Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

Obec Jelka, zastúpená starostom obce Ing. Gabrielom Kišom za príslušný stavebný úrad, vyzýva majiteľa nelegálnej stavby na pozemku s parc. č. 836 (reg. KN-„E“), k. ú. Jelka, vedenom na Liste vlastníctva č. 1220, s prístupom z Fábryho ulice, aby sa bezodkladne prihlásil na obecnom úrade v Jelke.


Daný objekt je neobývaný, v zlom stavebnotechnickom stave, nezabezpečený oplotením a ohrozuje ľudské životy. Ak sa majiteľ neprihlási v priebehu 15 dní od vyvesenia tejto verejnej vyhlášky, objekt bude odstránený.

           

Oznámenie je zverejnené verejnou vyhláškou v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

  Ing. Gabriel Kiš

      starosta obce          

 

 

 

Príloha: kópia katastrálnej mapy s vyznačeným objektom
- novinky e-mailom