Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Obecný úrad v Jelke upozorňuje občanov na povinnosť podania daňových priznaní k dani z nehnuteľností


Vážení obyvatelia. Často sa stretávame s prípadmi, že obyvatelia, ktorí buď predali, kúpili či dedili nehnuteľnosti v katastri našej obce zabudli podať k 31.1. nasledujúceho roku daňové priznania. Preto si vám dovoľujeme túto povinnosť touto cestou pripomenúť.


Ako to vlastne je?

Povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti nastáva u každého daňovníka, u ktorého v priebehu roku 2019 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane.

Podanie tohto daňového priznania je potrebné najneskôr do 31. januára 2020 na obecnom úrade v Jelke.


O AKÉ ZMENY VO VLASTNÍCTVE NEHNUTEĽNOSTÍ IDE?

 • Predaj nehnuteľnosti - Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

 • Kúpa nehnuteľnosti - Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.
 •  
 • Dedičstvo - Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
 •  
 • Darovanie - Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 •  
 • Stavebný pozemok -Predložiť právoplatné stavebné povolenie.
 •  
 • Kolaudácia stavby - Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.
 •  
 • Odstránenie stavby - Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom.
 •  
 • Zmena užívania stavby - Predložiť doklad o zmene užívania stavby.
 •  
 • Zmena charakteru pozemku
 •  
 • Dražba - Predložiť osvedčenie o priebehu dražby

- novinky e-mailom