Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Oznam o výberovom konaní na pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby - MOPS

znenie s aktualizáciou č.1 zo dňa 16.7.2019

 OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ

Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka

vyhlasuje výberové konanie

na 9 voľných pracovných miest na členov miestnej občianskej poriadkovej služby - MOPS


Výberové konanie sa uskutoční dňa 13. augusta 2019 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Jelka.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Obec Jelka, Mierová 959/17, Jelka.

Obálku so žiadosťou a potrebnými dokumentami je potrebné označiť nasledovným textom: Výberové konanie - MOPS - NEOTVÁRAŤ!

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 09.08.2019 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením „Poriadková služba“. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne závierky, nebudú zaradení do výberového konania. Predpokladaný nástup do práce je 01.09.2019.

Informácie o pracovnom mieste:

Pracovné miesta v Miestnej občianskej poriadkovej službe - MOPS

1 pracovné miesto na plný pracovný úväzok
8 pracovných miest na polovičný pracovný úväzok

Platové podmienky:

Ponúkaná mzda:Zoznam požadovaných dokladov potrebných priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:


Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena poriadkovej služby sú
: 


Výberové kritériá pozície sú:
 


Doplňujúce výberové kritériá sú: 


Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí predložia všetky požadované prílohy a ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Každý úspešný uchádzač, s ktorým obec uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje predložením výpisu z registra trestov nie starším ako tri mesiace.


Miestom výkonu práce je kataster obce Jelka, podnikateľský inkubátor

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01. september 2019.

 

Náplň práce miestnej občianskej poriadkovej služby

Oblasť: Ochrana verejného poriadku


Oblasť: Ochrana súkromného a verejného majetku
 


Oblasť: Ochrana životného prostredia
 

 

Oblasť: Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi


Oblasť: Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky


Oblasť verejných služieb

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).


 14.10.2019
Obec Jelka