Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Verejná vyhláška: Stavebné povolenie na stavbu „Novostavba rodinného domu“

 

 

 

 

Obec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

 Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

__________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-589/2022                                                                        V Jelke dňa  02.05.2022

TX1

 

 

 

 

 

Mgr. Zoltán Rablanský, bytom Dunajská 1266/36, 925 23 Jelka ___________________________________________________________________________

- žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Novostavba rodinného domu“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

 

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

          Stavebník Mgr. Zoltán Rablanský, bytom Dunajská 1266/36, 925 23 Jelka, podal dňa 30.03.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

 

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Podľa § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona

 

povoľuje

 

stavbu:                        „Novostavba rodinného domu“

 

pre stavebníka:            Mgr. Zoltána Rablanského,

                                    bytom Dunajská 1266/36, 925 23 Jelka

 

na pozemkoch parc. č. 220/2, 220/10, 220/12 a 220/14 v katastrálnom území Nová Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

 

            Pozemok s parc. č. 220/2 v kat. úz. Nová Jelka o výmere 383 m2 je vedený na LV č. 906 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve stavebníka.

Pozemok s parc. č. 220/12 v kat. úz. Nová Jelka o výmere 124 m2 je vedený na LV č. 906 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve stavebníka.

Pozemok s parc. č. 220/10 v kat. úz. Nová Jelka o výmere 66 m2 je vedený na LV č. 906 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve stavebníka.

Pozemok s parc. č. 220/14 v kat. úz. Nová Jelka o výmere 447 m2 je vedený na LV č. 906 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve stavebníka.

Na výstavbu súboru stavieb bude využitá projektová dokumentácia „Novostavba rodinného domu“, ktorú vypracoval projektant Peter Horvát PH-Projekt, Pusta 183/17, 925 22 Veľké Úľany.

Projektovú dokumentáciu situácie osadenia stavby a koordinačných vzťahov vypracoval projektant Peter Horváth PH-Projekt, Pusta 183/17, 925 22 Veľké Úľany.

 

Novostavba rodinného domu

Jedná sa o novostavbu rodinného domu. Objekt rodinného domu je nepodpivničený, jednopodlažný a zastrešený valbovou strechou bez obytného podkrovia. Pôdorys rodinného domu je nepravidelného tvaru. Maximálne pôdorysné rozmery rodinného domu sú 18,30 m x 21,90 m. Najvyšší bod nosnej konštrukcie objektu je +5,474 m od úrovne ±0,000.

Objekt bude založený na železobetónových základových pásoch. Zvislý nosný systém objektu je navrhnutý z murovaných stien a osamelých železobetónových stĺpov. Nosné steny prebiehajú v dvoch na seba kolmých smeroch. Nosná konštrukcia strechy je navrhnutá z klasicky viazaného dreveného väznicového  krovu v tvare valbovej strechy za použitia oceľových väzných trámov. Vodorovná  nosná konštrukcia je nad prízemím navrhnutá z dreveného trámového stropu. Objekt pozostáva z jedného dilatačného celku.  

            Hlavný vstup je riešený z čelnej strany objektu. Vstupuje sa cez zádverie do obývacej izby spojené s kuchyňou a s jedálňou, ktorá prepája spoločenskú časť objektu. Chodba prepája spoločenskú zónu objektu so súkromnou časťou objektu, kde sú 3 izby, pracovňa, šatník, kúpeľňa a samostatné WC so sprchou. Oproti hlavnému vstupu sa nachádza technická miestnosť a samostatné WC pre návštevy.

Z hľadiska dispozično – prevádzkového riešenia navrhovaný rodinný dom v plnej miere dostatočný pre pohodlné bývanie 4 člennej rodiny.

 

Zastavaná plocha s terasou:                                   287,37 m2

Úžitková plocha:                                                      179,23 m2

Obytná plocha:                                                        115,30 m2

Obostavaný priestor:                                               cca. 1320,00 m3

 

Dispozičné riešenie rodinného domu je nasledovné:

1.NP:závetrie/terasa, zádverie, WC, technická miestnosť, špajza, obývacia izba +  kuchyňa + jedáleň, chodba, 2x izba, spálňa, kúpeľňa, šatník, pracovňa, WC so sprchou.

Prípojky:

- elektrická prípojka - s napojením na NN rozvod,

- vodovodná prípojka - s napojením na verejný vodovod,

- kanalizačná prípojka - s napojením do verejnej kanalizácie,

- plynová prípojka – s napojením na STL plynovod,

- bleskozvod,

- úprava vonkajších plôch.

 

Pre uskutočnenie stavieb sa určujú tieto záväzné podmienky:

 

1.      Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

2.      Novostavba rodinného domu bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 220/2, 220/10, 220/12 a 220/14 v kat. území Nová Jelka, v zastavanom území obce Jelka, osadený od susedných nehnuteľností vo vzdialenostiach:

-          od hranice pozemku parc. č. 220/1                                       - na 2,070 m,

-          od hranice pozemku parc. č. 220/8                                       - na 1,950 m,

-          od hranice pozemku parc. č. 221                                          - na 4,830 m,

-          od hranice pozemku parc. č. 220/11                                     - na 3,790 m,

-          od hranice pozemku parc. č. 222                                         - na 4,290 m.

 

Výška podlahy rodinného domu 1.NP ±0,000 bude na + 0,225 m nad úrovňou upraveného terénu. Maximálna výška rodinného domu bude na úrovni +5,510 m od ±0,000.

 

3.      V projektovej dokumentácii je určená maximálna hladina podzemnej vody na úrovni cca. -2,90 m od existujúceho terénu, t.j. nebude zasahovať základovú konštrukciu, ktorá bude opatrená izoláciou proti zemnej vlhkosti.

 

4.      Novostavba rodinného domu žiadnou svojou konštrukčnou súčasťou nesmie presahovať hranice pozemku s parc. č. 220/2, 220/10, 220/12 a 220/14  v katastrálnom území Nová Jelka.

 

5.     Pri uskutočňovaní stavby je investor povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

6.     Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia STN 73 4301 Obytné budovy.

 

7.     Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií treba postupovať podľa STN 73 2310.

 

8.     Bleskozvod realizovať v súlade s STN 73 2310.

 

9.    Zrážkové vody zo strechy objektu budú odvedené na vlastný pozemok do novovybudovaných septikov.

 

10.   Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

11.  Uskladnenie stavebného materiálu zabezpečí investor na vlastnom pozemku.

 

12.  Nie je prípustný zásah do verejného priestranstva (uskladnenie stavebného materiálu, rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany OcÚ Jelka.

 

13.  Odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou a nebudú využité pri stavebných prácach, je potrebné zneškodniť na povolenej skládke v súlade so zákonom o odpadoch. Doklad o zneškodnení predloží investor pri kolaudačnom konaní.

 

14.  Pred začatím zemných prác pre prípojky inžinierskych sietí zabezpečí investor ich vytýčenie.

 

15.  Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne, stavebný dozorom stavby bude Karol Lieskovský, Športová 6, 900 45 Malinovo, ev.č.:09217*10*.

 

16.  Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č. 521/2001 Z. z. o stavebných výrobkoch.

 

17.  Investor je povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.

 

18.  Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedá investor.

 

Vyjadrenia dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii na účely spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania:

 

 

A/ Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. listom č. 6612209116 dňa 21.03.2022 vydal nasledovné v y j a d r e n i e  s platnosťou do 21.09.2022:

 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

 

Dôjde do styku

 

so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

·         Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

·         Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

·         Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875.

·         V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

·         Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

·         Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

·         V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

·         Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

·         V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

·         Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

·         Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

·         Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

·         Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

·         Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

 

B/ Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Rodinný dom - novostavba“ vydala ZsVS, a.s. Nitra, OZ Šaľa, listom značky č. 19597/2022 zo dňa 14.03.2022:

Vyjadrenie vodovod:

S pripojením stavby na verejný vodovod a s dodávkou vody súhlasíme za nasledovných podmienok:

·         Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník.

·         Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky: nová navrhovaná HDPE, DN 25 (d32 x 4,4 – 1“), dĺžka cca. 4,90 m.

·         Spôsob určenia dodaného množstva vody: určeným meradlom – navrhovaným vodomerom DN 20 prevádzkovateľa verejného vodovodu, umiestneným v navrhovanej vodomernej šachte.

·         Vodovodnú prípojku žiadame realizovať v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu „ZsVS, a.s., uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici“.

·         Existujúca vodomerná šachta musí byť v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu“ ZsVS, a.s..

·         Vodovodná prípojka a vodomerná šachta nie sú súčasťou verejného vodovodu, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.

·         Podľa § 4, ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom (navŕtavací pás s uzáverom) je súčasťou verejného vodovodu.

·         V zmysle § 27 ods. 7 zákona 442/2002 Z. z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

·         Údaje o množstve dodávanej vody:

 

Qp = 0,0067 l/s          Qm = 0,01 l/s             Qh = 0,02 l/s             Qr  = 211,70 m3/rok

 

Vyjadrenie kanalizácia:

S pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu a s odvádzaním odpadových vôd súhlasíme za nasledovných podmienok:

·         Vlastníkom predlženého kanalizačného odbočenia je ZsVS, a.s. – dotácie EU.

·         Dimenzia, materiál a druh kanalizačnej prípojky: navrhovaná DN 150, materiál PVC, gravitačná.

·         Spôsob určenia množstva odvedenej vody: na základe nameraného množstva dodanej vody vodomerom prevádzkovateľa verejného vodovodu.

·         Pripojenie kanalizačnej prípojky a revíznu šachtu realizovať v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu“ ZsVS, a.s., s uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici/.

·         Kanalizačná prípojka a revízna šachta nie sú súčasťou verejnej kanalizácie, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.

·         Domovú časť kanalizačnej prípojky žiadame napojiť cez revíznu šachtu do existujúcej kanalizačnej prípojky PVC DN 150, ktorá bola budovaná v rámci výstavby verejnej kanalizácie.

·         Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody zo strechy a spevnených plôch) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané.

 

Pokyny pre stavebníka/žiadateľa:

·         Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie uzatvorenej s prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ak spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom.

·         Pred začatím výkopových prác na verejnom priestranstve stavebník zabezpečí na svoje náklady vytýčenie podzemných inžinierskych sietí ich správcami, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové povolenie od príslušného správcu verejného priestranstva resp. cesty. Spätné úpravy zabezpečuje stavebník (žiadateľ) na vlastné náklady.

·         Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa podáva na predpísanom tlačive v zákazníckom centre ZsVS, a.s. OZ Šaľa, 927 00 Šaľa, P. Pázmaňa č. 4. Tlačivo žiadosti o uzatvorenie zmluvy je zverejnené na internetovej stránke ZsVS, a.s. http://www.zsvs.sk/zakaznici/.

·         Žiadosť o zriadenie vodovodnej a  kanalizačnej prípojky sa podáva na predpísanom tlačive na ZsVS, a.s., OZ Šaľa, 927 00 Šaľa, P. Pázmáňa č. 4.

·         Po doručení žiadostí, žiadateľ kontaktuje príslušné výrobno – prevádzkové stredisko za účelom dojednanie termínu kontroly splnenia technických podmienok pripojenia. Po splnení technických podmienok zákaznícke centrum pripraví zmluvu o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd. Po podpísaní zmluvy príslušné stredisko pristúpi k napojeniu prípojky na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu a namontuje vodomer.

·         U novej vodovodnej prípojky hradí žiadateľ: prípojné potrubie s vyhľadávacím vodičom, všetky armatúry a tvarovky vodomernej zostavy, vodomernú šachtu, montážne práce, zemné práce (ak ich nevykoná sám), preplach a dezinfekciu.

·         Náklady spojené s napojením kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu a revíznu šachtu hradí stavebník.

·         Vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia bude podaná najneskôr do 14.03.2024, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať ZsVS, a.s., o vydanie nového vyjadrenia.

 

C/ Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie vydal Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, dňa 16.03.2022:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu: Novostavba rodinného domu (ďalej len „Stavba“) na pozemku registra C, s parcelným číslom 220/2, 220/10, 220/12, 220/14 v kat. území Nová Jelka, podľa projektovej dokumentácie stavby: Novostavba rodinného domu, vypracovanej 02/2022 (Ďalej len „Projektová dokumentácia“),za týchto podmienok:

·         Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122172577, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch,

·         Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie,

·         Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení  § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,

·         V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby je Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie týchto zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.). Informácie o existencii podzemných káblových vedení môže Stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, prístupnej na www.zsdid.sk,

·         Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosti, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení,

·         Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou,

·         V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do zániku Zmluvy, podľa toho, ktorá zo situácií nastane skôr.

Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie spoločnosti Západoslovenksá distribučná, a.s., ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania).

 

D/ Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trnave list č. KPUTT-2022/888-72/13853/HOR zo dňa 18.02.2022 pre územné a stavebné konanie.

Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z.z. a § 127 zákona  50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Kontakt na oznámenie nálezu: 033/ 2452111.

 

E/ SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, listom č. TD/PS/0053/2022/Pe dňa 16.03.2022 vydal nasledovné vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre stavebné povoleniek výstavbe plynárenského zariadenia:

Predmetom stanovisko spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej le „SPP-D“) je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „SP“) pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).

Záujmové územie:                             Obec: Jelka, k. ú. Nová Jelka, parc .č. 220/2,

Stavebník:                                          Bc. Mgr. Zoltán Rablanský

Názov stavby:                                    Novostavba rodinného domu – pripojovací plynovod

Spracovateľ PD:                                 Ing. Bálint Lancz

Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia:

pripojovací plynovod:                                               STL D 32 PE

dĺžka:                                                                         3,00 m

prevádzkový tlak:                                                     100 kPa.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení  zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržanie nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

·      Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

·      stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

·       pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

·       pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

·      v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

·      stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 906 01,

·      stavebník je povinný pri realizácií dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 7004370222.

Technické podmienky:

·      stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu  nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

·      stavebník je povinný zabepečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pro prevádzkovaní nemohlo dojsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

·      stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,

·      stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba oprávnená osoba – zhotoviteľ, ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídle SPP-D),

·      stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T kusom“ bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu,

·      stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-line aplikácie na  webovom sídle SPP-D,

·      stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Nitra, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

·      po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.

Osobitné podmienky:

-          žiadne.

 

            Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá.

 

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

 

Odôvodnenie

 

            Stavebník Mgr. Zoltán Rablanský, bytom Dunajská 1266/36, 925 23 Jelka, podal dňa 30.03.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

Oznámením číslo OcÚJE-589/2022 dňa 31.03.2022 stavebný úrad v zmysle ust. § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámil začatie stavebného konania a upustil od ústneho pojednávania. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou bolo na úradnej tabuli obce Jelka vyvesené 31.03.2022 a zvesené 14.05.2021.

Zo strany účastníkov neboli predložené žiadne námietky.

            Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

            Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43b, 43d a 43e stavebného zákona.

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Šaľa, Pázmánya 4, 927 01 Šaľa, Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SPP - distribúcia, a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/b, a Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.

            Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

 

Poučenie

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku v Jelke.

 

 


 

                                                                                                                       Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                   starosta obce

Príloha pre stavebníka:

 - overená dokumentácia stavby

 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.        Vinczeová Mária, SK

 

Doručí sa:

1.      Mgr. Zoltán Rablanský, Dunajská 1266/36, 925 23 Jelka

2.      Petra Piknová, Rajecká 8693/15, 821 07 Bratislava – Vrakuňa

3.      Terézia Némethová, Dunajská 884/6, 925 23 Jelka

4.      Ladislav Ravasz, Dunajská 880/4, 925 23 Jelka

5.      Ernest Vincze, Nová cesta 1221/98, 925 23 Jelka

6.      Julius Vincze, Dunajská 898, 925 23 Jelka

7.      Peter Horváth PH-projekt, Pusta 187/13, 925 22 Veľké Úľany

8.      Karol Lieskovský, Športová 6, 900 45 Malinovo

9.      k spisu

 

Na vedomie:

1.      Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

2.      Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Šaľa, Pázmánya 4, 927 Ol Šaľa

3.      Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

4.      Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

5.      SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

6.      Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor, Ulica 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta – po právoplatnosti

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa:02.05.2022

 

 

 

 

 30.06.2022
Obec Jelka