Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

                            OKRESNÝ  ÚRAD  GALANTA

pozemkový a lesný odbor

 

Ulica 29. augusta č. 10, 924 01  Galanta

 

a

 

Obec Jelka

 

Č.j. OU-GA-PLO-2020/000949-052                                                             V Galante dňa: 25.06.2020

 

 

OZNÁMENIE – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor a Obec Jelka v zmysle § 24 ods.1 zák. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o pozemkových úpravách“)

 

z v o l á v a

 

na 30.07.2020 (t. j. štvrtok ) o 17,00 hod. do  kultúrneho domu v Jelke ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Nová Jelka, areál hospodárskeho dvora, ktoré boli povolené z dôvodu  § 2 ods. 1 písm. k) zákona o pozemkových úpravách.

 

Pozemkové úpravy v kat. území Nová Jelka, areál hospodárskeho dvora boli podľa § 8 ods. 1 v spojení s § 8h zákona o pozemkových úpravách povolené rozhodnutím č. OU-GA-PLO-2019/005904-19 zo dňa 05.12.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2020. Vykonávajú sa v zmysle § 2 ods. 1 písm. k) zákona o pozemkových úpravách, pretože je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v areáli hospodárskeho dvora.

Na obstaranie svojich spoločných záležitostí účastníci pozemkových úprav na ustanovujúcom zhromaždení vytvoria združenie účastníkov pozemkových úprav. Najvyšším orgánom združenia účastníkov je zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Prvé – ustanovujúce zhromaždenie zvoláva Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor spolu s obcou Jelka.    

 

   

 

 

 

 

 

         Ing. Gabriel Kiš                                                                           Ing. Stanislav Pastucha

       starosta obce Jelka                                                                                  vedúci odboru

 

 

Poučenie:

 

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom a vyvesí  sa na úradnej tabuli Obecného úradu v Jelke na dobu 15 dní.

 

Po zvesení Obecný úrad potvrdí vyvesenie a zvesenie tohto oznámenia.

 

 

Vyvesené: 25.06.2020              Zvesené:  .............................               .........................................

                                                                                                                     pečiatka , podpis

- novinky e-mailom