Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Stavebníci Gábor Ravasz, bytom Školská 463/65, 925 23 Jelka, a manželka Kristína Ravaszová, bytom Štúrova 1115/7, 925 23 Jelka, požiadali dňa 26.02.2021 o povolenie zmeny stavby „Rodinný dom“ pred jej dokončením, na ktorú Obec Jelka vydala stavebné povolenie pod číslom OcÚJE-TX1/127/2018 dňa 15.02.2018 s právoplatnosťou dňa 20.02.2018.

01.03.2021
Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad dodatočne povoľuje stavbu „Prístavba garáže“ na pozemku parc. č. 95/9 v kat. území Nová Jelka, pre stavebníkov: Jozef Dömötör a manželka Silvia Dömötörová, obaja bytom Novojelčanská 847/65, 925 23 Jelka.

01.03.2021

Obec Jelka v zmysle § 4 ods. 6 zák. č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších právnych predpisov uverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

18.02.2021
V zmysle ustanovenia § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým. Znenie navrhovaného VZN nájdete v článku.

17.02.2021

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby č. 105/2019 podľa § 19 ods. 1 písm. a) zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších právnych predpisov.

15.01.2021
Oznámenie o dražbe v zmysle § 11 ods. 4 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších právnych predpisov

07.01.2021

Obec Jelka podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto zverejňuje zámer predať nasledovný majetok obce: novovytvorený pozemok, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 824/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 94/2020, vyhotoveným: GEOMAT – Karol Janda, Vajanského 873/9, 924 01 Galanta, IČO: 323 525 22, úradne oprávnený zamerač, , ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 824, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1073 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, pre k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok “).

25.11.2020
V zmysle ustanovenia § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým. Znenie navrhovaných VZN nájdete v článku.

25.11.2020

V článku nájdete upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zo dňa 04.11.2020 súdnym exekútorom Mgr. Martinom Thomkom.

10.11.2020
Dávame do pozornosti, že obec Jelka vyhlásila Dobrovoľnú zbierku pre Dajanu Szakálovú. Viac informácií nájtete v článku.

03.11.2020

- novinky e-mailom