Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Schválenie PHSR obce Jelka

06.06.2016
erb Jelky
Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

30.03.2016

Starosta obce Jelka zvoláva 1. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 09.03.2016 /streda/ o 17,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke.

09.03.2016

Starosta obce Jelka zvoláva 5. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 8.12.2015 o 17,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke.

08.12.2015

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, vydal rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Galanta na obdobie rokov 2015 - 2024.

29.09.2015

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, rozhodlo na základe výsledkov odvolacieho konania o zrušení napadnutého rozhodnutia OÚ Trnava č. OU-TT-OSZP2-2015/000939/Gl z 30.03.2015 podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku a vec vracia správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

09.09.2015
Okresný úrad Trnava predložil na tunajší úrad: Návrh programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2015 - 2024 a návrh na vyhlásenie ochranných lesov pre Lesný celok Galanta.

27.07.2015

- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU