Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Zámer obce Jelka predať majetok obce


Obec Jelka podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto zverejňuje zámer predať nasledovný majetok obce:

 

-          novovytvorený pozemok, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 824/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 94/2020, vyhotoveným: GEOMAT – Karol Janda, Vajanského 873/9, 924 01 Galanta, IČO: 323 525 22, úradne oprávnený zamerač, , ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 824, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1073 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, pre k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok “).

 

Obec Jelka po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer predať novovytvorený pozemok žiadateľom: Tiborovi Rigovi a Jarmile Rigovej, rod. Danišovej, obaja trvale bytom Hlboká 297/21, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadatelia“) z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú:

  • obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít,
  •  žiadatelia novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú,
  • novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorí je vo vlastníctve žiadateľov a to: pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 833/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 315 m², evidovaného Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 516, pre k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta,
  • predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť areálu vo vlastníctve žiadateľov.

 

Kúpna cena vyššie uvedeného novovytvoreného pozemku je vo výške 800,- € (12,05 € / 1m², 795,30 € / 66 m², zaokrúhlene 800,- € / 66 m²). Kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom. 

V Jelke dňa 25.11.2020

 

S úctou                                                                                                                                

 

                                                                                               Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                 starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka odo dňa: 25.11.2020.

Zverejnené na webovom sídle obce www.jelka.sk odo dňa: 25.11.2020

- novinky e-mailom