Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu a

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu a žiadosť o spoluprácu.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky informuje o zámere zaradiť lokalitu nacháduzajúcu sa v katastrálnom území obce do národného zoznamu území európskeho významu (ÚEV). Ide o navrhované ÚEV SKUEV0822 Malý Dunaj. Po schválení národného zoznamu vládou SR a EK sa uvedené územie stane súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000.

Rokovanie sa uskutoční 18.05.2017  v zasadacej miestnosti Okresného úradu Dunajská Streda o 9:30 hod.

Rokovania by sa mali prednostne zúčastniť vlastníci, správcovia a nájomcovia dotknutých pozemkov, účasť ostatných zainteresovaných subjektov však nie je vylúčená.

Mapa Maly dunaj
Kompletné znenie oznámenia aj s prílohami sa nachádza tu:

Oznámenie zámeru
Pozvánka
Príloha register C a E


25.05.2018
Obec Jelka