Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu09.01.2019


Miestne oznamy: 09.01.2019

1/
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom, že dňa 10. a 11. januára 2019 v čase od 7.30 do 15.30 hod. nebude elektrický prúd na nasledovných odberných miestach:
- Veľká ulica č. 1/PR,
- Loka Pusova samota súpisné číslo 987.

2/
Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 11. januára 2019 (v piatok) so začiatkom o 17.00 hodine otvára vodičský kurz v Jelke na osobný automobil a na malý a veľký motocykel. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Bližšie informácie o kurze a prihlášku do kurzu môžete vyzdvihnúť v miestnom kultúrnom dome v deň zápisu do kurzu medzi 17.00 a 18.00 hodinou. Všetkých záujemcov srdečne očakávajú.

3/
Oznamujeme obyvateľom, že dňa 12. januára 2019, v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. bude v obci výmena separovaného papiera za tovar. Papier treba vyložiť pred bránu do 8.00 hod.. Za separovaný papier dostanete toaletný papier, kuchynské utierky alebo papierové vreckovky.

Ďalšie oznamy: 09.01.2018

1/
Obecný úrad upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavania záväzného nariadenia. Je prísne zakázaný voľný pohyb psov na verejných priestranstvách. Majitelia psov sú povinní zabrániť voľnému pohybu psa v obci a sú povinní zabezpečiť svoje pozemky tak, aby zamedzili úteku a túlaniu sa ich psov. Nedodržiavanie zásad chovu psov znamená nedodržiavanie nariadení, teda zákonov obce Jelka. Obecný úrad upozorňuje občanov, že v nasledujúcom období bude pravidelne vykonávať odchyt túlavých psov.
Ďakujeme za porozumenie.

2/
Obecný úrad upozorňuje občanov, že je prísne zakázané ukladať odpady resp. zriaďovať odpadové skládky na verejných priestranstvách, v intraviláne i v extraviláne obce!
Netriedené komunálne odpady patria do plastových nádob na zber odpadov z domácnosti alebo je ich možné vynášať do zberného dvora separovaného odpadu, ktorý sa nachádza za miestnym cintorínom. Zberný dvor odpadov je otvorený v stredu, v piatok a v sobotu a je k dispozícii iba obyvateľom obce Jelka.
Obec bude prísne pristupovať k znečisťovateľom obce v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka. Za porušenie tohto nariadenia fyzickým osobám môže byť uložená pokuta do výšky 165,50 eur a právnickej osobe, alebo osobe oprávnenej na podnikanie až do výšky 6 638,50 eur.
Obecný úrad upozorňuje občanov, že aj tí občania, ktorí si nechajú odstrániť svoj odpad neoprávnenými osobami na nakladanie s odpadmi, napríklad inými našimi spoluobčanmi, budú tiež spoluzodpovední za nezákonne umiestnený odpad.
Touto cestou prosíme našich občanov, aby okamžite nahlásili na obecný úrad tie osoby, ktoré videli ukladať smeti v intraviláne alebo v extraviláne obce.
Kontajnery na zber triedeného odpadu, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách, slúžia iba na zber určitého odpadu – t.j. na zber skla, PET fliaš a šatstva. Uložiť odpady iného druhu do uvedených kontajnerov alebo vedľa nich je prísne zakázané!
Chráňme svoje životné prostredie a udržujme čistotu v našej obci!
Ďakujeme.08.01.2019


Dôležitý oznam: 8.1.2019

Oznamujeme obyvateľom, že dnes od 9:00 do 13:00 hod. bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody v Jelke. Rozsah odstávky sa môže zmeniť. Žiadame obyvateľov o dostatočné predzásobenie sa pitnou vodou na celú dĺžku odstávky. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené vo vozidle ZsVS, a. s.. V prípade potreby vody volajte na tel. č. 0317737700. Po ukončení prác a obnovení dodávky pitnej vody bude vykonaný preplach dotknutých sietí. Za spôsobené nepríjemnosti ZsVS a.s. sa ospravedlňuje.

Miestne oznamy: 08.01.2019

1/
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom, že dňa 10. a 11. januára 2019 v čase od 7.30 do 15.30 hod. nebude elektrický prúd na nasledovných odberných miestach:
- Veľká ulica č. 1/PR,
- Loka Pusova samota č. 987.

2/
Obecný úrad upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavania záväzného nariadenia. Je prísne zakázaný voľný pohyb psov na verejných priestranstvách. Majitelia psov sú povinní zabrániť voľnému pohybu psa v obci a sú povinní zabezpečiť svoje pozemky tak, aby zamedzili úteku a túlaniu sa ich psov. Nedodržiavanie zásad chovu psov znamená nedodržiavanie nariadení, teda zákonov obce Jelka. Obecný úrad upozorňuje občanov, že v nasledujúcom období bude pravidelne vykonávať odchyt túlavých psov.
Ďakujeme za porozumenie.

3/
Obecný úrad upozorňuje občanov, že je prísne zakázané ukladať odpady resp. zriaďovať odpadové skládky na verejných priestranstvách, v intraviláne i v extraviláne obce!
Netriedené komunálne odpady patria do plastových nádob na zber odpadov z domácnosti alebo je ich možné vynášať do zberného dvora separovaného odpadu, ktorý sa nachádza za miestnym cintorínom. Zberný dvor odpadov je otvorený v stredu, v piatok a v sobotu a je k dispozícii iba obyvateľom obce Jelka.
Obec bude prísne pristupovať k znečisťovateľom obce v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka. Za porušenie tohto nariadenia fyzickým osobám môže byť uložená pokuta do výšky 165,50 eur a právnickej osobe, alebo osobe oprávnenej na podnikanie až do výšky 6 638,50 eur.
Obecný úrad upozorňuje občanov, že aj tí občania, ktorí si nechajú odstrániť svoj odpad neoprávnenými osobami na nakladanie s odpadmi, napríklad inými našimi spoluobčanmi, budú tiež spoluzodpovední za nezákonne umiestnený odpad.
Touto cestou prosíme našich občanov, aby okamžite nahlásili na obecný úrad tie osoby, ktoré videli ukladať smeti v intraviláne alebo v extraviláne obce.
Kontajnery na zber triedeného odpadu, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách, slúžia iba na zber určitého odpadu – t.j. na zber skla, PET fliaš a šatstva. Uložiť odpady iného druhu do uvedených kontajnerov alebo vedľa nich je prísne zakázané!
Chráňme svoje životné prostredie a udržujme čistotu v našej obci!
Ďakujeme.07.01.2019


Dôležitý oznam: 07.01.2019
Oznamujeme Vám, že dňa 7.1.2019 od 9:00-13:00 hod bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody v Jelke. Rozsah odstávky sa môže zmeniť. Žiadame obyvateľov o dostatočné predzásobenie sa pitnou vodou na celú dĺžku odstávky. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené vo vozidle ZsVS, a. s.. V prípade potreby vody volajte na tel. č. 0317737700.

Miestne oznamy: 07.01.2019

1/
Oznamujeme obyvateľom, že dňa 7.1.2019 od 9:00-13:00 hod. bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody v Jelke. Rozsah odstávky sa môže zmeniť. Žiadame obyvateľov o dostatočné predzásobenie sa pitnou vodou na celú dĺžku odstávky. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené vo vozidle ZsVS, a. s.. V prípade potreby vody volajte na tel. č. 0317737700. Po ukončení prác a obnovení dodávky pitnej vody bude vykonaný preplach dotknutých sietí. Za spôsobené nepríjemnosti ZsVS a.s. sa ospravedlňuje.

2/
Obecný úrad upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavania záväzného nariadenia. Je prísne zakázaný voľný pohyb psov na verejných priestranstvách. Majitelia psov sú povinní zabrániť voľnému pohybu psa v obci a sú povinní zabezpečiť svoje pozemky tak, aby zamedzili úteku a túlaniu sa ich psov. Nedodržiavanie zásad chovu psov znamená nedodržiavanie nariadení, teda zákonov obce Jelka. Obecný úrad upozorňuje občanov, že v nasledujúcom období bude pravidelne vykonávať odchyt túlavých psov.
Ďakujeme za porozumenie.

3/
Obecný úrad upozorňuje občanov, že je prísne zakázané ukladať odpady resp. zriaďovať odpadové skládky na verejných priestranstvách, v intraviláne i v extraviláne obce!
Netriedené komunálne odpady patria do plastových nádob na zber odpadov z domácnosti alebo je ich možné vynášať do zberného dvora separovaného odpadu, ktorý sa nachádza za miestnym cintorínom. Zberný dvor odpadov je otvorený v stredu, v piatok a v sobotu a je k dispozícii iba obyvateľom obce Jelka.
Obec bude prísne pristupovať k znečisťovateľom obce v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka. Za porušenie tohto nariadenia fyzickým osobám môže byť uložená pokuta do výšky 165,50 eur a právnickej osobe, alebo osobe oprávnenej na podnikanie až do výšky 6 638,50 eur.
Obecný úrad upozorňuje občanov, že aj tí občania, ktorí si nechajú odstrániť svoj odpad neoprávnenými osobami na nakladanie s odpadmi, napríklad inými našimi spoluobčanmi, budú tiež spoluzodpovední za nezákonne umiestnený odpad.
Touto cestou prosíme našich občanov, aby okamžite nahlásili na obecný úrad tie osoby, ktoré videli ukladať smeti v intraviláne alebo v extraviláne obce.
Kontajnery na zber triedeného odpadu, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách, slúžia iba na zber určitého odpadu – t.j. na zber skla, PET fliaš a šatstva. Uložiť odpady iného druhu do uvedených kontajnerov alebo vedľa nich je prísne zakázané!
Chráňme svoje životné prostredie a udržujme čistotu v našej obci!
Ďakujeme.

Ďalší oznam: 07.01.2019

Autoškola Jurík, so sídlom v Galante oznamuje širokej verejnosti, že dňa 11. januára 2019 (v piatok) so začiatkom o 17.00 hodine otvára vodičský kurz v Jelke na osobný automobil a na malý a veľký motocykel. Na osobný automobil sa môžu prihlásiť už aj tí, ktorí do ukončenia kurzu dovŕšia vek 17 rokov. Bližšie informácie o kurze a prihlášku do kurzu môžete vyzdvihnúť v miestnom kultúrnom dome v deň zápisu do kurzu medzi 17.00 a 18.00 hodinou. Všetkých záujemcov srdečne očakávajú.


04.01.2019


Miestne oznamy: 4.1.2019

1/
Obecný úrad upozorňuje občanov, že je prísne zakázané ukladať odpady resp. zriaďovať odpadové skládky na verejných priestranstvách, v intraviláne i v extraviláne obce!
Netriedené komunálne odpady patria do plastových nádob na zber odpadov z domácnosti alebo je ich možné vynášať do zberného dvora separovaného odpadu, ktorý sa nachádza za miestnym cintorínom. Zberný dvor odpadov je otvorený v stredu, v piatok a v sobotu a je k dispozícii iba obyvateľom obce Jelka.
Obec bude prísne pristupovať k znečisťovateľom obce v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka. Za porušenie tohto nariadenia fyzickým osobám môže byť uložená pokuta do výšky 165,50 eur a právnickej osobe, alebo osobe oprávnenej na podnikanie až do výšky 6 638,50 eur.
Obecný úrad upozorňuje občanov, že aj tí občania, ktorí si nechajú odstrániť svoj odpad neoprávnenými osobami na nakladanie s odpadmi, napríklad inými našimi spoluobčanmi, budú tiež spoluzodpovední za nezákonne umiestnený odpad.
Touto cestou prosíme našich občanov, aby okamžite nahlásili na obecný úrad tie osoby, ktoré videli ukladať smeti v intraviláne alebo v extraviláne obce.
Kontajnery na zber triedeného odpadu, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách, slúžia iba na zber určitého odpadu – t.j. na zber skla, PET fliaš a šatstva. Uložiť odpady iného druhu do uvedených kontajnerov alebo vedľa nich je prísne zakázané!
Chráňme svoje životné prostredie a udržujme čistotu v našej obci!
Ďakujeme.

2/
Obecný úrad upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavania záväzného nariadenia. Je prísne zakázaný voľný pohyb psov na verejných priestranstvách. Majitelia psov sú povinní zabrániť voľnému pohybu psa v obci a sú povinní zabezpečiť svoje pozemky tak, aby zamedzili úteku a túlaniu sa ich psov. Nedodržiavanie zásad chovu psov znamená nedodržiavanie nariadení, teda zákonov obce Jelka. Obecný úrad upozorňuje občanov, že v nasledujúcom období bude pravidelne vykonávať odchyt túlavých psov.
Ďakujeme za porozumenie.

3/
Internetový obchod Najtelo.com so sídlom v Jelke prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníka na pozíciu referenta s náplňou práce balenie a chystanie objednávok. Ponúkaná nástupná hrubá hodinová mzda je 4 € na hodinu, plus gastrolístky v hodnote 3,6 €. Pracovný čas je od pondelka do piatka od 7.00 do 15.30 hod. . Zamestnávateľ ponúka benefity vo forme možnosti karierného rastu, vzdelávania v oblasti zdravej výživy a nákupov so zamestnaneckou zľavou zo širokého výberu produktov. Svoje životopisy posielajte emailom, na: info@najtelo.com alebo kontaktujte telefonicky na čísle 0904039411.


03.01.2019


Miestne oznamy: 3.1.2019

1/
Internetový obchod Najtelo.com so sídlom v Jelke prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníka na pozíciu referenta s náplňou práce balenie a chystanie objednávok. Ponúkaná nástupná hrubá hodinová mzda je 4 € na hodinu, plus gastrolístky v hodnote 3,6 €. Pracovný čas je od pondelka do piatka od 7.00 do 15.30 hod. . Zamestnávateľ ponúka benefity vo forme možnosti karierného rastu, vzdelávania v oblasti zdravej výživy a nákupov so zamestnaneckou zľavou zo širokého výberu produktov. Svoje životopisy posielajte emailom, na: info@najtelo.com alebo kontaktujte telefonicky na čísle 0904039411.

2/
Imrich Boros, podnikateľ v oblasti výroby plastových predokenných roliet ponúka nasledovné služby:
- montáž, oprava a údržba vonkajších plastových roliet,
- montáž vnútorných žalúzií a sieťky,
- oprava plastových a drevených roliet,
- výmena ovládacej šnúry u plastových a drevených roliet,
- montáž samonavijákov,
- náhradné diely na žalúzie.
Občania, ktorí majú záujem o tieto služby, môžu si ich objednať po vyhlásení miestnych oznamov do 11.00 hod. pred budovou obecného úradu. Pre dôchodcov a pri objednávke nových roliet je poskytnutá zľava. Číslo telefónu: 0903 833 507.

3/
Oznam miestnej lekárne:
"Želáme Vám v novom roku dobrých ľudí vždy po boku. Zdravie, lásky plný dom a spokojný život v ňom. To všetko vám prajeme, za dôveru a vernosť ďakujeme."
Šťastný nový rok praje tím Lekárne Jelka.

Ďalšie oznamy:

1/
Obecný úrad upozorňuje občanov, že je prísne zakázané ukladať odpady resp. zriaďovať odpadové skládky na verejných priestranstvách, v intraviláne i v extraviláne obce!
Netriedené komunálne odpady patria do plastových nádob na zber odpadov z domácnosti alebo je ich možné vynášať do zberného dvora separovaného odpadu, ktorý sa nachádza za miestnym cintorínom. Zberný dvor odpadov je otvorený v stredu, v piatok a v sobotu a je k dispozícii iba obyvateľom obce Jelka.
Obec bude prísne pristupovať k znečisťovateľom obce v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka. Za porušenie tohto nariadenia fyzickým osobám môže byť uložená pokuta do výšky 165,50 eur a právnickej osobe, alebo osobe oprávnenej na podnikanie až do výšky 6 638,50 eur.
Obecný úrad upozorňuje občanov, že aj tí občania, ktorí si nechajú odstrániť svoj odpad neoprávnenými osobami na nakladanie s odpadmi, napríklad inými našimi spoluobčanmi, budú tiež spoluzodpovední za nezákonne umiestnený odpad.
Touto cestou prosíme našich občanov, aby okamžite nahlásili na obecný úrad tie osoby, ktoré videli ukladať smeti v intraviláne alebo v extraviláne obce.
Kontajnery na zber triedeného odpadu, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách, slúžia iba na zber určitého odpadu – t.j. na zber skla, PET fliaš a šatstva. Uložiť odpady iného druhu do uvedených kontajnerov alebo vedľa nich je prísne zakázané!
Chráňme svoje životné prostredie a udržujme čistotu v našej obci!
Ďakujeme.

2/
Obecný úrad upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavania záväzného nariadenia. Je prísne zakázaný voľný pohyb psov na verejných priestranstvách. Majitelia psov sú povinní zabrániť voľnému pohybu psa v obci a sú povinní zabezpečiť svoje pozemky tak, aby zamedzili úteku a túlaniu sa ich psov. Nedodržiavanie zásad chovu psov znamená nedodržiavanie nariadení, teda zákonov obce Jelka. Obecný úrad upozorňuje občanov, že v nasledujúcom období bude pravidelne vykonávať odchyt túlavých psov.
Ďakujeme za porozumenie.

28.12.2018


Miestne oznamy: 28.12.2018

1/
Oznamujeme obyvateľom, že obecný úrad v pondelok, dňa 31.12.2018 bude zatvorený.

2/
Miestna lekáreň oznamuje, že dnes bude otvorená do 13.00 hod., a dňa 31.12.2018 bude zatvorená.

3/
Detský lekár, MUDr. Valkár oznamuje obyvateľom, že v pondelok (31.12.2018) bude ordinovať iba v Kráľovej pri Senci od 8.00 do 12.00 hod. .

4/
Miestna rímskokatolícka farnosť oznamuje obyvateľom, že bola spustená oficiálna internetová stránka farnosti, kde sa vždy môžete dočítať o omšovom poriadku, o aktualitách a o ďalších informáciách.
Internetová adresa je: www.rkjelka.sk

5/
MUDr. Šišák, ženský lekár oznamuje obyvateľom, že v pondelok, dňa 31.12.2018 bude ordinovať, ale 2. a 4. januára 2019 nebude ordinovať.


27.12.2018


Miestne oznamy: 27.12.2018

1/
Oznamujeme obyvateľom, že obecný úrad v pondelok, dňa 31.12.2018 bude zatvorený.

2/
Miestna lekáreň oznamuje, že v dňoch 27. a 28. decembra 2018 bude otvorená do 13.00 hod., a 31.12.2018 bude zatvorená.

3/
Obvodná lekárka, MUDr. Szakácsová oznamuje obyvateľom, že v dňoch 27. a 28. decembra 2018 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Pomóthyová vo Veľkých Úľanoch.

4/
Miestna rímskokatolícka farnosť oznamuje obyvateľom, že bola spustená oficiálna internetová stránka farnosti, kde sa vždy môžete dočítať o omšovom poriadku, o aktualitách a o ďalších informáciách.
Internetová adresa je: www.rkjelka.sk

- novinky e-mailom
Projekty EÚ:


EU