Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Zmeny v odpadovom hospodárstve obce JelkaVážení občania,

Zverejňujeme dôležité informácie ohľadom nastávajúcich zmien v oblasti odpadového hospodárstva v našej obci.

Na základe štatistických údajov z minulých rokov môžeme skonštatovať, že my - obyvatelia našej obce produkujeme nadmerné množstvo komunálneho odpadu. Táto nadprodukcia odpadu negatívne vplýva na rozpočet obce a výška nákladov na vývoz odpadov je podstatne vyššia, ako vyzbierané poplatky od obyvateľov a podnikateľov v obci. Obec má ale hospodáriť tak, aby všetky náklady premietla do poplatkov za vývoz komunálneho odpadu. V praxi to znamená to, že koľko odpadu je v obci vyprodukované, toľko musia obyvatelia aj zaplatiť.

Od budúceho roku budeme tento systém uplatňovať a ak budeme aj tento rok produkovať tak veľa zmesového komunálneho odpadu ako po tie minulé, tak poplatok za komunálny odpad na osobu v roku 2020 bude podstatne vyšší.

Výšku poplatku vieme všetci ovplyvniť a to triedením. Za odvoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu, teda za plasty, papier, sklo, kovy, textil, biologicky rozložiteľný odpad, VKM, elektroodpad atď. neplatíme. Čím viac odpadu vytriedime, tým lepšie.

Legislatíva Slovenskej republiky je nastavená tak, že ak obec nedostatočne triedi, tak okrem samotných nákladov za zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku platí obec štátu zvlášť aj vysoký poplatok za uloženie odpadu na skládku. Zjednodušene to môžeme nazvať tak, že je to akási pokuta zo strany štátu pre tie obce, ktorých obyvatelia netriedia odpad dostatočne. Pre nás všetkých to znamená, že ak neznížime produkciu zmesového komunálneho odpadu a to hlavne triedením odpadu, tak reálne hrozí, že podľa našich predbežných prepočtov nám  budúci rok stúpne poplatok za odvoz komunálneho odpadu na jedného občana zo súčasných 19,30€ na približne 34€ za rok. Podľa našich prepočtov, môže u nás v roku 2021 tento poplatok pri nedostatočnom triedení stúpnuť na sumu okolo 70€ na osobu na rok.


Efektívnym triedením tento nárast poplatku dokážeme minimalizovať. Z tohto dôvodu vedenie obce pristúpilo k zmenám a zavádzame upravený systém odpadového hospodárstva v našej obci.

O čo vlastne ide? 


Ide o niekoľko opatrení, ktoré majú nám, obyvateľom našej obce uľahčiť život, umožniť efektívne a ľahko triediť odpad a súčasne ušetriť za poplatky za vývoz komunálneho odpadu v budúcich rokoch.

Čo sa mení?


1. Zavádzame vrecový zber vytriedených plastov a papiera spred vašeich domácností

 

Každá domácnosť, ktorá uhradila poplatok za vývoz komunálneho odpadu obdrží na obecnom úrade 24 kusov 120 litrových priesvitných vriec na obdobie 12-tich mesiacov. Na každý mesiac 2 vrecia. Jedno na vytriedené plasty a druhé na vytriedený papier. Raz za mesiac, podľa zverejneného harmonogramu zberov, domácnosť vyloží uzavreté vrecia pred bránu a náš zmluvný partner tieto vrecia po kontrole správneho triedenia odvezie.

Ak sa domácnosti nazbiera viac plastov alebo papiera, môže vyložiť aj viac takýcto vriec. Budú aj tie odvezené. Ak minie domácnosť priesvitné vrecia skôr ako za 12 mesiacov, môže si nové zakúpiť na obecnom úrade za nákupnú cenu obce. 


Harmonogram vrecového zberu plastov a papiera od domácností pre rok 2019:


30.5. , 27.6., 25.7., 22.8., 19.9., 17.10., 14.11., 12.12.
Čo môžete vložiť do vreca na plasty?


Stlačené plastové PET fľaše a plastové fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie, kelímky od jogurtov (bez zvyškov potravín), plastové hračky a rôzne plastové predmety a aj polystyrén. Do týchto vriec môžete vkladať aj TETRAPAK (krabice od trvanlivého mlieka, ďžúsov a pod.) ako aj hliníkové plechovky od piva a sladených nápojov.

Upozorňujeme, že všetky fľaše a nádoby musia byť zbavené vzduchu - teda STLAČENÉ! Plasty taktiež nesmú byť znečistené potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.

POZOR!
Zberová spoločnosť vrecia s nestlačenými fľašami alebo s obsahom, ktorý do daných vriec nepatrí neodvezie!


Čo môžete vložiť do vreca na papier?


Noviny, časopisy, papierové a kartónové obaly, papierové vrecia, krabice.
Papier nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.

Ak sa vám nazbiera viac plastov alebo papiera ako na jedno vrece za mesiac, môžete naplniť aj viac vriec. Takéto vrecia naviac si môžete zaobstarať na obecnom úrade. Aj viac správne naplnených vriec vám bude odvezených.UPOZORNENIE: 1300 litrové kontajnery na plasty rozložené po obci budú v najbližších týždňoch odstránené. Už nebude možné na tieto miesta odložiť žiadne plasty. Odloženie akéhokoľvek odpadu na týchto miestach sa bude považovať za nelegálne a obec bude znečisťovateľov postihovať v zmysle zákona o odpadoch!2. Upravujeme podmienky zberu a vývozu zmesového komunálneho odpadu (klasické smetné nádoby)


Každá domácnosť, ktorá chce, aby jej bol zmesový komunálny odpad odvezený, musí mať smetnú nádobu (kuka nádobu) označenú nálepkou. Túto nálepku obdrží občan na obecnom úrade po preukázaní sa dokladom o zaplatení poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Smetná nádoba, ktorá nebude označená nálepkou, nebude vyvezená! Je v záujme obyvateľov mať zaplatené poplatky čím skôr. Nálepka obsahuje údaje o obci, rok - na ktorý je poplatok zaplatený a identifikačné číslo nádoby, ktoré je evidované na obecnom úrade pre prípad krádeže nálepky alebo smetnej nádoby. Nálepka je neprenosná a patrí domácnosti, na ktorú je evidovaná. Každá nálepka je platná iba na nádobu do objemu 120 litrov. Ak domácnosť používa 240 litrovú smetnú nádobu, musí na nádobu nalepiť 2 nálepky. 120 litrová smetná nádoba je určená pre domácnosť s maximálne 4-mi platiacimi obyvateľmi.

Domácnostiam, ktorým nestačí objem ich smetnej nádoby, budú mať možnosť si na obecnom úrade zakúpiť špeciálne označené 120 litrové vrecia za poplatok 1,54€ za jedno vrece. Takéto naplnené a zaviazané vrece môžu vyložiť v čase zberu zmiešaného komunálneho odpadu vedľa smetnej nádoby a bude im zberovou spoločnosťou odvezené. Iné (vlastné) vrecia alebo iný zmesový komunálny odpad nad objem smetnej nádoby zberová spoločnosť neodvezie!

Na zaplatenie poplatkov za komunálny odpad a na nalepenie nálepiek na smetné nádoby obec vyhradí prechodné obdobie - do konca mája. Preto nemusíte mať obavy, že vám v najbližšom období  zberová spoločnosť neoznačené smetné nádoby nevyprázdni.3. Upravujeme podmienky využívania obecného zberného miesta vytriedených zložiek komunálneho odpadu (medzi obyvteľmi často označované ako smetisko).


Najdôležitejšou informáciou je, že miesto známe ako smetisko, nie je smetiskom, ale zberným miestom vytriedených zložiek komunálneho odpadu!

Pravidlá zberného miesta:


Každý občan, ktorý chce odovzdať odpad na zbernom mieste, musí mať v prvom rade uhradený poplatok za vývoz komunálneho odpadu v našej obci za aktuálny rok.

V areáli zberného miesta sa môžu zdržovať výhradne obyvatelia, ktorí prišli odovzdať vopred vytriedené zložky komunálneho odpadu (plasty, papier, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad) a poverení zamestnanci obce Jelka. Iné osoby majú prísny zákaz pohybu na zbernom mieste.

Občania sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov obce, ktorí pracujú na zmbernom mieste.

Na zbernom mieste je možné odovzdať iba vopred vytriedené nasledovné zložky komunálneho odpadu, a to osobitne:

Papier
 • noviny, časopisy, papierové a kartónové obaly, vrecia, krabice
 • nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.
 •  
Kompozitné obaly - Tetrapaky
 • viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod.
 •  
Sklo
 • sklené fľaše biele aj farebné bez uzáverov z kovu, plastu a pod., poháre, sklo z okenných tabúľ, iné sklené obaly
 • nepatria sem taniere, porcelán, zrkadlá, lepené sklá, sklá z monitorov a obrazoviek, sklenené obaly s obsahom
 • nebezpečných látok
 •  
Plasty
 • fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciach
 • fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie,
 • penový polystyrén
 • plasty nesmú byť znečistené potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.
 •  
Kovy
 • kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby z pást, kovové súčiastky, drôty, káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové a kovové viečka a obaly, klince, sponky, kľúče, zámky, konzervy z kompótov a iných potravín (vypláchnuté bez zvyškov), plechovky z nápojov (vypláchnuté), oceľové plechovky a pod.
 • kovy bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
 •  
Drobný stavebný odpad
 • množstvo bez obmedzenia za poplatok 0,050 €/ kg; v súlade s § 32 Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka
 • za drobný stavebný odpad sa považuje najmä: betón cementový, dechtová lepenka, dlaždice a obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, odpadová dechtová lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť – zmes, strešné krytiny – cementové, strešné krytiny – pálené, tehlová drvina, tehly odľahčené, tehly plné, tvárnice plné betónové, tvárnice pórobetónové, tvárnice škvarobetónové, umakart, výkopová zemina
 • Drobný stavebný odpad odporúčame odviesť na skládku stavebného odpadu na konci Vŕbovej ulice v Jelke, ktorú prevádzkuje spoločnosť Ekocenter s.r.o., v ktorej majú občania obce Jelka 50%-tnú zľavu. Je to oveľa lacnejšie, ako odložiť stavebný odpad na zbernom mieste.

   
Biologicky rozložiteľný odpad
 • biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre, lístie...)

 Na zbernom mieste je možné odovzdať zmiešaný komunálny odpad, ale výlučne v čiernych AVE-vreciach (klasické zmiešané smeti)! Tie Vám odvezie zberová spoločnosť len od domov (po zaplatení poplatku za komunálny odpad).

UPOZORNENIE: Prosíme všetkých občanov, aby dodržiavali vyššie uvedené pravidlá. Mnohé miesta v obci vrátane zberného miesta sú aktívne sledované obecným kamerovým systémom a nasnímané dôkazy môžu a budú použité pri postihovaní nezodpovedných občanov porušujúcich zákony a VZN obce o odpadoch.4. Dôsledne uplatňujeme platné pravidlá ohľadom ukladania odpadovOd 1.1.2016 je možné za uloženie odpadu na inom mieste než na mieste na to určenom obcou podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona uložiť pokutu do výšky 1 500,00 €. Ak budú náklady na odstránenie nezákonne uloženého odpadu presahovať výšku 266,00 €, vinník sa dopúšťa trestného činu.

Miesta určené obcou na ukladanie odpadov na území obce Jelka:
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD - zber od domácností (každý druhý týždeň)
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD - v čiernych AVE vreciach na zbernom mieste
PLASTY - vrecový zber z domácností (1 x mesačne) a zberné miesto za cintorínom
PAPIER - vrecový zber z domácností (1 x mesačne) a zberné miesto za cintorínom
SKLO - 1300L nádoby rozmiestnené v obci a zberné miesto za cintorínom
KOVY - dvor obecného úradu a zberné miesto za cintorínom
VKM - TETRAPAK  (krabice od trvanlivého mlieka a džúsov) - dvor obecného úradu a zberné miesto za cintorínom
POUŽITÝ OLEJ - použité oleje z kuchyne - dvor obecného úradu
TEXTIL a OBLEČENIE - dvor obecného úradu
OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY - všetky pneuservisy a distribútori pneumatík v obci a zberné miesto za cintorínom
Elektroodpad - dvor obecného úradu - po vyhlásení zberu, zvyčajne 2x ročne

Na všetky ostatné miesta v obci sa vzťahuje prísny zákaz ukladania akýchkoľvek odpadov!


Žiadame obyvateľov, aby pri nakladaní s vlastným odpadom konali zodpovedne a uvážlivo. Obec bude pristupovať ku všetkým občanom rovnako a v prípade zistenia ukladania odpadov na inom mieste než na mieste určenom obcou bude postupovať v zmysle platnej legislatívy a platných VZN obce.
- novinky e-mailom