Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením ....

29.05.2020
Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením ....

29.05.2020

Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením ....

29.05.2020
Týmto zvolávam 2. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 28.05.2020 (štvrtok) o 18.00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným ....

23.05.2020

Stavebné povolenie na stavbu: „Novostavba rodinného domu“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní na pozemkoch parc. č. 200/2, 200/18 a 200/19 v katastrálnom území Nová Jelka, v zastavanom území Jelka.

22.05.2020
Zverejnenie návrhu záverečného účtu pred rokovaním obecného zastupiteľstva

21.05.2020

Obec Jelka v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ..

20.05.2020
Investor Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení SUPERCOLORS, s.r.o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, v zastúpení RiFo s.r.o., so sídlom Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50060759, podal dňa 20.03.2020 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu – súbor stavieb: „Malopodlažná zástavba rodinných domov, IBV III. časť“ na pozemkoch parc. č. 51/12, 51/6, 47/5, 47/1, 46/8, 45/22, 45/1, 45/9 a 128/1 v katastrálnom území Nová Jelka a na pozemkoch parc. č. 3508, 3507/1, 3505/1, 3505/2 a 3179 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka. Podľa predloženej projektovej dokumentácie stavba – súbor stavieb obsahuje nasledovné stavebné objekty, ktoré sú predmetom tohto konania: SO 06.1 - VN prípojka, SO 06.2 - Plánovaná transformačná stanica 250 kVA, SO 07 - Distribučné rozvody.

14.05.2020

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje zámer schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta.

06.05.2020
V súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov .....

30.04.2020

- novinky e-mailom