Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v termíne do 07.01.2020.

15.11.2019
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

14.11.2019

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad v podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol takto: podľa § 39 a) stavebného zákona v y d á v a rozhodnutie o umiestnení stavby na stavbu: „ILKA PARK – JELKA, Novostavba 2 rodinných domov so 4-mi bytovými jednotkami“ pre investora: T-ZONE s.r.o., Mierová 956/14, 925 23 Jelka, IČO: 3673562 na pozemkoch s parc. č. 868/1, 883, 882/2, 882/1, 882/3 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

11.11.2019
R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 4. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

07.11.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky ...

07.11.2019
UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

07.11.2019

UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

04.11.2019
UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

04.11.2019

Zverejňujeme voličom z našej obce elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 prostredníctvom pošty. Záujemcov žiadame, aby svoju žiadosť o voľby poštou posielali na adresu: pam@jelka.sk

29.10.2019
Týmto zvolávam 3. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 14.11.2019 /štvrtok/ o 18,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom: 1. Zahájenie 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice ....

28.10.2019

- novinky e-mailom