Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu15.11.2019


Miestny oznam: 15.11.2019

VÝZVA SPOLOČNOSTI ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNA , a.s.
Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v termíne do 07.01.2020.

VÝZVA

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákpnov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07.01.2020.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu stromov a iných porastov vlastnkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 2512/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov, je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najneskôr do 31.11.2019 a zároveň predložiť návrh rozsahu a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavbu stromov a iných porastov na nehnuteľnosti a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.

Podmienky odstraňovania stromov a iných odpadov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a obmedzenia a povinnosti v ochrannom pásme energetických zariadení sú bližšie upravené v § 11 a § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v bode 16, 17 platného Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý je zverejnený na jej webovom sídle www.zdis.sk.

Pri odstraňovaní stromov a iných porastov je potrebné dbať na dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia (najmä zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2000 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi (najmä zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov) a príslušných technických noriem a arboristických štandardov. Ak je z dôvodu bezpečnosti vykonania odstraňovania a okliesňovania stromov a iných porastov v blízkosti energetických zariadení distribučnej sústavy potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je vlastník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., o vypnutia vedenia alebo manipuláciu na inom zariadení a o zaistenie odistenia pracoviska, a to najmenej 25 kalendárnych dní pred plánovaným odstraňovaním a okliesňovaním stromov a iných porastov, a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Presný termín prerušnia distribúcie elektriny je predmetom dohody medzi žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. .

Včasné správne odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy má zásadný vplyv na kvalitnú, bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriny aj pre Vaše odberné miesto. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Vám preto vopred ďakuje za spoluprácu.


14.11.2019


Miestne oznamy: 14.11.2019

1/
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.
Podrobné informácie sú na webovej stránke ocbce, www.jelka.sk a sú vyvesené aj na úradnej tabuli obecného úradu ( momentálne v podnikateľskom inkubátore).

2/
Imrich Boros, podnikateľ v oblasti výroby plastových predokenných roliet ponúka nasledovné služby:
- montáž, oprava a údržba vonkajších plastových roliet,
- montáž vnútorných žalúzií a sieťky,
- oprava plastových a drevených roliet,
- výmena ovládacej šnúry u plastových a drevených roliet,
- montáž samonavijákov,
- náhradné diely na žalúzie.
Pre dôchodcov a pri objednávke nových roliet je poskytnutá zľava. Číslo telefónu: 0903 833 507.

Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 79 rokov nás opustila Mária Némethová rod. Pósfaiová. Pohreb zosnulej sa začína so svätou omšou dňa 16. novembra 2019, v sobotu o 14.00 hod. v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.13.11.2019


Miestny oznam: 13.11.2019

Oznamujeme obyvateľom, že zber separovaného plastového a papierového odpadu od domácností bude zajtra, dňa 14. novembra 2019 od 6.00 hod. .


11.11.2019


Miestne oznamy: 11.11.2019

1/
Starosta obce Jelka, Ing. Gabriel Kiš týmto zvoláva 3. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 14.11.2019 /štvrtok/ o 18,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke.

2/
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom, že dňa 13. novembra 2019 v čase od 8.00 do 12.00 hod. nebude elektrický prúd na nasledovných odberných miestach:
- Veľká ulica č. 1/PR,
- Loka Pusova samota č. 987,
- Hlavná ulica č. 1237.


Smútočný oznam:
Vážení obyvatelia!
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 84 rokov nás opustila Rozália
Horváthová rod. Hervaiová. Pohreb zosnulej sa začína so svätou omšou dňa 13. novembra 2019, v stredu o 13.00 hod. v rímskokatolíckom kostole. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.


08.11.2019


Miestne oznamy: 8.11.2019

1/
Oznamujeme obyvateľom, že dnes o 12 hod. bude v obci skúška sirény.

2/
Oznamujeme obyvateľom, že dňa 9. novembra 2019, v sobotu od 11.00 do 14.00 hod. bude v obci výmena separovaného papiera za tovar. Papier treba vyložiť pred bránu do 11.00 hod. . Za separovaný papier dostanete toaletný papier, kuchynské utierky alebo papierové vreckovky. Výmena separovaného papiera pred obecným úradom teraz nebude.

3/
Podnikatelia z Rumunska oznamujú obyvateľom, že zajtra, v sobotu, na námestí Ilka od 8.00 hod. budú predávať nábytok rôzneho druhu, koberce a textilný tovar.

4/
Attila Deák, podnikateľ z Vlčian oznamuje obyvateľom, že zajtra, 9. novembra 2019 od 8.00 do 11.00 hod. na námestí Ilka bude predávať za výhodné ceny výrobky z Partizánskeho: pánske a dámske zimné topánky, čižmy, papuče a ponožky.


06.11.2019


Miestne oznamy: 6.11.2019

1/
Oznamujeme obyvateľom, že dňa 9. novembra 2019, v sobotu od 11.00 do 14.00 hod. bude v obci výmena separovaného papiera za tovar. Papier treba vyložiť pred bránu do 11.00 hod. . Za separovaný papier dostanete toaletný papier, kuchynské utierky alebo papierové vreckovky. Výmena separovaného papiera pred obecným úradom teraz nebude.

2/
MUDr. Šišák, ženský lekár oznamuje, že v piatok, dňa 8.11.2019 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch zastupovať ho budú v Barigroupe v Galante.

3/
Miestna lekáreň oznamuje, že v pondelok, v utorok, v stredu a v piatok je otvorená od 8.00 do 13.00 hod., a vo štvrtok od 12.00 do 16.00 hod. .


05.11.2019


Miestny oznam: 5.11.2019

MUDr. Mária Hoffer, zubná lekárka oznamuje, že 6., 7. a 8. novembra 2019 kvôli školeniu nebude ordinovať. V súrnych prípadoch zastupovať ju bude MUDr. Pozsonyi vo Veľkých Úľanoch.
- novinky e-mailom