Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

erb Jelky
Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

30.03.2016

Starosta obce Jelka zvoláva 1. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 09.03.2016 /streda/ o 17,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke.

09.03.2016

Starosta obce Jelka zvoláva 5. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 8.12.2015 o 17,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke.

08.12.2015

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, vydal rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Galanta na obdobie rokov 2015 - 2024.

29.09.2015
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, rozhodlo na základe výsledkov odvolacieho konania o zrušení napadnutého rozhodnutia OÚ Trnava č. OU-TT-OSZP2-2015/000939/Gl z 30.03.2015 podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku a vec vracia správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

09.09.2015

Okresný úrad Trnava predložil na tunajší úrad: Návrh programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2015 - 2024 a návrh na vyhlásenie ochranných lesov pre Lesný celok Galanta.

27.07.2015
Dňa 13. 04. 2015 bolo na tunajší úrad doručené odvolanie SVP, Š.p., OZ Bratislava voči rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. j. OUTT- SZP2-2015/000939/GI zo dňa 30.03.2015 , ktorým bolo povolené uskutočnenie vodnej stavby "Malá vodná elektráreň Nový Život - Eliášovce". Voči tomuto rozhodnutiu podali v zákonom stanovenej lehote odvolanie...

18.05.2015

- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU