Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka




OBEC JELKA

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mierová ul. č. 959/17, 925 23 Jelka

___________________________________________________________________________
Číslo: OcÚJE-1166/2020                                                                V Jelke dňa 03.09.2020

TX6

 

 

 

 

 

 

Vladimír Krajčovič, bytom 925 23 Jelka, Veľká 1270/69

 

-          žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 

 

ROZHODNUTIE

 

 

            Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad v podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a na základe § 90 stavebného zákona, prerokoval žiadosť Vladimíra Krajčoviča, bytom 925 23 Jelka, Veľká 1270/69, o povolenie odstránenia stavby: „Rodinný dom so súp. č. 24“ na pozemkoch parc. č. 1079/1 a 1079/2 v kat. území Jelka, v zastavanom území obce Jelka a na základe výsledkov vykonaného konania podľa § 88 ods. 2 stavebného zákona

 

povoľuje odstránenie stavby

 

„Rodinný dom so súp. č. 24“ na pozemkoch parc. č. 1079/1 a 1079/2 v kat. území Jelka, v zastavanom území obce Jelka, na ulici Chrenová.

Stavba je vedená na pozemku parc. č. 1079/1 k. ú. Jelka v Liste vlastníctva č. 794 vo vlastníctve žiadateľa a na pozemku parc. č. 1079/2 k. ú. Jelka v Liste vlastníctva č. 1231 vo vlastníctve Márie Kuruczovej, rod. Danisovej, Švabinského 1063/3, Bratislava – Petržalka, SK.

 

Obec Jelka povoľuje odstránenie stavby za týchto podmienok:

1.      Stavba bude odstránená do 1 kalendárneho roka po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2.      Pri odstraňovacích prácach je potrebné dbať o to, aby neboli ohrozené ľudské životy a ich zdravie a aby sa neohrozovala bezpečnosť a stabilita susedných stavieb.

3.      Pri odstraňovacích prácach je potrebné dbať o to, aby bolo čo najmenej rušené užívanie susedných nehnuteľností a aby nevznikli škody, ktorým je možné zabrániť.

4.      Objekt rodinného domu je napojený na NN rozvod elektrickou prípojkou a vodovodnou prípojkou na verejný vodovod. Pred začatím búracích prác je potrebné objekt odpojiť od rozvodov verejných rozvodov technickej infraštruktúry oprávnenou osobou.

5.      Odstránenie stavby bude uskutočnené svojpomocne. Odborný dozor pri prácach spojenými s odstraňovaním stavby bude vykonávať spoločnosť S.T.O. značenie, s.r.o., Mierové nám. 19, 903 01 Senec.

6.      Materiál získaný odstránením stavby (stavebná suť) bude odvozený na skládku stavebného materiálu – napr. Ekocenter s.r.o. v Jelke. Žiadateľ po odstránení stavby predloží písomné oznámenie o ukončení odstránenia stavby na stavebný úrad spolu s fotokópiami dokladov o odovzdaní stavebnej sute na určenú skládku a s fotodokumentáciou z miesta odstránenej stavby.

 

Odôvodnenie

 

Na základe žiadosti vlastníka stavby rodinného domu so súp. č. 24 na pozemku parc. č. 1079/1 v kat. území Jelka zo dňa 11.08.2020 o jej odstránenie, vykonala Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, dňa 25.08.2020 miestne zisťovanie. Pri obhliadke objektu bolo zistené, že odstránením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Stavba rodinného domu je v zlom stavebno-technickom stave. Múry sú popraskané, výplne otvorov sú zdemolované vandalmi. Statika objektu je vďaka dlhodobému chátraniu silno narušená. Objekt nemožno hospodárne opraviť a je potenciálnou hrozbou pre obyvateľov rodinného domu so súp. č. 26. Cieľom odstránenia stavby je aj uvoľnenie pozemku pre možnú budúcu výstavbu.

Žiadateľ preukázal vlastníctvo k stavbe rodinného domu so súp. č. 24 na pozemku parc. č. 1179/1 v kat. území Jelka Listom vlastníctva č. 794. Časť rodinného domu so súp. č. 24 na pozemku parc. č. 1079/2 v k. ú. Jelka je vo vlastníctve neznámej účastníčky konania Márie Kuruczovej, rod. Danisovej, Švabinského 1063/3, Bratislava – Petržalka, SK.

Nakoľko je rodinný dom so súp. č. 24 ako celok v zlom stavebnotechnickom stave a jeho stav nemožno už hospodárne opraviť, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

 

            Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa doručenia na Obecný úrad v Jelke, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku.

 

 

                                                                                                                        Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                          starosta obce

 

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.       Pavol Botló, Veľká 24/24, 925 23 Jelka

2.       Mária Kuruczová, Švabinského 1063/3, Bratislava – Petržalka, SK

 

Doručí sa poštou:

1.       Vladimír Krajčovič, Veľká 1270/69, 925 23 Jelka

2.       Aurélia Botlová, Veľká 24/24, 925 23 Jelka

3.       Rastislav Szaszák, Veľká 26/26, 925 23 Jelka

4.       S.T.O. značenie, s.r.o., Mierové nám. 19, 903 01 Senec

5.       k spisu

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: 4.09.2020

 



22.10.2020
Obec Jelka