Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu22.05.2018


Miestne oznamy: 22.05.2018

1/
Obecný úrad upozorňuje občanov, že kontajnery na zber triedeného odpadu, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách, slúžia iba na zber určitého odpadu – t.j. na zber skla, PET fliaš a šatstva. Uložiť odpady iného druhu do uvedených kontajnerov alebo vedľa nich je prísne zakázané! Nápojové kartóny Tetra Pak a hliníkové plechovky od nápojov patria do kontajnerov na zber PET fliaš.
Takisto je prísne zakázané uložiť odpady resp. zriaďovať odpadové skládky na verejných priestranstvách, v intraviláne a v extraviláne obce!
Netriedené komunálne odpady patria do plastových nádob na zber odpadov z domácnosti alebo je ich možné vynášať do zberného dvora, ktorý sa nachádza za miestnym cintorínom. Zberný dvor odpadov je otvorený v stredu, v piatok a v sobotu a je k dispozícii iba obyvateľom obce Jelka.
Chráňme čistotu našej obce, chráňme životné prostredie!

2/
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante oznamuje obyvateľom, že odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 17.05.2018.

3/
Kamenárstvo – Laco, so sídlom Nový Život 454 oznamuje obyvateľom, že dnes do 11.00 pri dome smútku v cintoríne na ulici Kostolnej prijíma objednávky na pomníky z prírodného kameňa a terazzo, na brúsenie pomníkov, rekonštrukcie hrobov, sekanie a obnovu písma a poskytuje bezplatné poradenstvo. Objednávky berú bez peňažnej záruky a objednávateľom ponukajú 20 %-nú zľavu.21.05.2018


Miestne oznamy: 21.05.2018

1/
Obecný úrad upozorňuje občanov, že kontajnery na zber triedeného odpadu, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách, slúžia iba na zber určitého odpadu – t.j. na zber skla, PET fliaš a šatstva. Uložiť odpady iného druhu do uvedených kontajnerov alebo vedľa nich je prísne zakázané! Nápojové kartóny Tetra Pak a hliníkové plechovky od nápojov patria do kontajnerov na zber PET fliaš.
Takisto je prísne zakázané uložiť odpady resp. zriaďovať odpadové skládky na verejných priestranstvách, v intraviláne a v extraviláne obce!
Netriedené komunálne odpady patria do plastových nádob na zber odpadov z domácnosti alebo je ich možné vynášať do zberného dvora, ktorý sa nachádza za miestnym cintorínom. Zberný dvor odpadov je otvorený v stredu, v piatok a v sobotu a je k dispozícii iba obyvateľom obce Jelka.
Chráňme čistotu našej obce, chráňme životné prostredie!


Smútočný oznam:

1/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 67 rokov nás opustil Pavol Bohony. Rozlúčka so zosnulým sa začína dňa 22. mája 2018 o 14.30 hodine v Senci, v dome smútku na Bratislavskej ceste. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

2/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 61 rokov nás opustila Jarmila Ötvösová rod. Andrásiová. Rozlúčka so zosnulou sa začína dnes, dňa 21. mája 2018 o 16.00 hodine vo Veľkých Úľanoch, v cintoríne. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


18.05.2018


Miestne oznamy: 18.05.2018
1/
Obecný úrad upozorňuje občanov, že kontajnery na zber triedeného odpadu, ktoré sú
umiestnené na verejných priestranstvách, slúžia iba na zber určitého odpadu – t.j. na zber skla,
PET fliaš a šatstva. Uložiť odpady iného druhu do uvedených kontajnerov alebo vedľa nich je
prísne zakázané!
Takisto je prísne zakázané uložiť odpady resp. zriaďovať odpadové skládky na verejných
priestranstvách, v intraviláne a v extraviláne obce!
Netriedené komunálne odpady patria do plastových nádob na zber odpadov z domácnosti
alebo je ich možné vynášať do zberného dvora, ktorý sa nachádza za miestnym cintorínom.
Zberný dvor odpadov je otvorený v stredu, v piatok a v sobotu a je k dispozícii iba
obyvateľom obce Jelka.
Chráňme čistotu našej obce, chráňme životné prostredie!
2/
Organizácia rybárov v Jelke srdečne pozýva obyvateľov na 5.ročník rybárskych pretekov pre
deti a mládež o Pohár starostu Obce Jelka, ktoré sa uskutočnia dňa 19.05.2018, v sobotu na
jazere pri ranči u Paľa, nasledovných súťažných kategóriách:
– mládež od 15 do 17 rokov
– deti od 11 do 14 rokov
- deti do 10 rokov.
3/
Kristián Sebők, bytom Veľlké Úľany oznamuje obyvateľom, že ponúka drevo zo starého
domu za rozobratie a odvoz. Bližšie informácie sú dostupné na tel. č. 0918 628 337.
4/
Lotos Lake srdečne pozýva záujemcov na amatérsku súťaž siláčok a silákov. Súťaž sa
uskutoční v rôznych ženských a mužských kategóriách dňa 19.5.2018 od 16.00 hod. v areáli
rybníka Lotos Lake, Bagrová, Veľké Úľany. Hlavným rozhodcom bude Fratišek Őszi,
najsilnejší muž Európy roku 2003. Pre divákov je pripravený mas wrestling a skander.. Viac
informácie sú na facebook stránke Lotos Lake.
Zároveň oznamujú, že predajňa plotov a oplotenia firmy V.M.Mobile s.r.o. na Bagrovej ulici
v areáli Lotos Lake vo Veľkých Úľanoch. Predajňa je otvorená denne od 7.00 do 15.30 hod.
a v sobotu od 7.00 do 12.00 hodiny.
5/
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom
v územnom obvode okresu Galanta od 10.05.2018 o 10:00 hod. do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.
Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa z a k a z u j e :
- vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom

vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
- vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo
zneužiť linku tiesňového volania.
6/
Alžbeta Halajová, Jelka, Nová cesta 714. oznamuje, že v sobotu, dňa 19.05.2018 od 8.00 do
10.30 hod. bude predávať jablká a hrušky.

Smútočný oznam:
1/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 83 rokov nás opustil Ladislav Pšenica.
Pohreb zosnulého sa začína so svätou omšou dňa 19. mája 2018 o 10.00 hodine
v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou
vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.
2/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 67 rokov nás opustil Pavol Bohony.
Rozlúčka so zosnulým sa začína dňa 22. mája 2018 o 14.30 hodine v Senci, v dome smútku
na Bratislavskej ceste. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú
úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


17.05.2018


Miestne oznamy: 17.05.2018

1/
Starosta obce Jelka, Ing. Imre Farkas týmto zvoláva 2. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jelke na deň 17.05.2018 /štvrtok/ na 18.00 hod. do budovy kultúrneho domu v Jelke.

2/
Oznamujeme obyvateľom, že počas dnešného dňa prebieha oprava verejného rozhlasu. Aby mohli zistiť chybovosť vedenia a reproduktorov, je potrebné, aby rozhlas bol v prevádzke. Ďakujeme za pochopenie.

3/
Detský lekár, MUDr. Valkár oznamuje obyvateľom, že v piatok, dňa 18.05.2018 nebude ordinovať. Zastupovať ho bude MUDr. Záhončíková v Mostovej.

4/
Obvodná lekárka, MUDr. Szakácsová oznamuje obyvateľom, že dnes, dňa 17. mája 2018 bude ordinovať od 8.00 do 12.00 hod. . V piatok, dňa 18. mája 2018 nebude ordinovať, zastupovať ju bude ambulancia vo Veľkých Úľanoch.

5/
Lotos Lake srdečne pozýva záujemcov na amatérsku súťaž siláčok a silákov. Súťaž sa uskutoční v rôznych ženských a mužských kategóriách dňa 19.5.2018 od 16.00 hod. v areáli rybníka Lotos Lake, Bagrová, Veľké Úľany. Hlavným rozhodcom bude Fratišek Őszi, najsilnejší muž Európy roku 2003. Pre divákov je pripravený mas wrestling a skander.. Viac informácie sú na facebook stránke Lotos Lake.
Zároveň oznamujú, že predajňa plotov a oplotenia firmy V.M.Mobile s.r.o. na Bagrovej ulici v areáli Lotos Lake vo Veľkých Úľanoch. Predajňa je otvorená denne od 7.00 do 15.30 hod. a v sobotu od 7.00 do 12.00 hodiny.

6/
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom
v územnom obvode okresu Galanta od 10.05.2018 o 10:00 hod. do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa z a k a z u j e :
• vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:
• fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
• vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo
zneužiť linku tiesňového volania.

Smútočný oznam:

1/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 84 rokov nás opustila Gabriela Szabová rod. Pósfaiová. Pohreb zosnulej sa začína so svätou omšou dňa 17. mája 2018 o 16.00 hodine v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

2/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 83 rokov nás opustil Ladislav Pšenica. Pohreb zosnulého sa začína so svätou omšou dňa 19. mája 2018 o 10.00 hodine v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.
16.05.2018


Miestne oznamy: 16.05.2018
1/
Starosta obce Jelka, Ing. Imre Farkas týmto zvoláva 2. plenárne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Jelke na deň 17.05.2018 /štvrtok/ na 18.00 hod. do budovy kultúrneho domu
v Jelke.
2/
Detský lekár, MUDr. Valkár oznamuje obyvateľom, že v piatok, dňa 18.05.2018 nebude
ordinovať. Zastupovať ho bude MUDr. Záhončíková v Mostovej.
3/
Lotos Lake srdečne pozýva záujemcov na amatérsku súťaž siláčok a silákov. Súťaž sa
uskutoční v rôznych ženských a mužských kategóriách dňa 19.5.2018 od 16.00 hod. v areáli
rybníka Lotos Lake, Bagrová, Veľké Úľany. Hlavným rozhodcom bude Fratišek Őszi,
najsilnejší muž Európy roku 2003. Pre divákov je pripravený mas wrestling a skander.. Viac
informácie sú na facebook stránke Lotos Lake.
Zároveň oznamujú, že predajňa plotov a oplotenia firmy V.M.Mobile s.r.o. na Bagrovej ulici
v areáli Lotos Lake vo Veľkých Úľanoch. Predajňa je otvorená denne od 7.00 do 15.30 hod.
a v sobotu od 7.00 do 12.00 hodiny.
4/
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom
v územnom obvode okresu Galanta od 10.05.2018 o 10:00 hod. do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.
Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa z a k a z u j e :
- vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
- vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo
zneužiť linku tiesňového volania.

Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 84 rokov nás opustila Gabriela
Szabová rod. Pósfaiová. Pohreb zosnulej sa začína so svätou omšou dňa 17. mája 2018
o 16.00 hodine v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti
touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

Ďalšie hlásenia: 16.05.2018
1/
Obvodná lekárka, MUDr. Szakácsová oznamuje obyvateľom, že zajtra, dňa 17. mája 2018
bude ordinovať od 8.00 do 12.00 hod. . V piatok, dňa 18. mája 2018 nebude ordinovať,
zastupovať ju bude ambulancia vo Veľkých Úľanoch.
2/
Kristián Sebők, bytom Veľlké Úľany oznamuje obyvateľom, že ponúka drevo zo starého
domu za rozobratie a odvoz. Bližšie informácie sú dostupné na tel. č. 0918 628 337.


15.05.2018


Miestne oznamy: 15.05.2018
1/
Starosta obce Jelka, Ing. Imre Farkas týmto zvoláva 2. plenárne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Jelke na deň 17.05.2018 /štvrtok/ na 17.00 hod. do budovy kultúrneho domu
v Jelke.
2/
Organizácia rybárov v Jelke Vás srdečne pozýva na 5.ročník rybárskych pretekov pre deti a
mládež o Pohár starostu Obce Jelka, ktoré sa uskutočnia dňa 19.05.2018, v sobotu na jazere
pri ranči u Paľa.
Súťažné kategórie:
1 – mládež od 15 do 17 rokov
2 – deti od 11 do 14 rokov
3 - deti do 10 rokov
Prihlášky prosíme odovzdať osobne v Potravinách Fresch alebo na telefónnom čísle: 0903
469 316 denne od 8.00 do 13.00 hodiny, najneskôr do 16.05.2018.
3/
Lotos Lake srdečne pozýva záujemcov na amatérsku súťaž siláčok a silákov. Súťaž sa
uskutoční v rôznych ženských a mužských kategóriách dňa 19.5.2018 od 16.00 hod. v areáli
rybníka Lotos Lake, Bagrová, Veľké Úľany. Hlavným rozhodcom bude Fratišek Őszi,
najsilnejší muž Európy roku 2003. Pre divákov je pripravený mas wrestling a skander.. Viac
informácie sú na facebook stránke Lotos Lake.
Zároveň oznamujú, že predajňa plotov a oplotenia firmy V.M.Mobile s.r.o. na Bagrovej ulici
v areáli Lotos Lake vo Veľkých Úľanoch. Predajňa je otvorená denne od 7.00 do 15.30 hod.
a v sobotu od 7.00 do 12.00 hodiny.
4/
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom
v územnom obvode okresu Galanta od 10.05.2018 o 10:00 hod. do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.
Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa z a k a z u j e :
- vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
- vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo
zneužiť linku tiesňového volania.

Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 71 rokov nás opustil Jozef Ravasz.
Pohreb zosnulého sa začína dňa 15. mája 2018 o 16.00 hodine v cintoríne. Obecný úrad a zbor
pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.

Ďalšie hlásenie: 15.5.2018
1/
Oznámenie o zmene začatia plenárneho zasadnutia:
Starosta obce Jelka, Ing. Imre Farkas týmto zvoláva 2. plenárne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Jelke na deň 17.05.2018 /štvrtok/ na 18.00 hod. do budovy kultúrneho domu
v Jelke.
Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 84 rokov nás opustila Gabiela Szabová
rod. Pósfaiová. Pohreb zosnulej sa začína so svätou omšou dňa 17. mája 2018 o 16.00 hodine
v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou
vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


14.05.2018


Miestne oznamy: 14.05.2018
1/
Starosta obce Jelka, Ing. Imre Farkas týmto zvoláva 2. plenárne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Jelke na deň 17.05.2018 /štvrtok/ na 17.00 hod. do budovy kultúrneho domu
v Jelke.
2/
Organizácia rybárov v Jelke Vás srdečne pozýva na 5.ročník rybárskych pretekov pre deti a
mládež o Pohár starostu Obce Jelka, ktoré sa uskutočnia dňa 19.05.2018, v sobotu na jazere
pri ranči u Paľa.
Súťažné kategórie:
1 – mládež od 15 do 17 rokov
2 – deti od 11 do 14 rokov
3 - deti do 10 rokov
Prihlášky prosíme odovzdať osobne v Potravinách Fresch alebo na telefónnom čísle: 0903
469 316 denne od 8.00 do 13.00 hodiny, najneskôr do 16.05.2018.
3/
Lotos Lake srdečne pozýva záujemcov na amatérsku súťaž siláčok a silákov. Súťaž sa
uskutoční v rôznych ženských a mužských kategóriách dňa 19.5.2018 od 16.00 hod. v areáli
rybníka Lotos Lake, Bagrová, Veľké Úľany. Hlavným rozhodcom bude Fratišek Őszi,
najsilnejší muž Európy roku 2003. Pre divákov je pripravený mas wrestling a skander.. Viac
informácie sú na facebook stránke Lotos Lake.
Zároveň oznamujú, že predajňa plotov a oplotenia firmy V.M.Mobile s.r.o. na Bagrovej ulici
v areáli Lotos Lake vo Veľkých Úľanoch. Predajňa je otvorená denne od 7.00 do 15.30 hod.
a v sobotu od 7.00 do 12.00 hodiny.
Smútočný oznam:
1/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 73 rokov nás opustil Vincent Morvai.
Pohrebný obrad sa začína dňa 14. mája 2018 o 14.00 hodine v cintoríne. Obecný úrad a zbor
pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.
2/
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 71 rokov nás opustil Jozef Ravasz.
Pohreb zosnulého sa začína dňa 15. mája 2018 o 16.00 hodine v cintoríne. Obecný úrad a zbor
pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.
- novinky e-mailom
OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" podľa §18 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickym a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Jelka - zmeny a doplnky č. 1" "Územný plán obce Jelka - zmeny a doplnky Č. 1" je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Jelke a taktiež na internetovej stránke obce www.jelka.sk

Projekty EÚ:

EU