Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Stavebné povolenie na stavbu: „Bezdotyková ručná autoumyváreň“ v stavebnom konaní na pozemkoch s parc. č. 933/2 a 933/3 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

20.03.2020
Krízový štáb v Jelke po zasadaní dňa 10.03.2020 rozhodol nasledovne: Oznamujeme občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 zasadal dňa 13. 3. 2020 o 9,00 hodine Krízový štáb obce Jelka (ďalej len „KŠ“), ktorý prijal nové opatrenia. Žiadame všetky dotknuté právnické a fyzické osoby v obci o dôsledne dodržiavanie prijatých opatrení KŠ.Krízový štáb v Jelke po zasadaní dňa 10.03.2020 rozhodol nasledovne:...

13.03.2020

Sociálna poisťovňa vyzýva: O ošetrovné žiadajte mailom a poštou! 12.03.2020 Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, ktorí žiadajú o dávku ošetrovné, aby prednostne využívali elektronický spôsob podávania žiadostí o túto dávku (mailom)...

13.03.2020
V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu prijala Sociálna poisťovňa preventívne opatrenia vo svojich pobočkách a na vysunutých ...

10.03.2020

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma opatrenia na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu.

10.03.2020
Oznamujeme občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 zasadal dňa 10. 3. 2020 o 9,30 hodine Krízový štáb obce Jelka (ďalej len „KŠ“), ktorý prijal a potvrdil prvotné bezpečnostné opatrenia ...

10.03.2020

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor a Obec Jelka v zmysle § 24 ods.1 zák. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov...

09.03.2020
Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenie komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28.februára príslušného kalendárneho roka.

05.03.2020

zámer predaja novovytvoreného pozemku parc. č. 824/2 k. ú. Jelka o výmere 95 m2, ktorý vznikol oddelením pozemku reg. KN“C“ parc. č. 824 k. ú. Jelka, vedeného na LV č. 1301 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka, pre Rigó Mareka a Marcelu Rigovú, obaja trvale bytom 925 23 Jelka, Hlboká 297/21.

04.03.2020
Zámer predaja pozemku reg. KN“C“ parc. č. 1182/2 o výmere 229 m² k. ú., vedeného na LV č. 3636 ako súčasť pozemku reg. KN"E" parc. č. 1182/1pre Erika Zelenského, trvale bytom 919 43 Cífer, Trnavská 13.Druh pozemku je zastavaná plocha a nádvorie.

04.03.2020

- novinky e-mailom