Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

                                                                Z á p i s n i c a

                  z 3. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                         v Jelke zo dňa 19.09.2016

 

 Prítomní: Ing.Imre Farkas-starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Mgr.Kántor Rőth I., Ing. Kiš G., Kovács J.,

                        Kovácsová B., Oros Zs., MA.Szüllő A., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Véghová R.- prednostka úradu

                           Mgr. Tomovičová M., - kontrolórka obce

                           Viď. Podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Imre Farkas-starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli určení: Ing. Kiš G., a Kovács J., za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Görföl I. a Kovácsová B.

Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol  nasledovný:

1., Zahájenie

2., Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3., Schválenie programu zasadnutia

4. Správa o činnosti                                                                                                                                                         

5. Prerokovanie VZN o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu    

   nákladov  na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov vzniknutých v školskej jedálni

   v MŠ.      

6., Prerokovanie návrhu I. zmeny programového rozpočtu obce Jelka na rok 2016

7., Rôzne: žiadosti

                   Informácie

8., Diskusia

9., Návrh uznesenia

10. Záver  

 

Program rokovania  bol doplnený s bodmi:

  4a., Správa Najvyššieho kontrolného úradu

  4b., Projekt „ Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“.

            Predložený program bol jednohlasne schválený.

V zmysle programu pán starosta predniesol prítomným poslancom správu o činnosti od posledného plenárneho zasadnutia.

Dňa 1.6.2016 bola dokončená pravidelná kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov  v objektoch obce Jelka.

Dňa 6.6.2016 televízia JOJ nakrúcala reportáže v Jelke, hlavne skanzen, sakrálne pamiatky.

Bol vypracovaný a odovzdaný protokol o výsledku kontroly hospodárenia obce od Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Bola podaná žiadosť obce Jelka na Krajský školský úrad Trnava o finančnú dotáciu na výmenu podlahových krytín v Základnej škole Jelka.

Dňa 9.6.2016 sa uskutočnil športový deň Špeciálnej školy Jelka na Športovom areáli v Jelke. Zúčastnili sa žiaci zo Špeciálnych škôl z  okresu Galanta a Dunajská Streda.

Dňa 13.6.2016 sa  začala realizácia stavby – Rozšírenie kapacity MŠ

Dňa 14.6.2016 bola vybudovaná bezprašná  komunikácia na ul. Dunajská.

Prebiehali prípravné práce na Jelčianske obecné dni.

Dňa 17.6.2016 bolo rokovanie o priebehu kontroly NKÚ SR v obci Jelka.

Dňa 18.6.2016 boli organizované  „ Rybárske preteky o pohár starostu obce Jelka.“

Dňa 24.- 25.-26.6. sa uskutočnili Jelčianske obecné dni. Dôvodom skorého ukončenia  pouličného plesu bola bitka.

Bola zabezpečená fotopasca od obce Jelka, s ktorou sledujú  pohyb ľudí, ktorí vynášajú smeti  na územie obce.

Dňa 25.6.2016 kôň Pejko s jazdcom CHARLIE / od. P. Mikécza/ reprezentovali našu obec na Žitnoostrovskom galope v Dunajskej Strede a postúpil do záverečného kola do Budapešti.

Dňa 29. a 30.6.2016 sa uskutočnila rozlúčka s deviatakmi ZŠ  a ZŠ L.G. na Obecnom úrade v Jelke.

Každé dva týždne sa konali kontrolné dni ohľadne projektu– Rozšírenie kapacity MŠ.

V mesiaci júl boli stretnutia s  TTSK-Krajský pamiatkový úrad Trnava-Štátna ochrana prírody Dunajská Streda ohľadne projektu „Revitalizácia skanzenu pri Vodnom kolovom mlyne.

Dňa 18.7.2016 bolo rokovanie s generálnym riaditeľom Ing. Rybom z Ministerstva pôdohospodárstva na obecnom úrade o oprave príjazdovej cesty ku mlynu.

Z 18.7. na 19.7.2016 bolo filmovanie v skanzene a kolovom mlyne – podľa zmluvy s TV JOJ.

Dňa 23.7.2016 pán starosta sa zúčastnil na obecnom dni v Eliášovciach.

Pod záštitou obce Jelka pripravovali oslavu 130. výročia založenia DHZ Jelka.

Bola vykonaná oprava porúch v stropnej konštrukcii MŠ Jelka.

Dňa 31.7.2016 prišiel prívalový dážď- s cisternovými vozidlami  odčerpávali dažďovú vodu v obci . Pomáhali aj členovia DHZ Jelka.

Dňa 9.8.2016 TV JOJ nakrúcala reportáž o Materskej škole Jelka.

Dňa 13.8.2016 sa uskutočnila oslava 13. výročia založenia DHZ Jelka / 1886-2016/, na ktorej sa zúčastnili popredný predstavitelia DPO SR.

Dňa 16.8.2016 sa konalo stretnutie pri Malom Dunaji s účastníkmi: CENO, sr.o. Poľovnícke združenie Jelka, s majiteľmi reštauračných  zariadení, starostu obce a s poslancami OZ Ing. Kiša a J.Kovácsa ohľadne opravy príjazdovej cesty ku mlynu.

Dňa 17.8.2016 bol vykonaný odchyt túlavých psov v počte 3 ks.

Obec Jelka na základe jej žiadosti a dotácie z Ministerstva vnútra SR nakúpila pre DHZ Jelka pracovné a ochranné prostriedky v hodnote 3017 Eur a vykonala zúčtovanie dotácie.

Boli začaté stavebné práce  na budovanie oplotení a rozšírení odstavných plôch pri MKS Jelka.

Dňa 25.8.2016 opravili oplotenie pri Obvodnom zdravotnom stredisku. Vandali pravidelne poškodzujú dielce oplotenia.

Dňa 7.9.2016 bola návšteva v rómskej osade v Jelke z kancelárie ombudsmanky SR.

Bolo organizované verejné zhromaždenie firmy AVE v Senci za účelom vybudovania ďalšej kazety na uloženie odpadov v katastri mesta Senec.

Dňa 10.9.2016 členovia DHZ Jelka pod vedením veliteľa Tibora Vargu  a starosta obce sa zúčastnili na taktickom cvičení – použitie protipovodňových vozíkov v extraviláne obce Čierna Voda.

Dňa 12.9.2016 starosta a prednostka obce boli na rokovaní v Bratislave s hlavným a vedľajšími partnermi projektu –INTERREG HU SK „ Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli  a na člne“.

Dňa 12.9.2016 bolo pracovné stretnutie s poslancami OZ Jelka v miestnom kultúrnom stredisku.

K správe o činnosti mal pripomienku p. poslanec Kovács J., , ktorí sa pýtal na to, či bola vykonaná kontrola  hydrantov aj na cestách , či boli kontrolované aj poklopy. Poukázal na časté poruchy na verejnom vodovode v obci Jelka. Pán starosta poznamenal, že pravidelná kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov bola vykonaná len v objektoch obce Jelka.

Pán poslanec Tóth Š. navrhol riešiť častý problém s poruchou verejného vodovodu s tým, že treba  písomne osloviť Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť so žiadosťou o vykonanie komplexných krokov vedúcich k odstráneniu častých porúch na verejnom vodovodnom

potrubí v obci.  V žiadosti má byť požadovaná rekonštrukcia poruchových častí-úsekov verejného vodovodného rozvodu, ktoré boli vybudované ešte v koncom 70-tich rokov a začiatkom 80-ich rokov a zároveň  výmena nefunkčných uzáverov   jednotlivých vetiev verejného vodovodu, aby pri poruche nemusela byť odstavená dodávka vody pre celú obec.

            V ďalšom bode pán starosta predniesol správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR. Pán starosta informoval prítomných , že na základe dotazníkového prieskumu obec Jelka nepatrí na vrchol, sme nad priemerom, čo sa týka práci na obecnom úrade. Ďalej informoval prítomných o kontrolou zistených nedostatkoch, ktoré bude treba odstrániť.

 • Plán odpadového hospodárstva bol vypracovaný, ale nebol odovzdaný včas na príslušný úrad
 • Programové rozpočty – treba prepracovať na najbližšie trojročné obdobie. / žiadne vzorové pomôcky na to neboli .
 • Pasportizácia miestnych komunikácií
 • Štatistické údaje, výkazy- termíny treba dodržať
 • Na všetky projekty,  na ktoré obec dostala dotácie zo štátnych fondov a z EÚ je potrebné vypracovať monitorovacie správy.

Pán starosta poznamenal, že obec Jelka za tieto nedostatky  nebola sankciovaná.

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vstup obce Jelka ako partnera do projektu „ Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ v rámci Programu INTERREG  V-A SK-HU 2014-2020, Prioritná os č. 1 „ Príroda a kultúra“.

Jednohlasne schválilo povinné vlastné spolufinancovanie projektu vo výške 5% t. j. 11.650,00 Eur.

Ďalej jednohlasne schválilo zabezpečiť finančné prostriedky na pred financovanie projektových aktivít obce Jelka v rámci tohto projektu na roky 2017-2020 vo výške 233 000, 00 eur pri povinnom vlastnom spolufinancovaní vo výške 5 % t. j. 11 650,00 eur.

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo a jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na úhradu nákladov na nákup potravín a o výške príspevku na úhradu režijných nákladov vzniknutých v školskej  jedálni Materskej školy. Výška príspevku za režijné náklady bude 0,10 Eur/deň/dieťa.

Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo a jednohlasne schválilo  I. zmenu programového rozpočtu obce Jelka na rok 2016. Pani prednostka obecného úradu informovala prítomných, že najväčšie zmeny rozpočtu sa týkajú hlavne kapitálových výdavkov a to: výstavba detského ihriska spevnenou plochou pri MKS Jelka, rekonštrukcia sociálnych miestností v budove obecného úradu, vybudovanie bezprašnej komunikácie na Dunajskej ulici a zvýšené výdavky na rozšírenie kapacity v MŠ Jelka. V bode 13 – administratíva boli znížené výdavky na  materiál a réžiu a tieto rozpočtové výdavky budú vynaložené ako finančné príspevky cirkvám.

V ďalšom bode boli prerokované došlé žiadosti.    

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú pomoc pre Farský úrad Reformovanej kresťanskej cirkvi  v Jelke na obnovu budovy farského úradu vo výške 3 500 Eur.

Žiadosť Ladislava László na odkúpenie pozemku  p.č. 3495/2 v kat úz. Jelka  OZ bralo na vedomie. Obec Jelka teraz vstupuje ako vedľajší partner do projektu na získanie nenávratného finančného príspevku z EŠIF pre projekt s názvom: „ Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli  a na člne“. V prípade získania  NFP obec Jelka  uvedený pozemok bude potrebovať k realizácii investičného  zámeru. Obecné zastupiteľstvo v tomto prípade neuvažuje s odpredajom pozemku s parc. č. 3495/2.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť nájomníkov priestorov v budove zdravotného strediska v obci Jelka o súhlas s výmenou všetkých okien v budove zdravotného strediska za nasledovných podmienok:

 • spolupodieľanie sa obce Jelka na nákladoch výmeny okien OZS Jelka – na platbe –formou odpustenia nájomného po dobu, ktorej súčet mesačného nájomného sa bude rovnať polovici nákladov vynaložených na výmenu
 • predĺženie nájomných zmlúv na 6 rokov
 • obec Jelka nebude zvyšovať poplatok nájomného počas doby trvania 6 ročného kontraktu
 • pri výbere dodávateľa sa majú uplatňovať okná s izolačným trojsklom vyhovujúce energetickým úsporným opatreniam súčasnej legislatívy
 • obec Jelka si vyhradzuje právo kontroly prieskumu trhu pri výbere dodávateľa na výmenu okien OZS Jelka
 • zabezpečiť kvalitný výkon lekárov a lekárne k plnej spokojnosti klientov.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zaradenie osoby Monika Khernová do zoznamu oprávnených žiadateľov o trojizbový nájomný byt na ul. Hlavná č. 1353 v 6 bytovej jednotke, nakoľko spĺňa požiadavky-podmienky VZN obce Jelka č. 3/2015 o prideľovaní nájomných bytov.

Ďalej poslanci OZ neschválili zaradenie nasledovných žiadateľov do zoznamu oprávnených žiadateľov o nájomný trojizbový byt v 6 bytovej jednotke na ul. Hlavná č. 1353, nakoľko nespĺňajú podmienky VZ obce Jelka č. 3/2015 o prideľovaní nájomných bytov:

Mária Dajčová, Sládkovičovo, Revolučná 973/25

Jozef Rigó, Jelka, Hlavná 271

Ján Makacsek, Jelka, Ravaszová 999/27

Erik Görföl, Jelka,

Daniela Miklósová, Jelka, Trhová 318/6.

Ďalšiu žiadosť sme obdržali od T-ZONE, s.r.o. Jelka o vydanie súhlasu a zároveň podpísania zmluvy o vecnom bremene v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava. Bola kolaudovaná novostavba  8 rodinných domov  so  16 b. j.  a 6 radových garáží a tieto stavby budú zásobované elektrickou energiou z trafostanice na pozemku parc.č.1074/16. Pripojovací kábel NN rozvodu je uložený  pod zemou a prechádza cez parc. č. 1174/1, ktorú vlastní Obec Jelka. Na údržbu a prístup k zariadeniu je potrebné zriadiť vecné bremeno prospech Západoslovenská distribučná , a.s. Bratislava.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo so zmluvou o zriadení vecného bremena bezodplatne.

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť MEGACOLORS-STAV, s. r. o. Jelka o vydanie súhlasu a zároveň podpísania zmluvy o vecnom bremene bezodplatne v prospech Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava.  Bolo vydané stavebné povolenie na stavbu Malopodlažná zástavba rodinných domov a je nutné zásobenie elektrickou energiou z trafostanice TS 0818-001 a pripojovací kábel NN rozvodu je navrhnutý pod zemou a bude prechádzať cez parcely, ktoré vlastní Obec Jelka. Je potrebné na údržbu a prístup k zariadeniu zriadiť vecné bremeno v prospech ZSE - distribúcia.

Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ohľadne predaja pozemku s parc. č. 376/11 v kat. úz. Jelka vo vlastníctve obce Jelka bralo na vedomie. Pozemok je zastavaný stavbou trafostanice vo vlastníctve žiadateľa.

Obecné zastupiteľstvo žiada vypracovanie znaleckého posudku, ktorý si zabezpečí obec. Po predložení znaleckého posudku OZ  rozhodne o návrhu žiadateľa.

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s predajom novovytvoreného pozemku s parc. č. 1174/36 – zastavaná plocha – o výmere 136 m2, v k.ú. Jelka pre COOP Jednota, spotrebné družstvo  Galanta, ktorý vznikol odčlenením od pozemku KN „E“ s parc.č. 1174/1 zast.pl. Pozemok bol ohodnotený znalcom. Predajná cena uvedeného pozemku je odsúhlasená na 33 Eur/m2, t.j. 4488 Eur za 136 m2.

Žiadosť Karola Šípoša a manž. Simony Šípošovej , bytom Jelka, Hlboká 290/14  o odkúpenie pozemku s parc. č. 802/1 vo výmere 123 m2 a parc. č. 1174/37 vo výmere 47 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce Jelka OZ bralo na vedomie. Obecné zastupiteľstvo žiada vypracovanie znaleckého posudku, ktorý si zabezpečí obec. Po predložení znaleckého posudku OZ  rozhodne o návrhu žiadateľa.

      Pán starosta informoval prítomných, že detský lekár MUDr. Valkár zatiaľ za neurčité obdobie nebude ordinovať kvôli zdravotným problémom. Od 20.09.2016 ho bude zastupovať MUDr. Záhončíková v Mostovej a od 3. októbra 2016 pána doktora bude zastupovať aj MUDr. Ružena Dolánová v Sládkovičove.

                  Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety pán Ing. Kiš Gabriel prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

 

 

 

                                                       U Z N E S E N I A

                        z 3. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

                                            v Jelke zo dňa 19.09.2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

S c h v a ľ u j e:

Uznesením pod č. 13a.,/2016/OZ-3: vstup obce Jelka ako partnera do projektu „ Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ v rámci Programu INTERREG  V-A SK-HU 2014-2020, Prioritná os č. 1 „ Príroda a kultúra“.

Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesením pod č. 13b.,/2016-OZ-3: povinné vlastné spolufinancovanie projektu vo výške 5% t.j. 11.650,00 Eur.

 Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesením pod č. 13c.,/2016/OZ-3: zabezpečiť finančné prostriedky na predfinancovanie projektových aktivít obce Jelka v rámci tohto projektu na roky 2017-2020 vo výške 233 000, 00 eur pri povinnom vlastnom spolufinancovaní vo výške 5 % t.j. 11 650,00 eur.

Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesením pod č. 13d.,/2016/OZ-3:  VZN č. 02/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v jedálni pri MŠ Jelka.

Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesením pod č. 13e.,/2016/OZ-3:  I. zmenu programového rozpočtu obce Jelka za rok 2016.

 Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesením pod č. 13f.,/2016/OZ-3: schválilo finančnú pomoc pre Farský úrad                  reformovanej kresťanskej cirkvi  v Jelke na obnovu budovy farského úradu vo výške 3 500 Eur.

 Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

 

Uznesením pod č.13g.,/2016/OZ-3: výmenu všetkých okien v budove zdravotného strediska za nasledovných podmienok:

 • spolupodielanie sa obce Jelka na nákladoch výmeny okien OZS Jelka – na platbe –formou odpustenia nájomného po dobu, ktorej súčet mesačného nájomného sa bude rovnať polovici nákladov vynaložených na výmenu
 • predĺženie nájomných zmlúv na 6 rokov
 • obec Jelka nebude zvyšovať poplatok nájomného počas doby trvania 6 ročného kontraktu
 • pri výbere dodávateľa sa majú uplatňovať okná s izolačným trojsklom vyhovujúce energetickým úsporným opatreniam súčasnej legislatívy
 • obec Jelka si vyhradzuje právo kontroly prieskumu trhu pri výbere dodávateľa na výmenu okien OZS Jelka

zabezpečiť kvalitný výkon lekárov a lekárne k plnej spokojnosti klientov.

 Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesením pod č. 13h.,/2016/OZ-3: zaradenie osoby Monika Khernová do zoznamu oprávnených žiadateľov o trojizbový nájomný byt na ul Hlavná č. 1353 v 6 bytovej jednotke, nakoľko spĺňa požiadavky-podmienky VZN obce Jelka č. 3/2015 o prideľovaní nájomných bytov.

Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

 

Uznesením pod č. 13j.,/2016/OZ-3: Obec Jelka ako vlastník KN“E“ a parc. č. 1174/1 v kat. úz. Jelka, zapísaný v LV č. 3636, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 5 ha 4778 m2 súhlasí so zmluvou o zriadení vecného bremena bezodplatne. Na uvedených pozemkoch podľa geometrického plánu č. 06-08/2016 je vyznačená trasa pripojovacieho kábla NN rozvodu ku kolaudovanej stavbe: „ Novostavba 8 rodinných domov ( so 16 b. j. ) a 6 radových garáží.

Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

 

Uznesením pod č. 13k.,/2016/OZ-3: Obec Jelka ako vlastník pozemku KN“E“ a parc.č. 1390 v kat.úz. Jelka, zapísaný v LV č. 3636, ostatné plochy o celkovej výmere 4348 m2 ako aj vlastník pozemku KN“C“ a parc.č. 1173/1 v kat.úz. Jelka, zapísaný v LV č. 1301, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 6928 m2 súhlasí so zmluvou o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby bezodplatne. Na uvedených pozemkoch podľa geometrického plánu č. 10-5/2016 je vyznačená trasa pripojovacieho kábla NN rozvodu k stavbe: „ Malopodlažná zástavba rodinných domov.“

 Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

 

 

Uznesením pod č. 13l.,/2016/OZ-3:  Obec Jelka ako vlastník pozemku KN“E“ a parc.č. 1174/1 v kat.úz. Jelka, zapísaný v LV č. 3636, zastavaná plocha o celkovej výmere 5 ha4778 m2 súhlasí s predajom novovytvoreného pozemku s parc.č. 1174/36- zastavaná plocha – o výmere 136 m2, v k. ú. Jelka pre COOP Jednota, spotrebné družstvo, so sídlom: 924 01 Galanta, Revolučná štvrť 953, IČO: 00 168 840, ktorý vznikol odčlenením od pozemku KN“E“ s parc.č. 1174/1 zast.pl. geometrickým plánom 10-04/2016-vyhotoveného Ing. Ernestom Hollósym a úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Galante. Pozemok bol ohodnotený znalcom. Predajná cena uvedeného pozemku je odsúhlasená na 33,-Eur/m2, t. j. 4488 Eur za 136 m2

 Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

 

Berie na vedomie:

Uznesením pod č.  14a.,/2016/OZ-3: správu o činnosti starostu obce

 Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesením pod č.  14b.,/2016/OZ-3: správu protokolu NKÚ SR o výsledku kontroly účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby

Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

 

Uznesením  pod č. 14c.,/2016/OZ-3:  opatrenia prijaté na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

 

Uznesením pod č. 14d.,/2016/OZ-3: Žiadosť Ladislava László na odkúpenie pozemku  p.č. 3495/2 v kat úz. Jelka  OZ bralo na vedomie. Obec Jelka teraz vstupuje ako vedľajší partner do projektu na získanie nenávratného finančného príspevku z EŠIF pre projekt s názvom: „ Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli  a na člne“. V prípade získania  NFP obec Jelka  uvedený pozemok bude potrebovať k realizácii investičného  zámeru. Obecné zastupiteľstvo v tomto prípade neuvažuje s odpredajom pozemku s parc. č. 3495/2.

Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

 

Uznesením pod č. 14e.,/2016/OZ-3: žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ohľadne predaja pozemku s parc.č. 376/11 v kat.úz. Jelka vo vlastníctve obce Jelka bralo na vedomie. Pozemok je zastavaný stavbou trafostanice vo vlastníctve žiadateľa.

Obecné zastupiteľstvo žiada vypracovanie znaleckého posudku, ktorý si zabezpečí obec. Po predložení znaleckého posudku OZ sa rozhodne o návrhu žiadateľa.

Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

 

 Uznesením pod č. 14f.,/2016/OZ-3: Žiadosť Karola Šípoša a manž. Simony Šípošovej , bytom Jelka, Hlboká 290/14  o odkúpenie pozemku s parc. č. 802/1 vo výmere 123 m2 a parc. č. 1174/37 vo výmere 47 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce Jelka OZ bralo na vedomie. Obecné zastupiteľstvo žiada vypracovanie znaleckého posudku, ktorý si zabezpečí obec. Po predložení znaleckého posudku OZ sa rozhodne o návrhu žiadateľa.

 

n e s c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 15.,/2016/OZ-3:  zaradenie nasledovných žiadateľov do zoznamu oprávnených žiadateľov o nájomný trojizbový byt v 6 bytovej jednotke na ul. Hlavná č. 1353, nakoľko nespĺňajú podmienky VZ obce Jelka č. 3/2015 o prideľovaní nájomných bytov:

Mária Dajčová, Sládkovičovo, Revolučná 973/25

Jozef Rigó, Jelka, Hlavná 271

Ján Makacsek, Jelka, Ravaszová 999/27

Erik Görföl, Jelka,

Daniela Miklósová, Jelka, Trhová 318/6.

 

Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

 Navrhuje:

Uznesením pod č. 16.,/2016/OZ/3: starostovi zaslať žiadosť  na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. Nitra  ohľadne rekonštrukcie poruchových úsekov vedenia obecného vodovodu a úsekových uzáverov na území obce Jelka.

Hlasovalo: 10      Za: 10           Proti: 0          Zdržal sa hlasovania: 0

 

            Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť  a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

Overovatelia zápisnice: Görföl I.                                            Ing. Imre Farkas

                                           Kovácsová B.                                        starosta obce

Zapisovateľka: Szabóová M.


- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU