Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Pozvánka na 2. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelkav roku 2017Týmto zvolávam 2. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 06.06.2017 /utorok/ o 17,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom:

1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa o činnosti
5. Schválenie záverečného účtu obce Jelka za rok 2016
6. Plán práce hlavného kontrolóra obce Jelka za II. polrok 2017
7. Rôzne: - žiadosti - informácie
8. Návrh uznesenia
9. Záver


v.r. Ing. Imre Farkas
starosta obce
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU