Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Investor František Molnár, 925 23 Jelka, Hlavná 1215/122, podal dňa 31.01.2020 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu – súbor stavieb: „Bezdotyková ručná autoumyváreň“ na pozemkoch s parc. č. 933/2 a 933/3 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

11.02.2020
Ohlasovňa pobytu v Jelke na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.....

05.02.2020

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

28.01.2020
Týmto zvolávam 1. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 30.1.2020 /štvrtok/ o 18,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom: 1. Zahájenie 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice ....

27.01.2020

Dňa 06.11.2019 podala stavebníčka na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu: „Záhradný dom s prístreškom“ na pozemku s parc. č. 304/3 v kat. území Nová Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

24.01.2020
Dňa 06.11.2019 podala stavebníčka na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu: „Záhradný dom“ na pozemku s parc. č. 305/2 v kat. území Nová Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

24.01.2020

Na základe žiadosti Obce Veľké Úľany č. OcÚJE-EB4/88/2020 doručeného dňa 23.1.2020 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

23.01.2020
Stavebné povolenie na stavbu: „Prístavba a prestrešenie hospodárskej budovy a garáže“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní na pozemkoch s parc. č. 843/2, 843/3 a 843/4 v kat. území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

23.01.2020

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ...

16.01.2020
Obec Jelka oznamuje, že dňa 10.01.2020 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny – tuja západná v počte 6 ks s obvodmi kmeňa 50, 55, 53, 60, 62 a 59 cm podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.. Dreviny rastú na pozemku parc. č. 130/5 v k. ú. Nová Jelka, druh pozemku je zastavaná plocha a nádvorie.

13.01.2020

- novinky e-mailom