Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Obec Jelka oznamuje, že dňa 12.10.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – breza previsnutá v počte 2 ks s obvodmi kmeňa 97 cm

21.10.2020
Obec Jelka oznamuje, že dňa 12.10.2020 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – smrek obyčajný v počte 1 ks s obvodom kmeňa 126 cm a tuja západná v počte 2 ks s obvodmi kmeňa 56 cm a 24 cm

21.10.2020

Cestovné poriadky platné od 28.09.2020

21.10.2020
Dávame do pozornosti, že obec Jelka vyhlásila Dobrovoľnú zbierku pre Dajanu Szakálovú. Viac informácií nájtete v článku.

21.10.2020

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 3. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční: dňa 27.10.2020 (utorok) o 18:00 hod. v podnikateľskom inkubátore v Jelke (2. poschodie).

20.10.2020
Stavebníci Anton Baros a Marta Barosová, bytom Záhradnícka 187/2, 925 23 Jelka, podali dňa 16.09.2020 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom, 0271“ na pozemkoch s parc. č. 964/9 a 965 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

20.10.2020

Zverejnenie návrhu VZN č. 3/2020 a návrhu VZN č. 4/2020

07.10.2020
Sčítanie obyvateľov domov a bytov Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili. Tak ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo sčítanie domov a bytov v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 % bytov, čo vysoko prekračuje slovenský priemer.

24.09.2020

Starosta obce Jelka zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 3. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční: dňa 18.09.2020 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.

07.09.2020
Obec Jelka podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto zverejňuje zámer predať nasledovný majetok obce: novovytvorený pozemok, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 54/2017, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6928 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, pre k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok“).

03.09.2020

- novinky e-mailom