Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Starosta obce Jelka

 

zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 3. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční:

 

dňa 18.09.2020 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. 1.      Zahájenie
 1. 2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 1. 3.      Schválenie programu zasadnutia
 1. 4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 1. 5.      Interpelácia
 1. 6.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2020 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka
 1. 7.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2020 o požiarnom poriadku v obci Jelka (Požiarny poriadok obce)
 1. 8.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka
 1. 9.      Zámer obce Jelka predať majetok obce.
 1. 10.  Rôzne
 1. 11.  Diskusia
 1. 12.  Návrh uznesení
 1. 13.  Záver

 

V Jelke dňa 07.09.2020

 

S úctou

 

                                                                                                                                                                                                                                             Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                                                starosta obce

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka od: 07.09.2020

Zverejnené na webovom sídle obce Jelka, www.jelka.sk od:  07.09.202022.10.2020
Obec Jelka