Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI » DHZ Jelka
printer  vytlačiť  

Dobrovoľný hasičský zbor  - DHZ JelkaPredseda
- štatutárny zástupca DHZ, ktorý zastupuje DHZ a koná v jeho mene
MA. Attila Szüllő

Podpredseda – veliteľ
- zodpovedá za akcieschopnosť hasičského zboru a pripravenosť hasičskej techniky,
Tibor Varga

Podpredseda - prevencie
- zodpovedný za plnenie úloh výcvikového roku v oblasti protipožiarnej prevencii,
Mráz Pavol ml.

Tajomník
- vedie protokol došlej a odoslanej pošty, vybavuje korešpondenciu DHZ, o čom informuje predsedu DHZ, vedie kroniku DHZ, pokiaľ DHZ nemá povereného člena na jej vedenie
Dionýz Szabó

Pokladník

- spravuje finančné prostriedky a evidenciu majetku DHZ
Pavol Mráz st.

Organizačný referent

– zodpovedá za organizovanie členov na brigádnické práce pri výstavbe a oprave hasičskej zbrojnice, vodných zdrojov, získavanie dobrovoľných darcov krvi, zber odpadových surovín a pod., a za získavanie nových členov DHZ,
neobsadené

Referent mládeže

- venuje starostlivosť rozvoju práce s mládežou v DHZ, plneniu podielu DHZ na výchove mladej generácie na základe uznesení orgánov DPO SR
Ravaszová Beáta, Ravasz Ervin, Csaba Kvarda

Strojník

- zabezpečuje údržbu hasičskej techniky a sledovanie vykonávania opráv hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, resp. za organizovanie údržby hasičskej zbrojnice
Tibor Varga, Pavol Mráz st., Ladislav Süll, Jozef Rémai st., Mráz Igor


Fotogaléria
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU