Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ...

16.01.2020
Obec Jelka oznamuje, že dňa 10.01.2020 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny – tuja západná v počte 6 ks s obvodmi kmeňa 50, 55, 53, 60, 62 a 59 cm podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.. Dreviny rastú na pozemku parc. č. 130/5 v k. ú. Nová Jelka, druh pozemku je zastavaná plocha a nádvorie.

13.01.2020

Obec Jelka podľa § 81 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov konanie o dodatočnom povolení stavby „Záhradný dom“ na pozemku s parc. č. 305/2 v kat. území Nová Jelka, v zastavanom území obce Jelka p r e r u š u j e na 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia a žiada predloženie dokumentov preukazujúcich vlastnícke právo k novovytvorenému pozemku parc. č. 309/17 k. ú. Nová Jelka.

20.12.2019

Obec Jelka podľa § 81 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov konanie o dodatočnom povolení stavby" Záhradný dom s prístreškom“ na pozemku s parc. č. 304/3 v kat. území Nová Jelka, v zastavanom území obce Jelka. p r e r u š u j e na 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia a žiada predloženie dokumentov preukazujúcich vlastnícke právo k novovytvorenému pozemku parc. č. 309/18 k. ú. Nová Jelka.

20.12.2019
Stavebníci Róbert Varga a Veronika Vargová, bytom Vŕbová 385/36, 925 23 Jelka, podali dňa 18.12.2019 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní na stavbu:„Rodinný dom“ na pozemkoch s parc. č. 583/9, 583/7, 586/1 a 587/2 v kat. území Jelka, v obci Jelka. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebným konaním podľa § 39 a ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

20.12.2019

Obec Jelka, zastúpená starostom obce Ing. Gabrielom Kišom, Vám týmto oznamuje, že na úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu č. OcÚJE-TX1/1288/2019 zo dňa 02.12.2019, ktorým bola povolená stavba „Rodinný dom“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní na pozemkoch s parc. č. 1122/8, 1122/9 a 1122/10 v k. ú. Jelka. Odvolanie podala dňa 09.12.2019 účastníčka konania Veronika Ravaszová, bytom Veľká 47, 925 23 Jelka.

17.12.2019
Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad dodatočne povoľuje stavbu „Prístavba k rodinnému domu“ na pozemkoch parc. č. 229/3, 229/1 a 229/2 v kat. území Nová Jelka pre stavebníkov: Ing. Jozefa Madera a manželku Mgr. Sylviu Maderovú, bytom 851 02 Bratislava, Farského 16 a

12.12.2019

UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

11.12.2019
Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie na stavbu „Líniová stavba verejnej elektronickej komunikácie - JELKA Optika 2018“ na pozemkoch s parc. č. KN-E 173 v katastrálnom území Ereč a na pozemkoch parc. č. KN-E 1801, 1712, 1709, 1172/3 a 1172/2 v katastrálnom území Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka pre investora MAXNETWORK s.r.o., Kpt. Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany.

06.12.2019

- novinky e-mailom