Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Členenie obecného úraduŠtefan Tóth - Zástupca starostu


Administratívny úsek obecného úradu


Mgr. Rita Véghová
- Prednostka úradu (stavebná agenda a pozemky)

  • Sidonia Banková - Účtovníctvo
  • Elvira Hollósyová - administratívna pracovníčkaAgneša Madarásová
- Mzdová agenda, odpadové a miestne hospodárstvo
Zita Tóthová
- Pokladňa, dane a poplatky
Edita Morvayová
- Evidencia obyvateľstva, sociálne zabezpečenie

Marta Szabóová
- Matričný úrad a podateľňa


 
 


Beáta Mészárosová
- Referentka kultúrneho domu


Zdenka Pongráczová
- Knihovníčka
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU