Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

OBEC JELKA

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mierová ul. č. 959/17, 925 23 Jelka

___________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-1048/2020                                                                          V Jelke dňa 21.07.2020

TX2

 

 

 

 

Magdaléna Tanková, bytom 925 23 Jelka, Ravaszová 243/3 a

Simona Tanková, bytom 925 23 Jelka, Ravaszová 243/3

 

-          žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

 

 

POVOLENIE ZMENY STAVBY

pred jej dokončením

 

 

          Stavebníčky Magdaléna Tanková a Simona Tanková, obe bytom 925 23 Jelka, Ravaszová 243/3, požiadali dňa 20.07.2020 o povolenie zmeny stavby „Rodinný dom“ pred jej dokončením, na ktorú Obec Jelka vydala dodatočné stavebné povolenie pod číslom OcÚJE-TX1/1181/2005-2006 dňa 26.01.2006 s právoplatnosťou dňa 20.02.2006.

 

            Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade s ust. § 68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinnosti účastníkov stavebného konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy a rozhodol takto:

podľa § 68 ods. 2 stavebného zákona

 

povoľuje

 

pre stavebníčky:          Magdalénu Tankovú a Simonu Tankovú,

                                  bytom 925 23 Jelka, Ravaszová 243/3

zmenu stavby:             „Rodinný dom“

 

pred jej dokončením, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. 707/5 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

 

Zmena stavby pred jej dokončením sa povoľuje v tomto rozsahu:

 

1.   Bod číslo 14. stavebného povolenia sa mení takto:

Stavba bude dokončená najneskôr do 07/2022.

 

Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného Obcou Jelka pod č. OcÚJE- TX1/1181/2005-2006 zo dňa 26.01.2006 zostávajú nezmenené.

 

Odôvodnenie

 

            Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle § 68 ods. 2 stavebného zákona a zistil, že zmenou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnení záujmy účastníkov. Nakoľko základné údaje charakterizujúce stavbu sa nemenia, Obec Jelka upustila od zvolania konania.

 

            Predĺženie platnosti stavebného povolenia stavebníčky žiadali z finančných dôvodov.

 

Poučenie

 

            Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku v Jelke.

 

 

 

                                                                                                                        Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                          starosta obce

 

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.      Anton Tanko, Zlaté Klasy, SK

2.      Alžbeta Polgárová, Podunajské Biskupice, SK

3.      Juraj Tanko, Bratislava, SK

4.      Terézia Szépová, Liberec, CZ

5.      Anna Lelkešová, Veľké Úľany, SK

 

Doručí sa poštou:

1.      Magdaléna Tanková, Ravaszová 243/3, 925 23 Jelka

2.      Simona Tanková, Ravaszová 243/3, 925 23 Jelka

3.      Ladislav Tanko, Ravaszová 244/4, 925 23 Jelka

4.      Michal Tanko, DSS MEREMA, Pri Starom mlyne Modra-Harmónia, 900 01 Modra

5.      Anna Finíková, Horný dvor 1874/7, 903 01 Senec

6.      Eva Tanková, Želiarska 7, 841 07 Bratislava

7.      Róbert Morvay, Nábrežná 4592/2, 940 71 Nové Zámky

8.      k spisu

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: 23.07.2020

 

- novinky e-mailom