica o nástupe náhradníka kandidáta na voľné poslanecké mesto v Jelke
1/ Čestné prehlásenie Ladislava Prokšu
2/ Čestné prehlásenie Ing. Anny Mészárosovej, rod. Rablánskej
3/ Čestné prehlásenie Ladislava Királya
4/ Vzdanie sa mandátu Jozefa Kovácsa
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU