Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Školské a predškolské zariadenia
Základná škola

Adresa: ul. Školská 399/1; Jelka
Telefón: 031/7876 104
Web: http://www.zsjelka.edu.sk/


Základna Škola Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským

Adresa: ul. Školská 399/1; Jelka
Telefón: 031/7876 103
Web: http://www.zsmjelka.edu.sk/


 

Špeciálna Škola s vyučovacím jazykom maďarským

Adresa: ul. Školská 399; Jelka
Telefón: 031/7876 615
Web: http://szsvjmjelka.edupage.org/


Špeciálna Základná Škola

Adresa: ul. Školská 399; Jelka
Telefón: 031/7876 446
Web: http://www.szsjelka.sk/

Materská škola

Adresa: ul. Mierová; Jelka
Telefón: 031/7876 159
Web: http://www.ms-ovoda-jelka.eu/
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU