Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ GA PLO“), ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“), v súlade s § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol podľa § 4 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách mení obvod projektu pozemkových úprav vykonávaných formou jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len „JPÚ“) v časti katastrálneho územia Nová Jelka, „areál hospodárskeho dvora“.

31.07.2020
Investor T-ZONE s.r.o., Mierová 956/14, 925 23 Jelka, IČO: 3673562, v zastúpení konateľmi Ritou Tamás, bytom 925 23 Jelka, Chrenová 644/15 a Attilom Tamásom, bytom 925 23 Jelka, Chrenová 644/15, podal dňa 17.02.2020 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť ...

24.07.2020

Stavebníčky Magdaléna Tanková a Simona Tanková, obe bytom 925 23 Jelka, Ravaszová 243/3, požiadali dňa 20.07.2020 o povolenie zmeny stavby „Rodinný dom“ pred jej dokončením, na ktorú Obec Jelka vydala dodatočné stavebné povolenie pod číslom OcÚJE-TX1/1181/2005-2006 dňa 26.01.2006 s právoplatnosťou dňa 20.02.2006.

24.07.2020
Vážení obyvatelia obce Jelka, dovoľujeme si Vám oznámiť, že príjem obce Jelka z titulu poplatkov za rozvoj bol v roku 2019 vo výške 5 735,80 Eur. Príjem obce Jelka z titulu poplatkov za rozvoj bol použitý na rekonštrukciu Hlbokej ulice a Novojelčanskej ulice smerom na starý cintorín. Náklady na rekonštrukciu týchto ciest boli vo výške 7 308,- Eur. S úctou Ing. Gabriel Kiš starosta obce

30.06.2020

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor a Obec Jelka zvoláva na 30.07.2020 (t. j. štvrtok ) o 17,00 hod. do kultúrneho domu v Jelke ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Nová Jelka, areál hospodárskeho dvora.

25.06.2020
Oznamujeme obyvateľom, že v súvislosti s prípravou nových cestovných poriadkov spoločnosti SLOVAK LINES a.s. k 13.12.2020 a pre obdobie platnosti 2020/2021, je možné podať písomné požiadavky, resp. pripomienky e-mailom alebo v listinnej podobe na miestny obecný úrad v termíne do 31. júla 2020.

19.06.2020

OZNAM: Začatie obstarávania Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 2.

17.06.2020
Týmto zvolávam 2. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 18.06.2020 (štvrtok) o 18.00 hod. do budovy obecného v Jelke s nasledovným ....

12.06.2020

Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením ....

29.05.2020
Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením ....

29.05.2020

- novinky e-mailom