Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Slobodný prístup k informáciám - Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv


 
rok 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 
Obec Jelka

Objednávky  Faktúry  Zmluvy
Základná škola L.G. s vyučovacím jazykom maďarským

Objednávky  Faktúry  Zmluvy
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským
+ školská jedáleň

Objednávky  Faktúry  Zmluvy
Materská škola

Objednávky  Faktúry  Zmluvy
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU