Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a nariadenie ústneho konania za účelom legalizácie stavby

 

 


OBEC JELKA

Úsek územného rozhodovanie a stavebného poriadku

Mierová ulica č. 959/17, PSČ 925 23

Číslo: OcÚJE- TX6/1252/2019                                                              V Jelke dňa: 28.11.2019

 

OZNÁMENIE

o začatí stavebného konania a nariadenia ústneho konania

 

            Stavebníčka Ing. Radoslava Andruchová, bytom 925 23 Jelka, Mostová 799/7, podala dňa 06.11.2019 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia za účelom legalizácie stavby:

 

„Záhradný dom“.

 

Záhradný dom v zmysle Geometrického plánu č. 256/2019 zo dňa 9.9.2019, odsúhlaseného Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 20.09.2019 pod č. 1252/2019, je realizovaný na novovytvorenom pozemku parc. č. 305/7 v kat. území Nová Jelka, obec Jelka.

Pôvodný pozemok, na ktorom bola realizovaná stavba záhradného domu, je vedený v LV č. 564 v k. ú. Nová Jelka ako pozemok parc. č. 305/2 vo vlastníctve stavebníčky.

 

            Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebným konaním podľa § 39 a ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

            Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade s ust. § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

 oznamuje

 

začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje prejednanie predloženej žiadosti v ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční

 

dňa 12.12.2019 (štvrtok) so začiatkom o 9.15 hod. na Obecnom úrade v Jelke.

 

            Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade v Jelke, na úseku územného rozhodovania a stavebnej správy a pri ústnom konaní.

            Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

Vybavuje: Ing. arch. Silvia Varjú, tel. č. 031/70 20 894.

 

 

                                                                                  Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                              starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.      PÓNYA Alexander, SK

2.      NÉMETHOVÁ Mária r. Kásová, SK

 

Ostatní vlastníci pozemku parc. č. 309/1 k. ú. Nová Jelka vedení na LV č. 1559

 

Doručí sa poštou:

1.      Ing. Radoslava Andruchová, 925 23 Jelka, Mostová 799/7

2.      Iľja Majda, 925 23 Jelka, Mostová 1285/26

3.      Irena Majdová, 925 23 Jelka, Mostová 1285/26

4.      Juliana Hrušková, 925 23 Jelka, Mostová 1500/32

5.      Ján Hruška, 925 23 Jelka, Mostová 1500/32

6.      ADplan, s.r.o., 925 23 Jelka, Mierová 956/14

7.      Slovenský pozemkový fond, 817 15 Bratislava, Búdkova cesta 36

8.      k spisu

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: 29.11.2019                                                          Zvesené dňa:

 

 

- novinky e-mailom