Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Odpadové hospodárstvo obce Jelka v roku 2020Vážení občania,

v roku 2019 sme zaviedli niekoľko opatrení na stabilizovanie odpadového hospodárstva v našej obci.

Vďaka zavedeniu týchto nových opatrení, sa nám podarilo znížiť množstvo odvezeného komunálneho odpadu z obce o viac ako 300 ton/rok.
Najväčšiu zásluhu na tejto úspore malo opatrenie zákazu vstupu na zberný dvor všetkým občanom, ktorí nemajú zaplatené poplatky za komunálne odpady a povinnosť privezený netriedený komunálny odpad odovzávať výhradne v označených AVE vreciach. Zastavili sme tým neplatičov, obyvateľov cudzích obcí a miest, ako aj niektorých "podnikateľov",ktorí k nám zadarmo vozili odpady a pritom z toho profitovali.

Podarilo sa nám úspešne zaviesť vrecový zber vytriedených plastov a papiera, pričom sme obyvateľov príliž nezaťažili triedením do mnohých vriec, nakoľko do vreca s plastmi sme umožnili ukladať aj polystyrén, plechovky, kovy a VKM (TETRAPAK). Okrem klasického papiera je možné vykladať pred domovy aj previazaný kartónový papier. Množstvo vyložených plastov a papiera sme nijako neobmedzovali.

Tešíme sa, že väčšina obyvateľov prijala tieto zmeny pozitívne a prax ukázala, že triedenie odpadov si veľká väčšina obyvateľov rýchlo osvojila.

Za odvoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu, teda za plasty, papier, sklo, kovy, textil, biologicky rozložiteľný odpad, VKM, elektroodpad atď. neplatíme. Čím viac odpadu vytriedime, tým lepšie.

Napriek našej spoločnej snahe a zvýšenému triedeniu odpadov bolo potrebné na rok 2020 zvýšiť poplatky za komunálne odpady na 27,50€/osoba nakoľko sa nám zvýšili aj náklady na zabezpečenie tejto služby.Prečo je tomu tak?


1. Ceny služieb za odvoz a likvidáciu odpadov rastú každým rokom približne o 10%. (Zvyšovanie platov, zvýšenie cien pohonných hmôt atď.)

2. Ambiciózna politika štátu v oblasti separácie má za následok zvýšenie nákladov.

Slovenská republika naplánovala, že do roku 2021 by mali obce vyselektovať viac ako 60% svojho odpadu.
Motiváciou k triedeniu má byť politika penalizácie. To znamená, že systém je nastavený tak, že okrem samotných platieb zberovej spoločnosti (za zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku), platí obec štátu zvlášť aj poplatok za skládkovanie. Zjednodušene to môžeme nazvať tak, že je to akási pokuta zo strany štátu za každú tonu vyvezeného odpadu na skládku. Výška poplatku sa odvíja od miery separovania v predošlom kalendárnom roku.


Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu Sadzba za príslušný rok v eurách. t-1  
    2019 2020 2021
1 <10% 17 26 33
2 10-20% 12 24 30
3 20-30% 10 22 27
4 30-40% 8 13 22
5 40-50% 7 12 18
6 50-60% 7 11 15
7 >60% 7 8 11


Miera vytriedenia odpadov v našej obci za rok 2018 bola 30,3%
Miera vytriedenia odpadov za rok 2019 nie je dnes ešte známa, ale bude vyššia ako za rok 2018.

3. Stav svetového trhu s odpadmi

Napriek triedeniu a snahe občanov je trh presýtený vyseparovanými odpadmi a nie je o druhotnú surovinu dostatočný záujem. Takže vlastne odpad nikto nechce.

4. Štát nechce otvárať nové skládky a tie súčasné už nemajú dosť kapacít

Za krátku dobu, nebude kam vyvážať komunálny odpad - nebudú skládky. Čím bude menej kapacít na skládkovanie, tým bude vyššia cena za tonu odvezeného odpadu. Je to proste obchod!

Tieto 4 faktory tu budú vždy a bohužiaľ celoeurópsky trend je taký, že náklady na odpadové hospodárstvo budú s vysokou pravdepodobnosťou iba rásť. Jedinú vec, ktorú dokážeme ako občania ovplyvniť je miera rastu nákladov obce a to poctivým triedením odpadov.Vrecový zber vytriedených plastov a papiera spred vašich domácností

 

Každá domácnosť, ktorá uhradila poplatok za vývoz komunálneho odpadu obdrží na obecnom úrade 24 kusov 120 litrových priesvitných vriec na obdobie 12-tich mesiacov. Na každý mesiac 2 vrecia. Jedno na vytriedené plasty a druhé na vytriedený papier. Raz za mesiac, podľa zverejneného harmonogramu zberov, domácnosť vyloží uzavreté vrecia pred bránu a náš zmluvný partner tieto vrecia po kontrole správneho triedenia odvezie.

Ak sa domácnosti nazbiera viac plastov alebo papiera, môže vyložiť aj viac takýcto vriec. Budú aj tie odvezené. Ak minie domácnosť priesvitné vrecia skôr ako za 12 mesiacov, môže si nové zakúpiť na obecnom úrade za nákupnú cenu obce. 


Harmonogram vrecového zberu plastov a papiera od domácností pre rok 2020:


9.1. , 6.2., 5.3., 2.4., 30.4., 28.5.,  25.6., 23.7., 20.8., 17.9., 15.10., 12.11., 10.12.
Čo môžete vložiť do vreca na plasty?


Stlačené plastové PET fľaše a plastové fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie, kelímky od jogurtov (bez zvyškov potravín), plastové hračky a rôzne plastové predmety a aj polystyrén. Do týchto vriec môžete vkladať aj TETRAPAK (krabice od trvanlivého mlieka, ďžúsov a pod.) ako aj hliníkové plechovky od piva a sladených nápojov a malé kovy, hliníkové viečka z jogurtov a podbne.

Upozorňujeme, že všetky fľaše a nádoby musia byť zbavené vzduchu - teda STLAČENÉ! Plasty taktiež nesmú byť znečistené potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.

POZOR!
Zberová spoločnosť vrecia s nestlačenými fľašami alebo s obsahom, ktorý do daných vriec nepatrí neodvezie!


Čo môžete vložiť do vreca na papier?


Noviny, časopisy, papierové a kartónové obaly, papierové vrecia, krabice.
Papier nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.

Ak sa vám nazbiera viac plastov alebo papiera ako na jedno vrece za mesiac, môžete naplniť aj viac vriec. Takéto vrecia naviac si môžete zaobstarať na obecnom úrade. Aj viac správne naplnených vriec vám bude odvezených.

Ak máte viac kartónu, zviažte ho a dajte vedľa vreca.


2. Podmienky zberu a vývozu zmesového komunálneho odpadu (klasické smetné nádoby)


Každá domácnosť, ktorá chce, aby jej bol zmesový komunálny odpad odvezený, musí mať smetnú nádobu (kuka nádobu) označenú nálepkou. Túto nálepku obdrží občan na obecnom úrade po preukázaní sa dokladom o zaplatení poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Smetná nádoba, ktorá nebude označená nálepkou, nebude vyvezená! Je v záujme obyvateľov mať zaplatené poplatky čím skôr. Nálepka obsahuje údaje o obci, rok - na ktorý je poplatok zaplatený a identifikačné číslo nádoby, ktoré je evidované na obecnom úrade pre prípad krádeže nálepky alebo smetnej nádoby. Nálepka je neprenosná a patrí domácnosti, na ktorú je evidovaná. Každá nálepka je platná iba na nádobu do objemu 120 litrov. Ak domácnosť používa 240 litrovú smetnú nádobu, musí na nádobu nalepiť 2 nálepky. 120 litrová smetná nádoba je určená pre domácnosť s maximálne 4-mi platiacimi obyvateľmi.

Domácnostiam, ktorým nestačí objem ich smetnej nádoby, budú mať možnosť si na obecnom úrade zakúpiť špeciálne označené 120 litrové vrecia za poplatok 1,60€ za jedno vrece. Takéto naplnené a zaviazané vrece môžu vyložiť v čase zberu zmiešaného komunálneho odpadu vedľa smetnej nádoby a bude im zberovou spoločnosťou odvezené. Iné (vlastné) vrecia alebo iný zmesový komunálny odpad nad objem smetnej nádoby zberová spoločnosť neodvezie!3. Podmienky využívania obecného zberného miesta vytriedených zložiek komunálneho odpadu (medzi obyvateľmi často označované ako smetisko za cintorínom).


Najdôležitejšou informáciou je, že miesto známe ako smetisko, nie je smetiskom, ale zberným miestom vytriedených zložiek komunálneho odpadu!

Pravidlá zberného miesta:Každý občan, ktorý chce odovzdať odpad na zbernom mieste, musí mať v prvom rade uhradený poplatok za vývoz komunálneho odpadu v našej obci za aktuálny rok.

V areáli zberného miesta sa môžu zdržovať výhradne obyvatelia, ktorí prišli odovzdať vopred vytriedené zložky komunálneho odpadu (plasty, papier, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad) a poverení zamestnanci obce Jelka. Iné osoby majú prísny zákaz pohybu na zbernom mieste.

Občania sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov obce, ktorí pracujú na zmbernom mieste.

Na zbernom mieste je možné odovzdať iba vopred vytriedené nasledovné zložky komunálneho odpadu, a to osobitne:

Papier
 • noviny, časopisy, papierové obaly, vrecia (kartóny a kartónový papier je zbieraný spred domovov počas vrecového zberu )
 • nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.
 •  
Kompozitné obaly - Tetrapaky
 • viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod.
 •  
Sklo
 • sklené fľaše biele aj farebné bez uzáverov z kovu, plastu a pod., poháre, sklo z okenných tabúľ, iné sklené obaly
 • nepatria sem taniere, porcelán, zrkadlá, lepené sklá, sklá z monitorov a obrazoviek, sklenené obaly s obsahom
 • nebezpečných látok
 •  
Plasty
 • fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciach
 • fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie,
 • penový polystyrén
 • plasty nesmú byť znečistené potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.
 •  
Kovy
 • kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby z pást, kovové súčiastky, drôty, káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové a kovové viečka a obaly, klince, sponky, kľúče, zámky, konzervy z kompótov a iných potravín (vypláchnuté bez zvyškov), plechovky z nápojov (vypláchnuté), oceľové plechovky a pod.
 • kovy bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
 •  
Drobný stavebný odpad
 • množstvo bez obmedzenia za poplatok 0,050 €/ kg; v súlade s § 32 Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka
 • za drobný stavebný odpad sa považuje najmä: betón cementový, dechtová lepenka, dlaždice a obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, odpadová dechtová lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť – zmes, strešné krytiny – cementové, strešné krytiny – pálené, tehlová drvina, tehly odľahčené, tehly plné, tvárnice plné betónové, tvárnice pórobetónové, tvárnice škvarobetónové, umakart, výkopová zemina
 • Drobný stavebný odpad odporúčame odviesť na skládku stavebného odpadu na konci Vŕbovej ulice v Jelke, ktorú prevádzkuje spoločnosť Ekocenter s.r.o., v ktorej majú občania obce Jelka 50%-tnú zľavu. Je to oveľa lacnejšie, ako odložiť stavebný odpad na zbernom mieste.

   
Biologicky rozložiteľný odpad
 • biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre, lístie...)

 Na zbernom mieste je možné odovzdať zmiešaný komunálny odpad, ale výlučne v čiernych AVE-vreciach (klasické zmiešané smeti)! Tie Vám odvezie zberová spoločnosť len od domov (po zaplatení poplatku za komunálny odpad).

UPOZORNENIE: Prosíme všetkých občanov, aby dodržiavali vyššie uvedené pravidlá. Mnohé miesta v obci vrátane zberného miesta sú aktívne sledované obecným kamerovým systémom a nasnímané dôkazy môžu a budú použité pri postihovaní nezodpovedných občanov porušujúcich zákony a VZN obce o odpadoch.4. Dôsledne uplatňujeme platné pravidlá ohľadom ukladania odpadovOd 1.1.2016 je možné za uloženie odpadu na inom mieste než na mieste na to určenom obcou podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona uložiť pokutu do výšky 1 500,00 €. Ak budú náklady na odstránenie nezákonne uloženého odpadu presahovať výšku 266,00 €, vinník sa dopúšťa trestného činu.

Miesta určené obcou na ukladanie odpadov na území obce Jelka:

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
zber od domácností (každý druhý týždeň)
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD v čiernych AVE vreciach zber od domácností alebo na zbernom mieste
PLASTY vrecový zber z domácností (1 x mesačne) a zberné miesto za cintorínom
PAPIER vrecový zber z domácností (1 x mesačne) a zberné miesto za cintorínom
SKLO 1300L nádoby rozmiestnené v obci a zberné miesto za cintorínom
KOVY zberné miesto za cintorínom a medzi plasty v rámci
vrecového zberu z domácností (1 x mesačne)
VKM - TETRAPAK  (krabice od trvanlivého mlieka a džúsov) zberné miesto za cintorínom
a medzi plasty v rámci vrecového zberu z domácností (1 x mesačne)
POUŽITÝ OLEJ použité oleje z kuchyne - zberné miesto za cintorínom
TEXTIL a OBLEČENIE zberné miesto za cintorínom
OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY všetky pneuservisy a distribútori pneumatík v obci a zberné miesto za cintorínom
Elektroodpad zberné miesto za cintorínom


Na všetky ostatné miesta v obci sa vzťahuje prísny zákaz ukladania akýchkoľvek odpadov!


Žiadame obyvateľov, aby pri nakladaní s vlastným odpadom konali zodpovedne a uvážlivo. Obec bude pristupovať ku všetkým občanom rovnako a v prípade zistenia ukladania odpadov na inom mieste než na mieste určenom obcou bude postupovať v zmysle platnej legislatívy a platných VZN obce.
- novinky e-mailom